Monday 30 September 2019

मराठी सराव प्रश्न 1/10/2019


१) खालीलपैकी मृदु वर्ण कोणते?
१) क्            २) ग् ३) च् ४) ट्

२) खालीलपैकी अर्धस्वर कोणते?
१) श्, ष् २) स्, ग्           ३) य्, र् ४) ट्, ठ्

३) व्यंजनामध्ये मुख्यमहाप्राण कोणता?
१) ळ् २) ह् ३) क् ४) च्

४) कंठ तालव्य वर्ण कोणते ते ओळखा?
१) य्, र् २) च्, ह् ३) ए, ऐ ४) त्, थ्

५) कठोर वर्ण ओळखा?
१) ग्, घ् २) ड्, ढ् ३) त्, थ् ४) ब्, भ्

६) प्रद्युन्म या शब्दात व्यंजन किती?
१) आठ २) नऊ ३) सात ४) सहा

७) खालीलपैकी कोणते व्यंजन कंठ्य नाही?
१) घ्          २) ह् ३) ख् ४) म

८) 'गौर्यानंद' या शब्दाचा संधी विग्रह करा?
१) गौरी+आनंद २) गौर+आनंद ३) गोरा+आनंद ४) गोर्य+आनंद

९) 'ईश्वर + इच्छा ' या शब्दाचा संधी करा?
१) ईश्वरइच्छा २) ईश्वरेच्छा ३) ईश्वरिच्छा ४) ईश्वरीच्छा

१०) ' मंत्रालय' या शब्दाचा प्रचलित विग्रह सांगा?
१) मंत्र+आलय   २) मंत्रा+लय ३) मंत्री+आलय ४) मंत्रा+आलय

११) जगत + ईश्वर या विग्रहाची संधी करा?
१) जगतेश्वर २) जगतईश्वर ३) जगदीश्वर ४) जगदेश्वर

१२) 'वाङनिश्चय' या शब्दाची योग्य फोड करा?
१) वाक् + निःश्चय २) वाग + निश्चय ३) वाङ + निश्चय ४) वाक् + निश्चय

१३) मराठीमध्ये कोणत्या पद्धतीने लिहिल्या जाते?
१) डावीकडून उजवीकडे २) उजवीकडून डावीकडे  ३) डावीकडे डावीकडे  ४) यापैकी नाही

१४) गवीश्वरचा योग्य विग्रह ओळखा?
१) गवी + ईश्वर २) गव् + ईश्वर ३) गो + ईश्वर ४) गवी + श्वर

१५) महोत्सव या संधीची फोड करा?
१) महा + उत्सव २) मही +उत्सव ३) महो + त्सव ४) मह + उत्सव

१६) मातृ + छाया या विग्रहाची संधी करा?
१) मातृछाया      २) मात्रोछाया ३) मातृच्छाया ४) मातृउच्छाया

१७) संधी करा षट् + मास
१) षटमास २) षन्मास ३) षण्मास ४) षंमास

१८) निष्पाप या शब्दचा शब्द संधीनुसार तयार झालेला दुसरा शब्द ?
१) सच्छील २) सच्चरित्र ३)दुष्काळ ४) सदाचार

१९) 'अ' किवा 'आ' पुढे 'ए' किंवा 'ऐ' आल्यास दोहोबद्दल ऐ होतो या नियमात न बसणारा शब्द लिहा ?
१) एकैक २) सदैव ३) गंगैध        ४) मतैक्य

२०) मानु + अंतर या विग्रहाचा संधीयुक्त शब्द कोणता?
१) मानवंतर     २) मनुअंतर     ३) मवंतर ४) मन्वंतर

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⭕उत्तरे:
१) २, २) ३, ३) २, ४) ३ ,५) ३ ,६) ४ ,७) ४, ८) ४, ९) २ ,१०) ४
११) ४ ,१२) ४ ,१३) १ ,१४) ३, १५) १, १६) ३ ,१७) ३ ,१८) ३ ,
१९) ३ ,२०) १

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न


1) ‘ज्येष्ठ नागरिकांचा आदर करा.’ नकारार्थी वाक्य बनवा.

   1) ज्येष्ठ नागरिकांचा मान राखा      2) ज्येष्ठ नागरिकांचा अपमान करू नका
   3) ज्येष्ठ नागरिकांना आदराने वागवा    4) ज्येष्ठ नागरिकांचा अनादर करू नका

उत्तर :- 4

2) ‘शरदाच्या चांदण्यात गुलमोहर मोहक दिसतो’ या वाक्यातील ‘विधानपूरक’ ओळखा.

