Friday 25 October 2019

प्रश्नावली - विज्ञान

1. निरोगी माणसाच्या शरीराचे तापमान किती असते?
1) 32°C
2) 30°C
3) 31°C
4) 37°C
————————————————-
2. स्प्रिंग दाबली असता स्प्रिंगची स्थितिज ऊर्जा .......................
1) वाढते
2) कमी होते
3) तितकीच राहते
4) शून्य होते
—————————————————
3. खालीलपैकी कोणता रोग जीवनसत्व ‘क’ असावी उदभवतो?
1) बेरीबेरी
2) रातअंढाळेपणा
3) स्क्व्र्ही
4) चिडचिडेपणा
————————————————-
4. बटाटा हे ------------ आहे?
1) मुळ
2) खोड
3) वीज
4) फळ
————————————————--
5. सर्वंयोग्य दाता म्हणून ओळखला जाणारा रक्तगट कोणता?
1)O
2)AB
3) A
4) B
———————————————-
6. ७ कि.मी. = किती डेकामीटर
1) ७०
2) ७००
3) ७०००
4) ०.७००
———————————————
7. खालीलपैकी कोणते औषध क्षयरोगासाठी वापरतात?
1) स्ट्रेप्टोमायसिन
2) पेनिसिलिन
3) डेप्सॉन
4) ग्लोबुलिन
————————————————
8. विषाणूंचा अभ्यास कोणत्या शास्त्रीय नावाने ओळखला जातो?
1) बॅक्टेरिऑलॉजी
2) व्हायरॉलॉजी
3) जेनेटिक्स
4) मेटॅलर्जी
——————————————
9. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माध्यमातून कोणत्या सालापासून जगामध्ये लसीकरण कार्यक्रम हाती घेण्यात आला?
1) १९७५
2) १९७४
3) १९७३
4) १९७२
———————————————
10. पिग आयर्न साधारणत ----------- एवढ्या तापमानास वितळते?
1) १२००°
2) १५००°
3) १३००°
4) १०००°

उत्तरसूची -
(1) 4
(2) 1
(3) 3
(4) 2
(5) 1
(6) 3 
(7) 1
(8) 2
(9) 2
(10) 2

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 सराव  प्रश्न

1) माणसाने स्वार्थ व ............... चा विचार करावा. स्वार्थ शब्दाचा विरुध्दार्थी शब्द कोणता ?

   1) आप्पलपोटी      2) प्रपंच     
   3) परमार्थ      4) पोटार्थ

उत्तर :- 3

2) समानार्थी म्हण शोधा. ‘उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंग’

   1) खाऊ जाणे तो पचवू जाणे    2) जशी कुडी तशी पुडी
   3) यापैकी नाही        4) अंथरुण पाहून पाय पसरावे

उत्तर :- 3

3) ‘धिंडवडे निघणे’ या वाक्प्रचाराचा नेमका अर्थ कोणता ?

   1) फजिती होणे      2) मिरवणूक निघणे 
   3) वडे तळणे      4) बोबडी वळणे

उत्तर :- 1

4) ‘हालअपेष्टा सहन करण्याचा गुण’ चा शब्दसमूहासाठी एक शब्द शोधा.

   1) तितिक्षा      2) गरीब     
   3) दयाळू      4) मायाळू

उत्तर :- 1

5) शुध्द शब्दाचा पर्याय निवडा.

   1) महात्म्य      2) माहात्म्य   
   3) माहात्म      4) महात्म

उत्तर :- 2

6) शब्दाचा अर्थ व्यक्त करण्याच्या ................... शक्ती असतात. या वाक्यातील गाळलेला शब्द निवडा.

   1)  तीन    2) अनेक     
   3) दोन      4) चार

उत्तर :- 1

7) ‘पंकज’ या शब्दाचा योग्य अर्थ सांगा.

   1) चिखलात पडलेला    2) चिखलाने माखलेला 
   3) चिखलात जन्मलेला    4) चिखलाशी संबंध नसलेला

उत्तर :- 3

8) दिलेल्या शब्दाच्या विरुध्दार्थी शब्द निवडा. – ‘तडाग’

   1) निर्झर    2) जलाशय   
   3) तळे      4) सरोवर

उत्तर :- 1

9) खालीलपैकी कोणत्या विधानात ‘नावडतीचे मीठ अळणी’ या म्हणीचा अर्थ सापडतो ?

