सरळसेवा भरती (IBPS/TCS) Test Series 2023

मराठी टेस्ट क्रमांक -01
(भाषा,लिपी,वर्ण विचार,संधी)
testmoz.com/12845470
Passcode:-100 असेल.

मराठी टेस्ट क्रमांक -02
(नाम,लिंग, वचन,विभक्ती)
testmoz.com/q/12840668
Passcode:-100 असेल.

इंग्रजी टेस्ट क्रमांक :-01
(Basic of Grammar and Tense)
testmoz.com/q/12840650
Passcode:-111 असेल.

इंग्रजी टेस्ट क्रमांक:02
(Conditional Sentence and Mood)
testmoz.com/12840760
Passcode:-111 असेल.

टेस्ट क्रमांक :-03(मराठी व्याकरण)
सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, काळ आणि प्रकार
testmoz.com/q/12846534
passcode :- 100

टेस्ट क्रमांक:-04
शब्दसंग्रह(समानार्थी शब्द)
testmoz.com/q/12846538
passcode :-100

Test no :-03
Topic :- Synonyms
testmoz.com/q/12846928
Passcode:-111

Test No :- 04
Topic :- Change The Voice
testmoz.com/12335300
Passcode:-111

Test No :- 05
Topic :-Noun
testmoz.com/12847942
Passcode:-111

Test no :-05
उद्याची टेस्ट....
क्रियाविशेषण अव्यय
शब्दयोगी अव्यय
उभयानव्यीय अव्यय
केवलप्रयोगी अव्यय.
testmoz.com/q/12847958
Passcode:-100

Test No :- 06
Topic :-  Pronoun and Adjective
testmoz.com/q/12848794
Passcode:-111

Test no :-06
समास आणि प्रयोग
testmoz.com/12848796
Passcode:-100

Test No :- 01
Topic :- Reasoning Practice Test
testmoz.com/12837166
Passcode:-1234

GK TEST
(लोकसंख्या) testmoz.com/q/12851090

(समाजसुधारक टेस्ट क्रमांक:-01) testmoz.com/q/12851096

(समाजसुधारक टेस्ट क्रमांक:-02) testmoz.com/q/12851104

Passcode :-1234

Latest post

सामान्य ज्ञान

1. काही स्थायुंना उष्णता दिल्यस त्यांचे द्रवरूपात रूपांतर न होता एकदम वायुरूपात रूपांतर होते. यांस ………. असे म्हणतात. Ans:- संप्लवन 2. निसर्ग...