   1) शरद    2) चांदणे     
   3) गुलमोहर    4) मोहक 

उत्तर :- 4

3) ‘रामाकडून रावण मारला गेला.’ या प्रयोगाचे नाव सांगा ?

   1) कर्तरी प्रयोग    2) कर्मणी प्रयोग   
   3) भावे प्रयोग    4) संकीर्ण प्रयोग
उत्तर :- 2

4) ‘मीठभाकर’ या समाहार व्दंव्द समासाचा विग्रह कसा आहे ?

   1) मीठ किंवा भाकरी      2) मीठ घालून केलेली भाकरी
   3) मीठ, भाकरी व तत्सम पदार्थ    4) भाकरी आणि मीठ

उत्तर :- 3

5) खालील वाक्याच्या शेवटी योग्य विरामचिन्ह निवडा. – केवढी शुभवार्ता आणलीस तू

   1) ,      2) .     
   3) ?      4) !

उत्तर :- 4

6) ‘गुळगुळीत’ या शब्दाचा विरुध्दार्थी शब्द ओळखा.

   1) रेखीव    2) ओबडधोबड   
   3) पारथर्शी    4) खरखरीत

उत्तर :- 4

7) ‘प्रत्येकाला अनुकूल परिस्थिती येतेच’ या अर्थाची म्हण ओळखा.
   1) घरोघर मातीच्या चुली      2) जेवीन तर तुपाशी नाही तर उपाशी
   3) चार दिवस सासूचे चार दिवस सुनेचे  4) गाडयाबरोबर नळयाची यात्रा

उत्तर :- 3

8) ‘आज पाऊस पडावा’ – वाक्यप्रकार ओळखा.

   1) केवल    2) मिश्र     
   3) संयुक्त    4) गौण

उत्तर :- 1

9) ‘दुस-याच्या अंकित असणारा’ – या शब्दसमूहासाठी खाली दिलेल्या शब्द समुहातील लागू पडणा-या शब्दसमूहाचा अचूक पर्याय
      लिहा.

   1) पाताळयंत्री      2) बोकेसंन्यशी   
   3) ताटाखालचे मांजर    4) उंटावरचा शहाणा

उत्तर :- 3

10) शुध्द स्वरूप ओळखा.
   1) पुनजर्न्म    2) पूनर्जन्म   
   3) पुनर्जन्म    4) पूर्नजन्म

उत्तर :- 3

आजचे प्रश्न 1/10/2019

📌कोणत्या व्यक्तीची पुण्यतिथी ‘जागतिक रेबीज दिन’ म्हणून पाळला जाता?

(A) लुईस पाश्चर✅✅✅
(B) चार्ल्स डार्विन
(C) स्टीफन हॉकिंग
(D) मायकेल फॅराडे
-------------------------------
📌मध्यप्रदेश सरकारने घोषणा केल्याप्रमाणे ‘भोपाळ मेट्रो रेल’चे नाव काय आहे?

(A) राजा विक्रम
(B) अशोक
(C) राजा भोग✅✅✅
(D) कैलास
---------------------------------------
📌तामिळनाडू क्रिकेट संघाच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष कोण आहेत?

(A) रुपा गुरुनाथ✅✅✅
(B) संध्या मजुमदार
(C) लोपामुद्रा भट्टाचारजी
(D) शांता रंगास्वामी
----------------------------------------
📌कोणत्या भारतीय कंपनीला ‘यूनायटेड नेशन्स ग्लोबल क्लायमेट अॅक्शन अवॉर्ड’ या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे?

(A) विप्रो
(B) एचसीएल
(C) झेनपॅक
(D) इन्फोसिस✅✅✅
-----------------------------------
📌कोणता आपत्कालीन क्रमांक दिल्ली सरकारने अग्निशमन, रुग्णवाहिका आणि पोलीस आपत्कालीन सेवांसाठी कार्यरत केला?