   1) नावडती माणसे शुध्द मनाची असतात    2) क्षुल्लक कारणांवरून दुस-यास दोष देणे
   3) अप्रिय व्यक्तीची कोणतीच गोष्ट पटत नाही    4) मीठ कमी खाणारे अप्रिय ठरतात

उत्तर :- 3

10) ‘विचार न करता एखाद्याच्या मागून जाणे, परंपराशरणता’
     हा अर्थ सुचविण्यासाठी योग्य वाक्प्रचार वापरा.

   1) गतीवर येणे      2) गतानुगतिक   
   3) गण्यावरावण्याचे प्रसंग    4) गणचौथ पुजणे

उत्तर :- 2

Join : @

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 सराव प्रश्न

1) पुढील वाक्यातील ‘प्रयोग’ ओळखा. – ‘मांजर उंदिर पकडते.’

   1) कर्मणी    2) कर्तरी      3) भावे      4) संकर

उत्तर :- 2

2) ‘गजाननाच्या कृपेने कार्यसिध्दी होवो’ – या वाक्यातील सामासिक शब्द कोणता ?

   1) गजानन    2) कृपेने      3) कार्यसिध्दी    4) होवो

उत्तर :- 1

3) खालीलपैकी विरामचिन्हांचा योग्य वापर केलेले वाक्य ओळखा.

   1) याज्ञवल्क्य म्हणाले, “मैत्रेयी, गृहस्थाश्रमाचा त्याग करून मी आता वानप्रस्थाश्रमाची वाटचाल करणार आहे.”
   2) याज्ञवल्क्य म्हणाले : मैत्रेयी गृहस्थाश्रमाचा त्याग करून, मी आता वानप्रस्थाश्रमाची वाटचाल करणार आहे !
   3) याज्ञवलक्य म्हणाले, मैत्रेयी ! गृहस्थाश्रमाचा त्याग करून मी आता वानप्रस्थाश्रमाची वाटचाल करणार आहे ?
   4) याज्ञवल्क्य म्हणाले, “मैत्रेयी गृहस्थाश्रमाचा त्याग करून मी आता ; वानप्रस्थाश्रमाची वाटचाल करणार आहे.”

उत्तर :- 1

4) अलंकार ओळखा.

     येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
     का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक I
     हे मूर्ख यांस किमपीहि नसे विवेक
     रंगावरून तुजला गणतील काक II

   1) अप्रस्तुत प्रशंसा  2) उपमा      3) श्लेष      4) प्रतीप

उत्तर :- 1

5) तत्सम शब्द निवडा.

   1) धरती     2) पृथ्वी      3) जमीन      4) धरा

उत्तर :- 2

6) ‘जगाचे नियंत्रण करणारा’ या शब्दसमूहासाठी पुढीलपैकी कोणता पर्याय उपयोगात येतो?

   1) जगन्नायक    2) जगन्नियंता   
   3) जगन्नाथ    4) जगतकर्ता

उत्तर :- 2

7) खालीलपैकी अचूक शब्द निवडा.

   1) पारंपारिक    2) परंपारिक   
   3) पारंपरिक    4) पांरपरीक

उत्तर :- 3

8) पुढीलपैकी कोणते दोन वर्ण जोडाक्षरे आहेत ?

   1) ग, ध    2) ज, झ     
   3) प, फ    4) क्ष, ज्ञ

उत्तर :- 4

9) खाली दिलेल्या पर्यायी उत्तरांतील ‘पररूप संधी’ असलेले योग्य पर्यायी उत्तर कोणते ?

   1) करून    2) जाऊन   
   3) घेईल    4) होऊ

उत्तर :- 1

10) खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दाची जात ओळखा.

     गरीबांना, सर्वांनी मदत करणे आवश्यक आहे.
   1) नाम        2) विशेषण   
   3) उभयान्वयी अव्यय    4) केवलप्रयोगी

उत्तर :- 1

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

1) पुढील वाक्यातील रिकामी जागा अचूक पर्यायाने भरा.
     शब्दाच्या अक्षरांमधील शेवटच्या अक्षराला .............. म्हणतात.

   1) अन्त्य अक्षर    2) आद्य अक्षर    3) उपान्त्य अक्षर    4) उपान्त्यर्पू अक्षर

उत्तर :- 1

2) ‘वाडमय’ या शब्दातील संधी सोडवा.

