Saturday, 18 September 2021

महाराष्ट्र - जलाशय व धरणे.


🔶कोयना - शिवाजी सागर - (कोयना)  हेळवाक (सातारा)


🔶जायकवाडी - नाथसागर (गोदावरी) औरंगाबाद


🔶बाभळी प्रकल्प - (गोदावरी) नांदेड


🔶 भडारदरा - (प्रवरा) अहमदनगर


🔶गगापूर - (गोदावरी) नाशिक


🔶 राधानगरी - (भोगावती) कोल्हापूर


🔶मोडकसागर - (वैतरणा) ठाणे


🔶 उजनी - (भीमा) सोलापूर


🔶तोतलाडोह - मेघदूत जलाशय (पेंच)- नागपूर


🔶यशवंत धरण - (बोर) वर्धा


🔶 खडकवासला - (मुठा) पुणे


🔶 यलदरी - (पूर्णा) परभणी

Online Test Sreies

Online Test

Latest post

तलाठी विशेष

१) सर्वनामाचा प्रकार ओळखा : पुस्तके कोणी नेली ? अ) पुरुषवाचक सर्वनाम ब) दर्शक सर्वनाम क) सामान्य सर्वनाम  ड) प्रश्नार्थक सर्वनाम ===========...