(A) 122
(B) 199
(C) 202
(D) 112✅✅✅

समाज/सभा स्थापना संस्थापक

१) आत्मीय 1815  राजा राममोहनराय सभा (कलकत्ता)

२) ब्राम्हो   1828  राजा राममोहनराय समाज (कलकत्ता)

३) मानवधर्म  1844  दा. पां.तर्खडकर सभा (सुरत)

४) परमहंस   1848  दा. पां. तर्खडकर सभा (मुंबई)

५) प्रार्थना    1867 तर्खडकर बंधू समाज (मुंबई)

६) सत्यशोधक    1873  म. फूले समाज (पुणे)

७) आर्य      1875  स्वा. द. सरस्वती समाज (मुंबई,लाहोर)

८) आर्य म.    1882    पंडिता रमाबाई समाज (मुंबई,पूणे)

९) रामकृष्ण   1897   स्वा. विवेकानंद मिशन    

१०) देव समाज - शिवनारायण अग्निहोत्री

११) वेद समाज - श्रीधरलू नायडू

​​महाराष्ट्राची ‘शालेय’ गुणवत्ता घसरली

👉शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत महाराष्ट्राची घसरण झाली असून, वीस मोठ्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र तीनवरून सहाव्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे.

👉सन २०१५-१६ हे आधारवर्ष मानून केलेल्या शैक्षणिक गुणवत्ता मापनात

👉केरळचा अव्वल क्रमांक कायम असून,

👉उत्तर प्रदेश शेवटच्या क्रमांकावर आहे.

👉नीती आयोग, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि जागतिक बँक यांच्या प्रयत्नांतून तयार झालेल्या या अहवालात
👉वीस मोठ्या राज्यांचा एक गट,
👉आठ लहान राज्यांचा दुसरा गट आणि
👉सात केंद्रशासित प्रदेशांचा तिसरा गट अशी वर्गवारी आली आहे.

👉शैक्षणिक गुणवत्तेच्या मूल्यांकनासाठी दोन श्रेण्या करण्यात आल्या.

👉पहिल्या श्रेणीत शैक्षणिक स्तर, शिक्षणाची संधी, समानता, पायाभूत सोयी-सुविधा यांच्या निष्पत्तीचा आढावा घेण्यात आला, तर

👉दुसऱ्या श्रेणीत या निष्पत्तींना चालना देणाऱ्या प्रशासकीय अंमलबजावणीच्या प्रक्रियांचे निकष निश्चित करण्यात आले. विविध सर्वेक्षणे,राज्यांनी दिलेली माहिती आणि त्रयस्थ पाहणी यांसह ३३ निकषांच्या आधारे राज्यांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे.

जगातील प्रमुख शहरे - सराव प्रश्न

१] निळी मशिद या शहरात आहे?
१] इस्लामाबाद २] बगदाद ३] लाहोर ४] इस्तांबूल

२] या शहराला जपानचे व्हेनिस म्हटले जाते?
१] टोकियो २] ओसाका ३] शांघाई ४] नागासाकी

३] हे येशू ख्रिस्ताचे जनस्थान आहे?
१] बोगोर २] क्योटो ३] बेथलहेम ४] बीजिंग

४] महमंद यांची कबर या शहरात आहे?
१] इस्लामाबाद २] बगदाद ३] मदिना ४] मक्का

५] सोन्याच्या खाणीसाठी प्रसिद्ध शहर हे आहे?
१] हरारे २] कैरो ३] इस्तांबूल ४] पर्थ

६] हे शहर हिऱ्याच्या खाणीसाठी प्रसिद्ध आहे?
१] पर्थ २] किंबर्ली ३] हेरात ४] केप केनेडी

७] जगातील सर्वात मोठी हिऱ्याची बाजारपेठ आहे?
१] पर्थ २] आटपर्व ३] हेरात ४] केप केनेडी

८] जगातील सर्वात मोठे फुलांचे लिलाव केंद्र हे आहे?
१] बोगोटा २] ऍमस्टरडॅम ३] बोस्टन ४] पर्थ

९] जगातील सर्वात मोठे ग्रंथालय या शहरात आहे?
१] लंडन २] मॉस्को ३] पर्थ ४] मँचेस्टर

१०] विंड सिटी म्हणून या शहराला संबोधले जाते?
१] जेरुसलेम २] ऑक्सफर्ड ३] बोगोटा ४] शिकागो

उत्तरे
१] ४, २] २, ३] ३, ४] ३, ५] १, ६] २, ७] २, ८] २, ९] २, १०] ४

मालदीव आंतरराष्ट्रीय बॅडमिंटन स्पर्धा : मुंबईकर कौशल धर्मामेरने पटकावले विजेतेपद

♻️ भारताचा प्रतिभावान बॅडमिंटनपटू कौशल धर्मामेरने रविवारी मालदीव आंतरराष्ट्रीय बॅडमिंटन स्पर्धेचे विजेतेपद मिळवले.