   1) वाग् + मय    2) वाक् + अमय    3) वाक् + मय    4) वांग + मय

उत्तर :- 3

3) खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दाची जात ओळखा.
     “नुसती हुशारी काय कामाची ?”

   1) विशेषण    2) गुणधर्मदर्शक भाववाचक नाम
   3) सामान्य नाम    4) विशेषनाम

उत्तर :- 2

4) खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दाची जात ओळखा.
    ‘कुठे आहे तो भामटा ? तो बघा पळाला’

   1) दर्शक सर्वनाम  2) संबंध सर्वनाम    3) आत्मवाचक सर्वनाम  4) सामान्य सर्वनाम

उत्तर :- 1

5) पुढील शब्दापासून विशेषण कशाप्रकारे तयार होईल ते चार पर्यायातून निवडा. – नागपूर .............

   1) नागपूरकर    2) संत्री      3) नागपूरी    4) मोसंबी

उत्तर :- 3

6) ‘मला संकष्टी चतुर्थीला चंद्र दिसला’ – या वाक्यातील कर्ता ओळखा.

   1) मी    2) संकष्टी चतुर्थी    3) चंद्र    4) दिसणे

उत्तर :- 3

7) खालील अधोरेखित शब्दाला क्रियाविशेषण अव्ययाचा प्रकार ओळखा.
     ‘पाणी गटागट पिऊ नकोस’

   1) परिणाम दर्शक क्रियाविशेषण अव्यय    2) कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय
   3) स्थलवाचक क्रियाविशेषण अव्यय    4) रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय

उत्तर :- 4

8) शब्दयोगी अव्यये वाक्यात स्वतंत्रपणे येतात तशी विभक्तीप्रत्ययेही स्वतंत्रपणे येऊ शकतात. उत्तरांचा योग्य पर्याय सांगा.

   1) हे संपूर्ण विधान चूक आहे      2) विधानाचा पूर्वार्ध बरोबर आहे
   3) विधानाचा उत्तरार्ध बरोबर आहे      4) हे संपूर्ण विधान बरोबर आहे

उत्तर :- 2

9) अधोरेखित शब्दाची जात ओळखा. – ‘आम्ही जाऊ नाहीतर राहू, तुला काय त्याचे  ?’

   1) प्रधानत्वसूचक उभयान्वयी अव्यय    2) समुच्चयबोधक उभयान्वयी अव्यय
   3) विकल्पबोधक उभयान्वयी अव्यय    4) उद्देश्यबोधक उभयान्वयी अव्यय

उत्तर :- 3

10) उंहू ! या अव्ययातून खालीलपैकी कोणता भाव व्यक्त होतो.

   1) विरोध    2) तिरस्कार    3) शोक    4) यापैकी नाही

उत्तर :- 1

प्रश्नाउत्तरे

  1.  केळी भुकटी कोठे तयार होते?
✅.   - वसई. 

2.  रासायनिक द्र्व्यांचा कारखाना कोठे आहे?
✅.   - पनवेल व अंबरनाथ. 

3.   वनस्पती तूप कोठे बनवले जाते?
✅.   - मुंबई. 

4.  रासायनी कशासाठी प्रसिद्ध आहे?
✅.   - खत व औषधे. 

5.  गरम झर्‍यासाठी कोणते ठिकाण प्रसिद्ध आहे?
✅.   - वज्रेश्वरी. 

6.  चुंबकीय वेधशाळा कोठे आहे?
✅.   - अलिबाग. 

7.  महाराष्ट्राचा दक्षिण टोकाकडील घाटमाथ्यावरील निसर्गरम्य ठिकाण कोणते?
✅.  - अंबाली. 

8.   भारताचे पॅरिस कोणत्या शहरास म्हणतात?
✅.   - मुंबई.

9.  हाजीमलंग बाबाची कबर कोठे आहे?
✅.  - कल्याण. 

10.   दशभुजा गणपती कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
✅.  - रत्नागिरी. 

