अंकगणित प्रश्नसंच

Q. प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारी संख्या ओळखा

१) ०, ७, २६, ६३, ?
🏷 १) ९   २) २७  ३) ६४  ४) १२४

२) २, ९, २८, ६५, ?
🏷 १) ११  २) २९  ३)१२५  ४) १२६

३) २०, १२, ६, २, ?
🏷 १) ४    २) २    ३)१    ४) ०

४) ३०, २०, १२, ६, ?
🏷 १)०     २) २    ३)१     ४)३

५) १, ३, ७, १५, ३१, ?
🏷 १) ३३  २) ५२  ३) ६३  ४) ७१

६) २, ८, १८, ३२, ५०, ?
🏷 १) ६८  २) ७२  ३) ७६  ४) ८०

७) २, ३, ५, ७, ११, १३, १७, ?
🏷 १) २१  २) १९  ३) २७  ४) ३१

८) २, ५, ११, १७, २३, ?
🏷 १) १९  २) २५  ३) २७  ४) ३१

९) ३, ७, १३, १९, २९, ?
🏷 १) ३१  २) ३३  ३) ३७  ४) ४७

१०) १६, २७, ३८, ?, ६०
🏷 १) ४९  २) ५१  ३) ५३  ४) ५७

११) ११, १३, १६, २१, ?, ३९, ५२
🏷 १) २३  २) २८  ३) ३१  ४) ३७

१२) १६, २५, ३९, ?, ६४
🏷 १) ४    २) ४३  ३) ४६  ४) ४९

१३) १०, २६, ५०, ?, १२२
🏷 १) ७१  २) ८२  ३) ९६  ४) १०४

१४) १०, १७, २६, ३७, ?
🏷 १) ४२  २) ५०  ३) ६१  ४) ८२

१५) १२, ४४, २८, ६०, ४४, ?
🏷 १) ७६  २) ८०  ३) ४४  ४) ६६

१६) १३, १३, २०, १८, २७, ?, ३४, २८
🏷 १) १९  २) २१  ३) २३  ४) ३३

१७) ४, १६, ३६, ?, १००
🏷 १) ४२  २) ५४  ३) ६०  ४) ६४

१८) २४, ३५, ४८, ?, ८०
🏷 १) ५२  २) ६३  ३) ७१  ४) ७९

१९) ५, ३, १०, ८, १७, ?, २६, २४
🏷 १) १५  २) १७  ३) २१  ४) २९

२०) ६, २, १२, ६, ?, १२, ३०
🏷 १) ११  २) १७  ३) २०  ४) ३१

२१) ८, २७, ६४, ?, २१६
🏷 १) १२५ २) ७८ ३) ८६  ४) ५८

२२) ९, २८, ६५, ?, २१७
🏷 १) ८२   २) ९३  ३) १२६  ४) १५४

२३) ७, २६, ६३, १२४, ?
🏷 १) ८०   २) ९६   ३) १७६  ४) २१५

उत्तरे  :

१) ४       २) ४     ३) ४     ४) २     ५) ३      ६) २       ७) २     ८) ४     ९) ३   १०) १  ११) २   १२) ४   १३) २   १४) २  १५) १ १६) ३  १७) ४    १८) २   १९) १  २०) ३     २१) १  २२) ३    २३) ४

१) संंख्यामार्लेत (n^३  - १) या सुत्रानुसार

२) संंख्यामार्लेत (n^३ + १) या सुत्रानुसार

३) संख्यामालेत (n^२ - n) या सुत्रानुसार

४) संख्यामालेत (n^२ + n) या सुत्रानुसार

५) संख्यांमध्ये अनुक्रमे २, ४, ८, १६, ३२ चा फरक

६) संख्याच्या फरकातील फरक ४ आहे

७) क्रमाने येणाऱ्या मुळसंख्या

८) एकाआड एक येणाऱ्या मूळसंख्या

९) एकाआड एक येणाऱ्या मूळसंख्या

१०) लगतच्या दोन संख्यांमध्ये ११ चा फरक

११) संख्यामालेत अनुक्रमे २,३,५,७,११,१३ या क्रमवार मूळसंख्यांचा फरक

१२) अनुक्रमे ४, ५, ६, ७, ८ या नैसर्गिक संख्यांचे वर्ग

१३) n^२ + १ सुत्रानुसार ३, ५, ७, ९, ११ संख्यांचे वर्ग + १

१४) n^२ + १ सुत्रानुसार ३, ४, ५, ६, ७ संख्यांचे वर्ग + १

१५) सम स्थानावरील संख्या (उदा. ४४) मागील विषमसंख्येपेक्षा (उदा. १२) ३२ ने अधिक व पुढील विषमसंख्येपेक्षा (उदा. २८) १६ ने कमी

१६) विषमस्थानावरील संख्यांमध्ये ७ चा फरक, समस्थानावरील संख्यांमध्ये ५ चा फरक

१७) अनुक्रमे २, ४, ६, ८, १० या समसंख्यांचे वर्ग

१८) n^२ - १ सूत्रानुसार ५, ६, ७, ८, ९ संख्यांचे वर्ग - १

१९) विषमस्थानावर n^२ + १ नुसार २, ३, ४, ५ या संख्यांचे वर्ग + १ तर समस्थानावर n^२ - 1 नुसार २, ३, ४, ५ या संख्यांचे वर्ग - १

२०) विषमस्थानावर n^2 + n नुसार २, ३, ४, ५ संख्यांचे वर्ग + १ तर समस्थानावर n^२ - n नुसार २, ३, ४, ५ संख्यांचे वर्ग उणे (-) अनुक्रमे त्याच संख्या.

२१) n^३ नुसार अनुक्रमे २, ३, ४, ५, ६ या संख्यांचे घन

२२) n^३ + १ नुसार अनुक्रमे २,३,४,५,६ या संख्यांचे घन + १

२३) n^३ - १ नुसार अनुक्रमे २, ३, ४, ५, ६ या संख्यांचे घन उणे १

यशाचा राजमार्ग

सोळा महाजनपदांची प्राचीन व आधुनिक नावे

1) काशी - बनारस
2) कोसल -लखनौ 
3) मल्ल -  गोरखपूर
4) वत्स -   अलाहाबाद
5) चेदि -    कानपूर
6) कुरु -     दिल्ली
7) पांचाल-   रोहिलखंड
8) मत्स्य -   जयपूर
9) शूरसेन -  मथुरा
10)अश्मक- औरंगाबाद(महाराष्ट्र)
11) अवंती - उज्जैन
12) अंग  -  चंपा-पूर्व बिहार
13) मगध -  दक्षिण-बिहार
14) वृज्जी - उत्तर बिहार
15) गांधार  -पेशावर
16) कंबोज -गांधारजवळ

Latest post

स्पर्धा परीक्षा चालू घडामोडी

Q.1) प्रसिद्ध दाक्षिणात्य अभिनेते विजय थलापती यांनी कोणत्या नावाने स्वतःचा राजकीय पक्ष सुरू केला? उत्तर - तमिझगा वेत्री कळघम (TVK) Q.2) नुकत...