♻️ मुंबईच्या २३ वर्षीय कौशलने सिरिल वर्माला अवघ्या ३५ मिनिटांत २१-१३, २१-१८ अशी धूळ चारली.

♻️ कौशलव्यतिरिक्त भारताच्या तीन जोडय़ांना अंतिम फेरीत पराभवाचा धक्का सहन करावा लागला.

♻️ महिला दुहेरीत अश्विनी पोनप्पा आणि एन सिक्की रेड्डी यांना जपानच्या सायाक होबारा आणि नात्सुकी सोनी यांच्याकडून १०-२१, २१-१७, १२-२१ असा पराभव पत्करावा लागला.

♻️ मिश्र दुहेरीत थायलंडच्या चॅलेम्पोन किटामॉन आणि चायनीज कोरेपॅप यांनी भारताच्या साईप्रतीक कृष्णप्रसाद आणि अश्विनी भट्ट यांचा २१-११, २१-१५ असा धुव्वा उडवला.

♻️ पुरुष दुहेरीत अरुण जॉर्ज आणि सनम शुक्ला यांना जपानच्या अग्रमानांकित केचिरो मत्सुई आणि योशिनोरी ताकेहुची यांनी २१-९, २२-२० असे नमवले.

महत्वपूर्ण चालू घडामोडी सराव प्रश्नावली

📌5 सप्टेंबर 2019 रोजी कोणत्या राज्याने संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संघटनेबरोबर (UNESCO) भागीदारी केली?

(A) गुजरात
(B) राजस्थान✅✅✅
(C) केरळ
(D) झारखंड

📌नॉर्वे या देशात भारताचे नवे राजदूत कोण असणार आहेत?

(A) सुजाता सिंग
(B) विजय केशव गोखले
(C) डॉ. बी. बाला भास्कर✅✅✅
(D) कृष्ण कुमार

📌दक्षिण आशियातल्या कोणत्या देशाला 3 सप्टेंबर 2019 रोजी जागतिक पशू-आरोग्य संघटनेनी (OIE) एव्हियन इन्फ्लूएंझा (H5N1) या विषाणूपासून मुक्त असल्याचे घोषित केले?

(A) भारत✅✅✅
(B) बांग्लादेश
(C) नेपाळ
(D) पाकिस्तान

📌जागतिक आर्थिक मंचाच्या (WEF) ‘प्रवास व पर्यटन स्पर्धात्मकता अहवाल 2019’ यानुसार कोणता देश आशियातली सर्वाधिक स्पर्धात्मक प्रवास व पर्यटन अर्थव्यवस्था असल्याचे आढळले?

(A) भारत
(B) चीन
(C) जापान✅✅✅
(D) थायलंड

📌कोणता देश जागतिक आर्थिक मंचाच्या (WEF) ‘प्रवास व पर्यटन स्पर्धात्मकता निर्देशांक (TTCI) 2019’ या यादीत प्रथम स्थानी आहे?

(A) जापान
(B) स्पेन✅✅✅
(C) फ्रान्स
(D) जर्मनी

📌जागतिक आर्थिक मंचाच्या (WEF) ‘प्रवास व पर्यटन स्पर्धात्मकता निर्देशांक (TTCI) 2019’ या यादीत भारताचा कोणता क्रमांक आहे?

(A) 25
(B) 34✅✅✅
(C) 35
(D) 24

📌सातवी प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) मंत्रिस्तरीय बैठक मंत्री बैठक कुठे आयोजित केली गेली?

(A) थायलंड✅✅✅
(B) मलेशिया
(C) म्यानमार
(D) भारत

📌खालीलपैकी कोणता चंद्रयान-2 मोहिमेचा भाग नाही?

(A) लुनार ऑर्बिटर
(B) विक्रम लँडर
(C) प्रज्ञान रोव्हर
(D) द्रुष्टी दुर्बिण✅✅✅

📌कोणत्या व्यक्तीला इटलीमध्ये व्हॅटिकनच्यावतीने 'लॅम्प ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रान्सिस' पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले?

(A) अजय बंगा
(B) मुहम्मद युनुस✅✅✅
(C) अफ्रोझी युनुस
(D) वेरा फोरोस्टेन्को

Sunday 29 September 2019

चालू घडामोडी प्रश्नसंच 30/9/2019

📌चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी (COSC) याच्या अध्यक्षपदी कोणाची नेमणूक झाली?