♻️👇 तुम्हला खालील प्रश्नाचे उत्तरे माहीत आहे का ? 👇♻️

*🔹 संत ज्ञानेश्वराचे पूर्ण नाव काय?*
Ans : ज्ञानदेव विठ्ठलपंत कुलकर्णी

*🔹 केरळचा नृत्य प्रकार?*
Ans : कथकली / मोहीनाटम

*🔹 मुंबई प्रांताचा पहिला ब्रिटीश गव्हर्नर कोण?*
Ans : एलफिस्टन

*🔹 नेपाळची राजधानी कोणती?*
Ans : काठमांडू

*🔹 महाराष्ट्राच्या सरहद्दीवरील राज्य:*
Ans : वायव्य- गुजरात व दादरा नगर-हवेली (संघराज्य), उत्तर- मध्य प्रदेश, दक्षिण- गोवा व कर्नाटक, आग्नेय- आंध्र प्रदेश. पूर्वेस- छत्तीसगड

*🔹 पृथ्वीवर कोट्यावधी वर्षापूर्वी सर्व खंड मिळून एक मोठा भूखंड होता त्या काय नाव होते?*
Ans : पैन्जीया

*🔹 बंगालमध्ये दुहेरी राज्य व्यवस्थेचा निर्माता कोण होता?*
Ans : रॉंबरट क्लाईव्ह

*🔹 राज्यातील प्रसिद्ध ठिकाणे: आगाखान पॅलेस?*
Ans : पुणे (महाराष्ट्र)

