संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

 पुढील वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा. – पाचावर धारण बसणे.

1) मनात संख्या मोजणे   
2) पंचप्राण धारण करणे   
3) खूप भयभीत होणे   
4) ऐसपैस बसणे

उत्तर :- 3
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 तिथी, वार, नक्षत्र, योग, करणा-या पाच घटकांनी युक्त अशा दिनी – वैशिष्टयांची माहिती असणारी पुस्तिका कोणती ?

1) पंचीकरण   
2) पंचांग     
3) पंचशील   
4) पंचीकृती

उत्तर :- 2
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 पुढील शब्दांपैकी व्याकरणदृष्टया योग्य शब्द कोणता ?

1) मनस्थीती   
2) मनस्थिति:   
3) मन्हस्थिती   
4) मन:स्थिती

उत्तर :- 4
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 ट, ठ, ड, ढ, ण हे वर्ण ..................
आहेत.

1) तालव्य   
2) अनुनासिक   
3) दन्त्य     
4) मूर्धन्य

उत्तर :- 4
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 ‘मनस्ताप’ हा शब्द खालीलपैकी कोणत्या संधीचे उदाहरण आहे ?

1) पूर्वरूप संधी   
2) पररुप संधी   
3) व्यंजन संधी   
4) विसर्ग संधी

उत्तर :- 4
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 कुत्र्याने चावा घेतला ? अधोरेखित शब्दाचे नाम कोणते ?

1) कुत्र्या   
2) कुत्रा     
3) कुत्र्याने   
4) कुत्र्याचा

उत्तर :- 2
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 वचनभेदाप्रमाणे बदलणारी सर्वनामे किती आहेत ? पर्यायी उत्तरांतील योग्य पर्यायी उत्तर कोणते ?

1) चार     
2) पाच     
3) सहा     
4) सात

उत्तर :- 2
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 पुढीलपैकी अव्ययसाधीत विशेषणाचे योग्य उदाहरण कोणते ?

1) बोलकी बाहुली   
2) पुढची गल्ली   
3) कापड – दुकान   
4) माझे – पुस्तक

उत्तर :- 2
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणारा क्रियावाचक शब्द ...................

1) क्रियापद   
2) धातू     
3) कर्म     
4) कर्ता

उत्तर :- 1
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  खालील विधानातील क्रिया विशेषणाचा प्रकार ओळखा.

तो इतका मोठयाने बोलला, की त्याचा आवाज बसला.

1) उद्देशदर्शक   
2) कारणदर्शक   
3) रीतिदर्शक   
4) कालदर्शक

उत्तर :- 2

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

No comments:

Post a Comment

Latest post

आजचे प्रश्नसंच

241. ————— हा दिवस ‘जागतिक हिवताप दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. A. 25 मार्च B. 25 एप्रिल C. 25 जून D. 25 जुलै ANSWER: B. 25 एप्रिल 242...