(A) बी. सुरेश
(B) बिपिन रावत✅✅✅
(C) नितेश साहा
(D) राजीव सिन्हा

📌'राईट लाईव्हलीहूड' या पुरस्काराच्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या आणि अचूक विधान ओळखा.

1. पुरस्काराला "पर्यायी नोबेल पुरस्कार" म्हणून ओळखले जाते.

2. 2019 साली हा पुरस्कार केवळ ग्रेटा थनबर्ग यांना देण्यात आला.

(A) केवळ 1✅✅✅
(B) केवळ 2
(C) 1 आणि 2 दोन्ही
(D) ना 1 ना 2

📌असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) याचे नवीन अध्यक्ष कोण आहेत?

(A) दिनबंधू महापात्रा
(B) निलेश शाह✅✅✅
(C) अरुंधती भट्टाचार्य
(D) चंदा कोचर

📌_____ ने कृष्णविवराचे नवीन दृष्य-स्वरूप प्रसिद्ध केले आहे.

(A) CNSA
(B) JAXA
(C) ISRO
(D) NASA✅✅✅

📌आंतरराष्ट्रीय अणुशस्त्रे निरस्त्रिकरण दिन कधी साजरा केला जातो?

(A) 20 सप्टेंबर
(B) 21 सप्टेंबर
(C) 26 सप्टेंबर✅✅✅
(D) 25 सप्टेंबर

📌न्यूयॉर्क येथे आयोजित गोलकीपर्स ग्लोबल गोल अवॉर्ड्सच्या वितरण सोहळ्यात  ‘चेंजमेकर’ पुरस्कार कोणाला दिला गेला?

(A) लिडियन नादस्वरम
(B) कॅमेलिया कैथी खरबींगर
(C) पायल जांगिड✅✅✅
(D) ग्रेटा थनबर्ग

📌कोणत्या ठिकाणी ‘गांधी पीस गार्डन’चे उद्घाटन झाले?

(A) भारत
(B) न्यूयॉर्क✅✅✅
(C) दक्षिण आफ्रिका
(D) कॅनडा

📌_______ हे वर्ष जगभरातून क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्याचे जागतिक लक्ष्य आहे.

(A) 2022
(B) 2020
(C) 2025
(D) 2030✅✅✅

📌_ ह्यांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) याचे नवीन व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

(A) एस. एस. मल्लिकार्जुन राव
(B) अर्जित बसू
(C) क्रिस्टलिना जॉर्जिवा✅✅✅
(D) दिनबंधु महापात्रा

📌आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने क्षयरोगाच्या निर्मूलनासाठी नवी दिल्लीत _______ मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली.

(A) टीबी हटाओ, देश बचाओ
(B) टीबी हारेगा, देश जीतेगा✅✅✅
(C) इट्स टाइम
(D) प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम टीबी


📌26 सप्टेंबर 2019 रोजी पाळण्यात आलेल्या जागतिक सागरी दिनाचा विषय काय होता?

(A) एम्पोवरींग विमेन इन द मेरीटाईम कम्यूनिटी✅✅✅

(B) ईफ यू वांट पीस अँड डेवलपमेंट, वर्क फॉर सोशल जस्टीस

(C) पार्टीसीपेशन

(D) क्लायमेट अॅक्शन फॉर पीस

चालु घडामोडी - 29 सप्टेंबर 2019

🔶 29 सप्टेंबर: जागतिक हृदयदिन

🔶 थीम 2019: "माझे हृदय, आपले हृदय"

🔶 इंदूर विमानतळास सर्वोत्कृष्ट पर्यटक अनुकूल विमानतळ प्रदान करण्यात आला

Open कोरिया ओपन बॅडमिंटन स्पर्धेमधून परुपल्ली कश्यप आउट

🔶 जपानच्या केंटो मोमोटाने कोरिया ओपनच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला

India's कल्ली पुरी यांना 'इंडियाज मोस्ट पॉवरफुल वुमन इन मीडिया' पुरस्काराने गौरविण्यात आले

Bengal बेंगळुरू येथे १० वी एशियन एज ग्रुप चँपियनशिप

Qatar वर्ल्ड अ‍ॅथलेटिक्स स्पर्धेची सुरुवात डोहा, कतार येथे होईल

Ute दुती चंद वर्ल्ड अ‍ॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमधून बाहेर

