Wednesday 1 May 2024

प्राण्यांचे वर्गीकरण आणि त्यांची उदाहरणे....

**संघ                       उदाहरणे
..........….......................................

1)पोरीफेरा   -  स्पंज, सायकॉन,
( रंध्री )          यूस्पाजिया,हायलोनिमा,
                     क्लिओना, युप्लेकटेला,
                     स्पॉनजिला.
------------------••••••♪♪••••••---------------

2)सिलेंटेराटा    -   हायड्रा, सी - ऍनिमोन,
(निडारिया)            जेलीफिश, प्रवाळ,
                           फायसेलिया,कोरल्स,
                            ओबेलिया.
---------------•••••••♪♪••••••---------------

3) प्लॅटिहेल्मिनथिस   -  लिव्हरफ्लूक, 
    (चपटे कृमी )           टेपवर्म,प्लॅनेरिया.
-------------•••••••••♪♪••••••••••------------

4)निमॅटेहेल्मिनथिस     -  अस्कॅरिस,
(गोलकृमी -निमॅटोडा)      पिनवर्म,
                                     एंटेरोबियस,
                                     वुचेरेरिया,
                                    लोआ-लोआ,
                                    हूकवर्म,
                                    व्हिपवर्म.
------------•••••••••♪♪••••••••--------------

5)अनिलिडा     -     गांडूळ,
(वलयी कृमी)          नेरीस,
                             लिच.
-----------•••••••••♪♪••••••••••-------------

6)ऑथ्रोपोडा     -   मधमाशी ,खेकडा,
   (संधीपाद)          कोळंबी,विंचू,
                             फुलपाखरू,
                            झुरळ, कोळी,
                          माशी सारखे कीटक *( प्राण्यानंमधील हा सर्वात मोठा संघ आहे )
----------••••••••••••♪♪•••••••••------------

7)मोलुस्का      -    शंख, शिंपला,
(मृदूकाय)              अष्टपाद,
                           गोगलगाय,
                           पायला, सेपीया,
                          ऑयस्टर, लोलिगो,
                          कालव, ऑकटोपस,
                          डोरीस इ.
----------•••••••••••♪♪•••••••••••------------

8)इकायनोडर्माटा    -   तारमासा,
(कंटकीचर्मी )             ब्रिस्टल स्टार,
                                 सी - ककुंबर,
                                 सी - आर्चीन.
-----------••••••••••♪♪•••••••••-------------

9)हेमिकॉर्डाटा      -    बॅलॅनोग्लॉसस,
                                सॅयक्लोग्लॉसस.
----------•••••••••••♪♪•••••••••••-----------

10)कॉर्डाटा       -    सायक्लोस्टोमाटा,
                             मत्स्य, उभयचर,
                             सरीसृप, पक्षी व
                             सस्तनप्राणी.
-----------•••••••••••♪♪••••••••••------------

¥¥¥¥¥♻️♻️♻️♻️♻️♻️¥¥¥¥¥¥

Latest post

संयुक्त गट "ब" आणि "क" पूर्व परीक्षा सराव चाचणी क्र.

 क्रिकेट बाँल ही खालीलपैकी कोणत्या फळाची जात आहे. ? ⚪️ दराक्ष  ⚪️ मोसंबी  ⚪️ डाळिंब ⚫️ चिकू ☑️ महाराष्ट्रात सर्वात जास्त सहकारी साखर कारखाने...