*🔹 'पाणी' या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता?*
Ans : जल

*🔹 कोकण रेल्वेमधील सर्वात मोठा बोगदा कुठे आहे?*
Ans : कुरबुडे

*🔹 लिंबाच्या रसामध्ये कोणते असिड असते?-;?*
Ans : सायात्रिक असिड

*🔹 गोविंदाग्रज यांचे पूर्ण नाव काय?*
Ans : राम गणेश गडकरी

*🔹 सूर्यापासून मिलाणारी उर्जा ........ मुळे मिळते?*
Ans : केंद्रीय समिलन

वाक्यप्रचार व अर्थ

1)हातातोंडाची गाठ पडणे - कसेबसे खाण्यास मिळणे

2) गयावया करणे - केविलवाणी विनंती करणे

3)अंगाचा तिळपापड होणे - अतिशय संतापणे

4)पगडा बसवणे - छाप, प्रभाव पाडणे
मूग गिळणे - अपमान सहन करुन गप्प राहणे

5)वाटाण्याच्या अक्षता लावणे - नाकारणे

6)कस्पटासमान लेखणे - क्षुल्लक, कमी दर्जाचे समजणे

7)नामानिराळा राहणे - अलिप्त राहणे

8)द्त्त म्हणून उभा राहणे - अचानक येणे

9)जन्माची माती होणे - जीवन व्यर्थ होणे

10)चारी मुंड्या चीत होणे - संपूर्ण पराभव होणे

11)सर्द होणे - वरमणे, थिजून जाणे

12)रामराम ठोकणे - निरोप घेणे

13)आकाशपाताळ एक करणे - फार आरडाओरडा करणे

14)कानामागून येऊन तिखट होणे - मागाहून येऊन वरचढ होणे

15) उमाळा येणे - तीव्र इछा होणे

16) वर्ज्य करणे - टाकणे

17) काडीमोड करणे - संबंध तोडणे

18) अहमहमिका चालणे - चढाओढ लागणे

19) अगतिक होणे - उपाय न चालणे

20) कां-कूं करणे - एखादी गोष्ट करण्यास तयार नसणे

21) आभाळ फाटणे - मोठे संकट येणे

22) इडापिडा टळणे - संकट जाणे

23) उतराई होणे - उपकार फेडणे

24) अंतर्मुख होणे - स्वत:शी विचार करणे

25) लकडा लावणे - सारखी घाई करणे

26) परिपाठ ठेवणे - सवय ठेवणे

27) ब्रह्मांड कोसळणे - मोठे संकट येणे

28)कागाळी करणे - तक्रार करणे

29) खांदा देणे - मदत करणे

30) खोबरे करणे - नाश करणे

31) गय करणे - क्षमा करणे

32) न्यूनगंड वाटणे - कमीपणा वाटणे

33) जीव मुठीत घेणे - फार घाबरणे

34) जीव ओतणे - मन लावून काम करणे

35) सुपारी देणे - आमंत्रण देणे

36) तोंडाला तोंड देणे - उद्धटपणे बोलणे

37) डोळे दिपणे - आश्चर्य वाटणे

38) नामोहरम होणे - पराभूत होणे

39) पदर पसरणे - याचना करणे

40) पाणउतारा करणे - अपमान करणे

41) वाली नसणे - रक्षणकर्ता नसणे

42) हात तोकडे पडणे - मदत करण्यास  क्षमता कमी पडणे

43) हिरमुसले होणे - नाराज होणे

44) पांग फेडणे - इच्छा पूर्ण करणे

45) विटून जाणे - त्रासणे

46) डोके सुन्न होणे - काही न सुचणे

47) फडशा पाडणे - संपवणे

48) गोरेमोरे होणे - लाज वाटणे

49)आकशाला गवसणी घालणे - अशक्य गोष्ट करुन पाहणे

50)धिंडवडे निघणे - फजिती होणे

61) आटापिटा करणे - खूप कष्ट करणे

62)माया पातळ होणे - प्रेम कमी होणे

63) वाऱ्यावर सोडणे - काही न विचारणे

64)हातपाय गाळणे - धीर सोडणे

65) कागदी घोडे नाचवणे - कृतिशील

काम न करता कागदी पराक्रम गाजविणे

66) गुळणी फोडणे - स्पष्ट सांगणे

67)झाकड पडणे - अंधार पडणे

68)पोटात आग पडणे - खूप भूक लागणे

69)टोपी उडवणे - टवाळी करणे

70)पाणी पाजणे - पराभव करणे

71)वहिवाट असणे - रीत असणे

72)छी थू होणे - नाचक्की होणे

73)प्रादूर्भूत होणे - दिसू लागणे

74)दंडेली करणे - जबरदस्ती करणे

75)दिवा विझणे - मरण येणे

76)मूठमाती देणे - शेवट करणे

77) सुगावा लागणे - अंदाज लागणे

78)प्रतारणा करणे - फसवणूक करणे

79)डोक्यावर घेणे - कौतुक करणे

80)कानाशी लागणे - चहाडी करणे

81)किटाळ करणे - आरोप होणे

82)देव्हारे माजविणे - महत्व वाढविणे

83)हातावर तुरी देणे - फसविणे

84)बेगमी करणे - साठा करणे

85)सोन्याचा धूर निघणे - चांगली स्थिती येणे

86)पोटात तुटणे - वाईट वाटणे

87)नख लावणे - नाश करणे

88)डोळो निवणे - समाधान होणे

20 महत्त्वाचे सराव प्रश्न उत्तरे

1. ‘विराजमान झालेला’ या शाब्दसमुहाबद्दल योग्य असणारा शब्द कोणता?

 अतिथी

 अग्रज

 अधिष्ठित

 विद्यमान

उत्तर : विद्यमान

 2. ‘कोल्हेकुई’ या अलंकारिक शब्दाचा अचूक अर्थ कोणता?

 निष्फळ बडबड

 निरर्थक गोष्ट

 क्षुद्र लोकांची ओरड

 अर्थहीन पाठांतर

उत्तर :क्षुद्र लोकांची ओरड

 3. वाढत्या महागाईमुळे सामान्य माणसाची —– हे वाक्य पूर्ण करण्यात कोणता वाक्यप्रचार योग्य ठरेल?

 पित्तखवळणे

 कंबर खचणे

 कंबर बांधणे

 धकडी भरणे

उत्तर :कंबर खचणे

 4. ‘सप्तपदी’ या सामासिक शब्दाचा समास ओळखा?

 व्दंव्द

 उपपदतत्पुरुष

 बहूव्रीही

 व्दिगू

उत्तर :व्दिगू

 5. खालीलपैकी कोणता शब्द पोर्तुगीज भाषेतून मराठीत रूढ झाला आहे?

 अत्तर

 पेशवा

 तंबाखू

 दादर

उत्तर :तंबाखू

 6. ‘आभाळगत माया तुझी आम्हावरी राहू दे’ या वाक्यातील उपमान कोणते?

 माया

 तुझी

 आम्हावारी

 आभाळागत

उत्तर :आभाळागत

 7. ‘तो काम न करता नुसता फिरत असतो’. या वाक्याचा काळ ओळखा?

 रिती वर्तमानकाळ

 साधावर्तमानकाळ

 अपूर्ण वर्तमानकाळ

 रिती भूतकाळ

उत्तर :रिती वर्तमानकाळ

 8. ‘जाऊ’ या शब्दाचे अनेकवचनी रुपे कोणते?

 जाऊ

 जाववा

 ज्यावा

 जावा

उत्तर :जावा

 9. ‘दृष्टी आड सृष्टी’ या म्हणीचा अर्थ कोणता?