Lo खेलो इंडिया अ‍ॅथलीट्ससाठी शासकीय मंजूरी 7.87 कोटी

🔶 आर्यना सबलेन्का वॉन वुहान ओपन टेनिस शीर्षक 2019

🔶 अमित शहा गुजरात क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून खाली उतरले

Real बाफटा पुरस्कारासाठी रियल काश्मीर एफसी नामित डॉक्युमेंटरी

PAN आधारशी पॅन जोडण्याची तारीख 31 डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली: सरकार

🔶 भारताची मिश्रित रिले टीम टोकियो ऑलिम्पिक २०२० साठी पात्र ठरली

🔶 भारताची मिश्र रिले टीम वर्ल्ड thथलेटिक्स सी च्या शिपशिप अंतिम फेरीत पोहोचली

🔶 भारतीय विमानतळ प्राधिकरण सर्व विमानतळांमध्ये कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित करेल

London लंडनमध्ये 31 व्या जागतिक सिंधी कॉंग्रेसचे आयोजन

2nd सौरव गांगुलीने दुस 2nd्यांदा कॅब अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला

🔶 राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद झारखंडच्या 3-दिवसीय भेटीवर

Ternal परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी वॉशिंग्टन डी.सी. भेट दिली

🔶 ओडिशाचा तपन कुमार मिश्रा सर्वोत्कृष्ट पर्यटक मार्गदर्शक पुरस्कार

🔶 खासदार बिर्ला मेमोरियल पुरस्कार २०१ Than थानू पद्मनाभन यांच्या हस्ते होणार आहे

Adam 2019 रामानुजन पुरस्कार अ‍ॅडम हार्परला देण्यात येईल

Lected निवडलेल्या होमेने ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून सैफ अली खानची घोषणा केली

🔶 सौदी अरेबिया सरकारने सार्वजनिक वर्तन कोड जारी केला

Bu ब्यूनस आयर्स एटीपी चॅलेन्जरमध्ये सेमीफायनलमध्ये सुमित नागल वादळ

🔶 जागतिक पर्यटन मार्ट नवी दिल्ली, भारत येथे आयोजित

🔶 आसाम सरकारने "आपणार घर" योजना सुरू केली

🔶 प्रा ओबैदुल्लाह फहाद यांना १th वा शाह वलीउल्ला पुरस्कार प्रदान.

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

1) खालील विधानातील ‘उद्देश्य’ कोणते ओळखा.

     मला आपल्यासमोर चार शब्दांपेक्षा अधिक लांब भाषण करवत नाही.
   1) भाषण    2) समोर      3) अधिक    4) करवत नाही

उत्तर :- 1

2) आई वडिलांनी मुलांना मायेने वाढवावे हे ................ या प्रयोगातील वाक्य आहे.

   1) कर्मणी    2) कर्तरी      3) संकरित    4) भावे

उत्तर :- 4

3) पुढील समास कोणत्या प्रकारचा आहे ? – पुरणपोळी

   1) मध्यमपदलोपी समास      2) तत्पुरुष समास 
   3) अव्ययीभाव समास      4) व्दंव्द समास

उत्तर :- 1

4) वाक्याच्या शेवटी तपशील द्यावयाचा असल्यास कोणते विरामचिन्ह वापरतात ?

   1) अर्धविराम    2) स्वल्पविराम    3) संयोगचिन्ह    4) अपूर्णविराम

उत्तर :- 4

5) ‘ती गुलाबी उषा म्हणजे परमेश्वराचे प्रेम जणू’
     या काव्य ओळीत कोणत्या अलंकाराचा उपयोग केला आहे ?

   1) उपमा    2) रूपक      3) उत्प्रेक्षा    4) अनन्वय

उत्तर :- 3

6) पुढीलपैकी ‘अभ्यस्त’ शब्द कोणता?

   1) दररोज    2) रात्रंदिवस    3) अभ्यास    4) यापैकी कोणताही नाही

उत्तर :- 4

7) ‘ढळला रे ढळला दिन सख्या, संध्या भिवविती हदया’ या काव्यपंक्तीतील ‘दिन ढळला’ या शब्दसमूहाचा ध्वन्यार्थ सांगा.

   1) दिवस मावळला  2) सूर्य बुडाला    3) आयुष्य संपत आले  4) दिवस संपला

उत्तर :- 3

8) खालील शब्दांपैकी विसंगत शब्द कोणता ?

   1) वाट      2) पंथ      3) रस्ता      4) पथ

उत्तर :- 2

9) ‘नैसर्गिक’ या शब्दाच्या उलट अर्थाचा शब्द निवडा.

