Monday 4 May 2020

सरावासाठी प्रश्नसंच


1) रस्त्याच्या बाजूने काही माणसे चालली आहेत'

या वाक्यात आलेल्या विशेषणाच्या बाबतीत कोणते विधान बरोबर आहे ?

A]  हे गणनावाचक संख्याविशेषण आहे.

B] हे क्रमवाचक संख्याविशेषण आहे.

C] हे आवृत्तिवाचक संख्याविशेषण आहे.

D]  हे अनिश्चित संख्याविशेषण आहे.✔️

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

2) रचनेनुसार संयुक्त वाक्य कोणते ? अचूक पर्याय निवडा :

(a) ती चार वाजता, एस.टी. ने, पुण्यास, न सांगता गेली.

(b) आधी नमन गणरायाला, नंतर देवाधिदेवांना.

(c) प्रसंग कोणताही असला, तरी संतांची चित्तवृत्ती बदलत नाही.

(d) मुलांना समजून घ्या, मग बघा ती मोठ्यांचे कसे ऐकतात.

पर्यायी उत्तरे :

A] फक्त (a) व (b) पर्याय बरोबर आहेत.

B]  फक्त (b) व (c) पर्याय बरोबर आहेत.

C] फक्त (b) व (d) पर्याय बरोबर आहेत.✔️

D]  फक्त (a) व (c) पर्याय बरोबर आहेत.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

3) पालथ्या घड्यावर पाणी या म्हणीच्या समानार्थी असलेली अचूक म्हण कोणती? अचूक पर्याय निवडा.

A] कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच.✔️

B]  रात्रभर वाचली गीता कालचा गोंधळ बरा होता.

C]  शहाण्याला शब्दांचा मार.

D] गाढवाला गुळाची चव काय ?

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

4) अठरा गुणांचा खंडोबा या वाक्प्रचाराच्या विरुद्ध अर्थाचा वाक्प्रचार कोणता ? अचूक पर्याय निवडा,

A] पोटाचा पाईक

B] अल्लाची गाय✔️

C] उफारट्या काळजाचा

D]  उंटावरचा शहाणा

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

5) तपोबल, मनोरम, रजोगुण हे शब्द कोणत्या संधीची उदाहरणे आहेत. अचूक पर्याय निवडा :

A]  स्वरसंधी

B]  व्यंजनसंधी

C]  विसर्गसंधी✔️

D] पूर्णसंधी

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

6) य, र, ल, व यांची उच्चारस्थाने अनुक्रमे ___ या स्वरांच्या उच्चारस्थानांसारखी आहेत.

A] इ, ऊ, ऋ, ल

B]  ई, उ, ऋ, ल

C]  इ, उ, ऋ, ल✔️

D] ई, ऊ, ऋ, लु

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

7) मराठी शब्दातील अन्त (शेवटचा वर्ण) 'अ' हा निभृत म्हणजे अर्धवट किंवा अपूर्ण उच्चारला जातो. याप्रमाणे कोणता शब्द योग्य नाही ?

A] पान

B] जवळ

C]  कपाट

D] करवत✔️

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

8) खालीलपैकी 'शुद्ध शब्दयोगी अव्यय ओळखा :

A] देवळच्या बाहेर

B] वृक्षाखाली

C] शहरोशहरी

D] गायसुद्धा✔️

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

9)स्वर्गवास, पोटशूळ, पाणकोंबडा, घरधंदा, कलाकुशल या सामासिक शब्दांचा समास कोणता ?

A]अलुक् तत्पुरुष

B] उपपद तत्पुरुष

C] सप्तमी तत्पुरुष ✔️

D]  चतुर्थी तत्पुरुष

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

10) पुढील विधाने वाचा :

(a) गंगा, सिंधू, ताप ही नद्यांची नावे विशेषनामे आहेत. परंतु नदी हे सामान्यनाम असून जातीवाचक आहे.

(b) स्वाधीन, हिमांशू, लक्ष्मण ही मुलांची नावे विशेषनामे नाहीत. परंतु मुलगा हे सामान्यनाम असून ते व्यक्तिवाचक आहे.

(c) सामान्यनामाचे अनेकवचन होत नाहीं.

(d) विशेषनामाचे अनेकवचन होते.

पर्यायी उत्तरे :

A] विधान (a) व (b) चूक

B] विधान (b), (c), (d) चूक✔️

C] सर्व बरोबर

D] फक्त (a) चूक

Latest post

चालू घडामोडी :- 26 MAY 2024

1) राष्ट्रीय कागद विमान दिवस दरवर्षी 26 मे रोजी साजरा केला जातो. 2) व्हाईस अॅडमिरल गुरचरण सिंग यांनी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे कमांडंट...