राष्ट्रीय उत्पन्न मोजमाप पद्धत.


🎯 उत्पादन किंवा मूल्यवर्धित पद्धत


🎯 बाजारभावला मोजले जाते


🎯 वस्तू उत्पादक क्षेत्र साठी वापर


🎯 परत्यक्ष पद्धत आहे


❄️ उत्पन्न पद्धत


🎯 घटक किंमती ला मोजले जाते


🎯 सवा क्षेत्र साठी वापर


🎯 अप्रत्यक्ष पद्धत आहे


❄️खर्च पद्धत


🎯 वस्तू व सेवा विकत घेण्यासाठी च्या खर्च ची मोजणी


🎯 गरामीण बांधकाम क्षेत्र साठी मोजले जाते

No comments:

Post a Comment

Latest post

सामान्य ज्ञान

1. काही स्थायुंना उष्णता दिल्यस त्यांचे द्रवरूपात रूपांतर न होता एकदम वायुरूपात रूपांतर होते. यांस ………. असे म्हणतात. Ans:- संप्लवन 2. निसर्ग...