   1) प्राकृतिक    2) स्वाभाविक    3) कृत्रिम      4) सृष्टी

उत्तर :- 3

10) ‘बादरायण संबंध असणे’ चा योग्य अर्थ निवडा.

   1) घनिष्ठ मैत्री असणे      2) दुरान्वयाने संबंध असणे
   3) ओढून ताणून संबंध  लावणे    4) शत्रूत्व असणे

उत्तर :- 3

तृतीयपंथी मतदार नोंदणीत मुंबई उपनगर ठरले अव्वल

◾️राज्यातील एकूण ३६ जिल्ह्यांपैकी पुणे जिल्हा पुरुष आणि महिला मतदार संख्येत आघाडीवर आहे तर तृतीयपंथी मतदार नोंदणीत मुंबई उपनगर अव्वल स्थानी आहे.

◾️ राज्यातील एकूण ३६ जिल्ह्यांपैकी पुणे जिल्हा पुरुष आणि महिला मतदार संख्येत आघाडीवर आहे तर तृतीयपंथी मतदार नोंदणीत मुंबई उपनगर अव्वल स्थानी आहे.

◾️ राज्यात ३१ आॅगस्ट २०१९ पर्यंत ४ कोटी ६७ लाख ३७ हजार ८४१ पुरुष मतदार, ४ कोटी २७ लाख ५ हजार ७७७ महिला तर २ हजार ५९३ तृतीयपंथी अशा एकूण ८ कोटी ९४ लाख ४६ हजार २११ मतदारांची नोंदणी झाली आहे.

◾️तृतीयपंथी वर्गवारीमध्ये मुंबई उपनगर जिल्ह्यात एकूण ५२७ तृतीयपंथी मतदार आहेत.

◾️पुणे जिल्ह्यात एकूण ४० लाख १९ हजार ६६४ पुरुष मतदार तर ३६ लाख ६६ हजार ७४४ महिला मतदार आहेत. मुंबई उपनगर जिल्ह्यात एकूण ३९ लाख २९ हजार २३२ पुरुष मतदार तर ३२ लाख ९७ हजार ६७ महिला मतदार आहेत.

◾️ठाणे जिल्ह्यात एकूण ३४ लाख ४७ हजार १४८ पुरुष मतदार आणि २८ लाख ८१ हजार ७७७ महिला मतदार आहेत.

◾️तृतीयपंथी वर्गवारीमध्ये
📌 मुंबई उपनगर जिल्ह्यात एकूण ५२७ तृतीयपंथी मतदार,
📌ठाणे जिल्ह्यात ४६० आणि
📌पुणे जिल्ह्यात २२८ तृतीयपंथी मतदारांची नोंद करण्यात आली आहे.

◾️ लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील एकूण मतदारांमध्ये २१ लाख १५ हजार ५७५ एवढी वाढ झाली आहे.

◾️ लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी राज्यात एकूण ८ कोटी ७३ लाख ३० हजार ४८४ मतदार होते तर आता ३१ आॅगस्टपर्यंत ८ कोटी ९४ लाख ४६ हजार २११ एवढी मतदार नोंदणी झाली आहे.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

यशाचा राजमार्ग प्रश्नसंच

Q1. कोणी १९०१ साली बोलपूर मध्ये 'शांतीनिकेतन' ची स्थापना केली?
✅. - रवींद्र नाथ टागोर

 

Q2. 'राष्ट्रासभे' ची स्थापना झाली तेव्हा भारताचे व्हाईसरॉय कोण होते?
✅.  - लॉर्ड डफरीन

 

Q3. खालील पैकी कोण 'राष्ट्रसभे' च्या पहिल्या अधिवेशनास हजर नव्हते?
✅.  - महात्मा गांधी

 

Q4. भारतातील पहिले कृषी विद्यापीठ कोणते?
✅.  - जी. बी. पंत कृषी विद्यापीठ, पंतनगर

 

Q5. 'वंदे मातरम' हे वृत्तपत्र अरविंद घोष चालवीत होते, तर त्यांचे बंधू बारीन्द्र घोष __ हे वृत्तपत्र चालवीत.
✅.  - युगांतर

 

Q6. १९१९ साली भरलेल्या अखिल भारतीय खिलापत चळवळीचे अध्यक्ष म्हणून कोणाची निवड झाली होती?
✅.  - महात्मा गांधी

 