 दृष्टीत दोष असणे

 दृष्टीशिवाय दिसत नाही

 आंधळ्याला सृष्टी दिसत नाही

 आपल्या मागे काय चालले त्याकडे दुर्लक्ष करावे.

उत्तर :आपल्या मागे काय चालले त्याकडे दुर्लक्ष करावे.

 10. ‘केसरी’ या वृत्तपत्राचे संस्थापक कोण होते?

 लाला लजपतराय

 सुभाषचंद्र बोस

 बाळ गंगाधर टिळक

 रामनाथ गोयंका

उत्तर :बाळ गंगाधर टिळक

 11. महात्मा गांधीजीचा जन्म कोठे झाला?

 पोरबंदर

 राजकोट

 साबरमती

 सेवाग्राम

उत्तर :पोरबंदर

 12. महाराष्ट्रात गोदावरी नदीचे उगमस्थान कोठे आहे?

 शिर्डी

 त्र्यंबकेश्वर

 नांदेड

 पैठण

उत्तर :त्र्यंबकेश्वर

 13. इंडिया गेट हे कोणत्या ठिकाणी आहे?

 दिल्ली

 मुंबई

 आग्रा

 चेन्नई

उत्तर :दिल्ली

 14. गोंदिया जिल्ह्यातील गाढवी नदीवरती कोणता तलाव बांधलेला आहे?

 इटीयाडोह

 नवेगाव

 कुर्‍हाडा

 सिवनी

उत्तर :इटीयाडोह

 15. गोंदिया जिल्हयातील नवेगावबांध राष्ट्रीय उद्यान पर्यटन स्थळ कोणत्या तालुक्यात आहे?

 तिरोडा

 मोरगाव अर्जुनी

 सालेकसा

 देवरी

उत्तर :मोरगाव अर्जुनी

 16. तंबाखूचे सर्वाधिक उत्पादन खालीलपैकी कोणत्या राज्यात होते?

 उत्तरप्रदेश

 आंध्रप्रदेश

 महाराष्ट्र

 केरळ

उत्तर :आंध्रप्रदेश

 17. संसदेचे वरिष्ठ सभागृह कोणते ते निवडा.

 लोकसभा

 राज्यसभा

 विधानसभा

 विधान परिषद

उत्तर :राज्यसभा

 18. गोंदिया ते कोल्हापूर महाराष्ट्र एक्सप्रेस रेल्वे केव्हा सुरू झाली?

 25 सप्टेंबर 1996

 26 सप्टेंबर 1996

 25 ऑक्टोबर 1996

 25 सप्टेंबर 1995

उत्तर :25 सप्टेंबर 1996

 19. आयएसआय ही कोणत्या देशाची गुप्तचर संस्था आहे?

 बांग्लादेश

 इराण

 अफगाणिस्तान

 पाकिस्तान

उत्तर :पाकिस्तान

 20. सागरतळावर होणार्‍या भूकंपामुळे पाण्याला हादरे बसून पाण्यावर लाटा निर्माण होतात त्यास काय म्हणतात?

 भूकंप

 त्सुनामी

 जलतरंग

 लाटा

उत्तर :त्सुनामी

1. ‘विराजमान झालेला’ या शाब्दसमुहाबद्दल योग्य असणारा शब्द कोणता?

 अतिथी

 अग्रज

 अधिष्ठित

 विद्यमान

उत्तर : विद्यमान

 2. ‘कोल्हेकुई’ या अलंकारिक शब्दाचा अचूक अर्थ कोणता?

 निष्फळ बडबड

 निरर्थक गोष्ट

 क्षुद्र लोकांची ओरड

 अर्थहीन पाठांतर

उत्तर :क्षुद्र लोकांची ओरड

 3. वाढत्या महागाईमुळे सामान्य माणसाची —– हे वाक्य पूर्ण करण्यात कोणता वाक्यप्रचार योग्य ठरेल?

 पित्तखवळणे

 कंबर खचणे

 कंबर बांधणे

 धकडी भरणे

उत्तर :कंबर खचणे

 4. ‘सप्तपदी’ या सामासिक शब्दाचा समास ओळखा?

 व्दंव्द

 उपपदतत्पुरुष

 बहूव्रीही

 व्दिगू

उत्तर :व्दिगू

 5. खालीलपैकी कोणता शब्द पोर्तुगीज भाषेतून मराठीत रूढ झाला आहे?

