संपूर्ण मराठी व्याकरण -प्रश्नमंजुषा


1) रस्त्याच्या बाजूने काही माणसे चालली आहेत'

या वाक्यात आलेल्या विशेषणाच्या बाबतीत कोणते विधान बरोबर आहे ?

A]  हे गणनावाचक संख्याविशेषण आहे.

B] हे क्रमवाचक संख्याविशेषण आहे.

C] हे आवृत्तिवाचक संख्याविशेषण आहे.

D]  हे अनिश्चित संख्याविशेषण आहे.✍🏻✍🏻

*Q2) रचनेनुसार संयुक्त वाक्य कोणते ? अचूक पर्याय निवडा :*

(a) ती चार वाजता, एस.टी. ने, पुण्यास, न सांगता गेली.

(b) आधी नमन गणरायाला, नंतर देवाधिदेवांना.

(c) प्रसंग कोणताही असला, तरी संतांची चित्तवृत्ती बदलत नाही.

(d) मुलांना समजून घ्या, मग बघा ती मोठ्यांचे कसे ऐकतात.

पर्यायी उत्तरे :

A] फक्त (a) व (b) पर्याय बरोबर आहेत.

B]  फक्त (b) व (c) पर्याय बरोबर आहेत.

C] फक्त (b) व (d) पर्याय बरोबर आहेत.✍🏻✍🏻

D]  फक्त (a) व (c) पर्याय बरोबर आहेत.

3) पालथ्या घड्यावर पाणी या म्हणीच्या समानार्थी असलेली अचूक म्हण कोणती? अचूक पर्याय निवडा.

A] कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच.✍🏻✍🏻

B]  रात्रभर वाचली गीता कालचा गोंधळ बरा होता.

C]  शहाण्याला शब्दांचा मार.

D] गाढवाला गुळाची चव काय ?

4) अठरा गुणांचा खंडोबा या वाक्प्रचाराच्या विरुद्ध अर्थाचा वाक्प्रचार कोणता ? अचूक पर्याय निवडा,

A] पोटाचा पाईक

B] अल्लाची गाय✍🏻✍🏻

C] उफारट्या काळजाचा

D]  उंटावरचा शहाणा

5) तपोबल, मनोरम, रजोगुण हे शब्द कोणत्या संधीची उदाहरणे आहेत. अचूक पर्याय निवडा :

A]  स्वरसंधी

B]  व्यंजनसंधी

C]  विसर्गसंधी✍🏻✍🏻

D] पूर्णसंधी

Q6) य, र, ल, व यांची उच्चारस्थाने अनुक्रमे ___ या स्वरांच्या उच्चारस्थानांसारखी आहेत.

A] इ, ऊ, ऋ, ल

B]  ई, उ, ऋ, ल

C]  इ, उ, ऋ, ल✍🏻✍🏻

D] ई, ऊ, ऋ, लु

7) मराठी शब्दातील अन्त* ( *शेवटचा वर्ण) 'अ' हा निभृत म्हणजे अर्धवट किंवा अपूर्ण उच्चारला जातो. याप्रमाणे कोणता शब्द योग्य नाही ?

A] पान

B] जवळ

C]  कपाट

D] करवत ✍🏻✍🏻

8) खालीलपैकी 'शुद्ध शब्दयोगी अव्यय ओळखा :

A] देवळच्या बाहेर

B] वृक्षाखाली

C] शहरोशहरी

D] गायसुद्धा ✍🏻✍🏻

Q9)स्वर्गवास, पोटशूळ, पाणकोंबडा, घरधंदा, कलाकुशल या सामासिक शब्दांचा समास कोणता ?

A]अलुक् तत्पुरुष

B] उपपद तत्पुरुष

C] सप्तमी तत्पुरुष ✍🏻✍🏻

D]  चतुर्थी तत्पुरुष

Q10) पुढील विधाने वाचा :

(a) गंगा, सिंधू, ताप ही नद्यांची नावे विशेषनामे आहेत. परंतु नदी हे सामान्यनाम असून जातीवाचक आहे.

(b) स्वाधीन, हिमांशू, लक्ष्मण ही मुलांची नावे विशेषनामे नाहीत. परंतु मुलगा हे सामान्यनाम असून ते व्यक्तिवाचक आहे.

(c) सामान्यनामाचे अनेकवचन होत नाहीं.

(d) विशेषनामाचे अनेकवचन होते.

पर्यायी उत्तरे :

A] विधान (a) व (b) चूक

B] विधान (b), (c), (d) चूक ✍🏻✍🏻

C] सर्व बरोबर

D] फक्त (a) चूक

Q11.पुढील विधाने वाचा.

a. कासव हळूहळू चालते.

b. मुले वर्गाबाहेर मोठमोठ्याने गप्पा मारीत उभी होती.

वरील वाक्यातील विधेय विस्तारक ओळखा.

A] हळूहळू व गप्पा मारीत

B]  हळूहळू व वर्गाबाहेर मोठमोठ्याने

C] हळूहळू व मोठमोठ्याने गप्पा मारीत

D]  हळूहळू व वर्गाबाहेर मोठमोठ्याने गप्पा मारीत ✍🏻✍🏻

Q12.पुढील विधाने वाचा.

a)  होकारार्थी वाक्यांना करणरूपी वाक्ये म्हणतात.

b) वाक्यात अट असेल तर त्यास आज्ञार्थी वाक्य म्हणतात.

c)  क्रियापदाच्या रूपावरून शक्यता, योग्यता, इच्छा या विषयीचा बोध झाल्यास त्यांना स्वार्थी वाक्ये म्हणतात.

A] फक्त a बरोबर ✍🏻✍🏻

B]  फक्त c बरोबर

C]  फक्त a व c बरोबर

D] a, b, c बरोबर

Q13.खालील वाक्याचे केवलवाक्य करा : ‘आरती सुरू झाली, घंटानाद सुरू झाला.

a)  आरती सुरू झाली व घंटानाद सुरू झाला.

b)  जेव्हा आरती सुरू झाली तेव्हा घंटानाद सुरू झाला.

c)  आरती सुरू झाली आणि घंटानाद सुरू झाला.

D)  आरती सुरू झाल्यावर घंटानाद सुरू झाला.

A] फक्त a आणि d बरोबर

B]  फक्त d आणि b बरोबर

C]  फक्त c बरोबर बाकी चूक

D] फक्त d बरोबर बाकी चूक ✍🏻✍🏻

Q14. पुढील विधाने वाचा.

a)  धातूला प्रत्यय लागूनही क्रिया अपूर्ण आहे असे दर्शविणा-या शब्दांना अपूर्ण क्रियापदे म्हणतात. 

b) अकर्मक क्रियापदांना कर्माची आवश्यकता नसते.

c)  काही क्रियापदाना दोन कर्मे असतात

.
A]  फक्त a चूक ✍🏻👌

C] फक्त b चूक

C]  फक्त c चूक

D] सर्व बरोबर

Q15) “घनश्याम सुंदर श्रीधरा अरुणोदय झाला” या वाक्यामधील रस ओळखा?

A)  शृंगार रस

B) शांत रस ✍🏻✍🏻

C) अद्भुत रस

D) करूण रस

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी

प्रश्न 1:- ₹6 लाख कोटी मार्केट कॅप ओलांडणारी 8वी कंपनी कोणती आहे? उत्तर :- भारती एअरटेल. प्रश्न 2:- सियाचीनमध्ये तैनात करण्यात आलेल्या भा...