Q7. खालील पैकी कोणी देशी वृत्तपत्र कायदा संमत करून भारतीयांचा रोष ओढवून घेतला होता?
✅.  - लॉर्ड लिटन

 

Q8. आपण समाजवादी असल्याचे कॉंग्रेस च्या कोणत्या अध्यक्षाने स्पष्टपणे जाहीर केले होते?
✅.  - पंडित नेहरू

 

Q9. आंध्र राज्य हे भाषिक तत्वावर निर्माण झालेले भारतातील पहिले राज्य कोणत्या साली अस्तित्वात आले?
✅.  - 1953

 

Q10. चीन ने भारतावर हल्ला केला, त्यावेळी भारताचे संरक्षण मंत्री कोण होते?
✅.  - व्ही. के. कृष्ण मेनन

 

Q11. कोणत्या खेळात भारताने पहिले कॉमनवेल्थ पदक मिळवले?
✅. -  रेसलिंग (wrestling)

 

Q12. धारा ३७१ कोणत्या दोन भारतीय राज्यांच्या विशेष व्यवस्थेशी संबंधित आहे ?
✅ B-  महाराष्ट्र व गुजरात

 

Q13. मिठाचा कायदा मोडून महात्मा गांधीजींनी सुरू केलेली चळवळ?
✅.  - सविनय कायदेभंग चळवळ

 

Q14. खालील पैकी कोणता राष्ट्रीय महामार्ग भारतातील सर्वात लांब राष्ट्रीय महामार्ग आहे? (By Length)
✅. - NH7

 

Q15. कला व कलेचा प्रचार करण्यासाठी १९५४ मध्ये कोणत्या संस्थेची स्थापना केली गेली होती?
✅. - ललित कला अकादमी

 

Q16. फार्मूला वन फोर्स इंडिया संघाचे मालक कोण आहे ?
✅. - विजय मल्ला

 

Q17. YCMOU ची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली?
✅. - 1989

 

Q18. धर्म, जात, वंशाचा भेदभाव न करता कोणत्या भारतीय राज्यात कुटुंबाशी संबंधीत पोर्तुगाली आचार संहितेवर आधारित कायदे अमलात आणले जातात?
✅.  - गोवा

 

Q19. मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कोणती योजना राबवित आहे?
✅.  - सुकन्या

 

Q20. नवी दिल्ली येथील ऐजाबाद बाग सध्या कोणत्या नावाने ओळखली जाते?
✅. - शालीमार गार्डन

 

Q21. या पैकी कोणत्या बेटाचे नाव स्पॅनिश भाषेतील जमीनीवर आढळणार्‍या कासवांच्या नावावरून ठेवले गेले होते?
✅.  - गेलापॅगोस

 

Q22. कॉम्प्यूटरमध्ये वापरल्या जाणार्‍या संचार नियमांना काय म्हटले जाते?
✅. - प्रोटोकॉल

 

Q23. हिमाचल प्रदेशात कोणता सण देशातील इतर स्थानांपेक्षा तीन दिवस नंतर साजरा केला जातो?
✅. - दसरा

 

Q24. 2001 मध्ये कोणत्या भारतीय खेळाडूला संयुक्त राष्ट्र शांतिदूत नियुक्त केले गेले होते?
✅.  - विजय अमृतराज

 

Q25. पूर्वी घाटातील सर्वोच्च शिखर अर्मा कोंडा कोणत्या भारतीय राज्यात आहे?
✅. - आंध्र प्रदेश

 

Q26. भारतातील त्रिभुज प्रदेश तयार न होणारी नदी कोणती?
✅. - नर्मदा

 

Q27. जीआयएफ (GIF) चा विस्तार काय आहे?
✅.  - ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉरमॅट

 

Q28. हिमरू कला भारतातील कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे?
✅.  - कर्नाटक

 

Q29. कोणते भारतीय नृत्य 'सादिर नाच' (Sadir Dance) या नावाने प्रसिद्ध होते?
✅. - भरतनाट्यम

 

Q30. बौद्ध मठांसाठी प्रसिद्ध असलेले स्थान तवांग हे कोणत्या राज्यात आहे?
✅.  - अरुणाचल प्रदेश

Latest post

राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या स्थापनेपूर्वीच्या संस्था

🔹 जमीनदारांची संघटना १८३७ मध्ये बंगालमधील काही जमीनदारांनी एकत्र येऊन 'लॅंड होल्डर्स असोसिएशन' या नावाची संस्था स्थापन केली. राजकीय...