 अत्तर

 पेशवा

 तंबाखू

 दादर

उत्तर :तंबाखू

 6. ‘आभाळगत माया तुझी आम्हावरी राहू दे’ या वाक्यातील उपमान कोणते?

 माया

 तुझी

 आम्हावारी

 आभाळागत

उत्तर :आभाळागत

 7. ‘तो काम न करता नुसता फिरत असतो’. या वाक्याचा काळ ओळखा?

 रिती वर्तमानकाळ

 साधावर्तमानकाळ

 अपूर्ण वर्तमानकाळ

 रिती भूतकाळ

उत्तर :रिती वर्तमानकाळ

 8. ‘जाऊ’ या शब्दाचे अनेकवचनी रुपे कोणते?

 जाऊ

 जाववा

 ज्यावा

 जावा

उत्तर :जावा

 9. ‘दृष्टी आड सृष्टी’ या म्हणीचा अर्थ कोणता?

 दृष्टीत दोष असणे

 दृष्टीशिवाय दिसत नाही

 आंधळ्याला सृष्टी दिसत नाही

 आपल्या मागे काय चालले त्याकडे दुर्लक्ष करावे.

उत्तर :आपल्या मागे काय चालले त्याकडे दुर्लक्ष करावे.

 10. ‘केसरी’ या वृत्तपत्राचे संस्थापक कोण होते?

 लाला लजपतराय

 सुभाषचंद्र बोस

 बाळ गंगाधर टिळक

 रामनाथ गोयंका

उत्तर :बाळ गंगाधर टिळक

 11. महात्मा गांधीजीचा जन्म कोठे झाला?

 पोरबंदर

 राजकोट

 साबरमती

 सेवाग्राम

उत्तर :पोरबंदर

 12. महाराष्ट्रात गोदावरी नदीचे उगमस्थान कोठे आहे?

 शिर्डी

 त्र्यंबकेश्वर

 नांदेड

 पैठण

उत्तर :त्र्यंबकेश्वर

 13. इंडिया गेट हे कोणत्या ठिकाणी आहे?

 दिल्ली

 मुंबई

 आग्रा

 चेन्नई

उत्तर :दिल्ली

 14. गोंदिया जिल्ह्यातील गाढवी नदीवरती कोणता तलाव बांधलेला आहे?

 इटीयाडोह

 नवेगाव

 कुर्‍हाडा

 सिवनी

उत्तर :इटीयाडोह

 15. गोंदिया जिल्हयातील नवेगावबांध राष्ट्रीय उद्यान पर्यटन स्थळ कोणत्या तालुक्यात आहे?

 तिरोडा

 मोरगाव अर्जुनी

 सालेकसा

 देवरी

उत्तर :मोरगाव अर्जुनी

 16. तंबाखूचे सर्वाधिक उत्पादन खालीलपैकी कोणत्या राज्यात होते?

 उत्तरप्रदेश

 आंध्रप्रदेश

 महाराष्ट्र

 केरळ

उत्तर :आंध्रप्रदेश

 17. संसदेचे वरिष्ठ सभागृह कोणते ते निवडा.

 लोकसभा

 राज्यसभा

 विधानसभा

 विधान परिषद

उत्तर :राज्यसभा

 18. गोंदिया ते कोल्हापूर महाराष्ट्र एक्सप्रेस रेल्वे केव्हा सुरू झाली?

 25 सप्टेंबर 1996

 26 सप्टेंबर 1996

 25 ऑक्टोबर 1996

 25 सप्टेंबर 1995

उत्तर :25 सप्टेंबर 1996

 19. आयएसआय ही कोणत्या देशाची गुप्तचर संस्था आहे?

 बांग्लादेश

 इराण

 अफगाणिस्तान

 पाकिस्तान

उत्तर :पाकिस्तान

 20. सागरतळावर होणार्‍या भूकंपामुळे पाण्याला हादरे बसून पाण्यावर लाटा निर्माण होतात त्यास काय म्हणतात?

 भूकंप

 त्सुनामी

 जलतरंग

 लाटा

उत्तर :त्सुनामी

Latest post

चालू घडामोडी :- 26 MAY 2024

1) राष्ट्रीय कागद विमान दिवस दरवर्षी 26 मे रोजी साजरा केला जातो. 2) व्हाईस अॅडमिरल गुरचरण सिंग यांनी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे कमांडंट...