राज्यपालाल विशेष राज्यपालाल विशेष जबाबदाऱ्या तरतुदी साठी अंतिम निर्णय देवू शकतो

राज्यपालाल विशेष
राज्यपालाल विशेष जबाबदाऱ्या तरतुदी साठी अंतिम निर्णय देवू शकतो

कलम ३७१=महारष्ट्र व गुजरात  विशेष तरतुदी

कलम ३७१(A)=नागालँड विशेष तरतुदी


कलम ३७१ (B)=आसाम विशेष तरतुदी

कलम ३७१(C)=मणिपूर विशेष तरतुदी

कलम ३७१(D)=आंद्राप्रदेश व तेलंगणासाठी विशेष तरतुदी

कलम ३७१(E)=आंद्राप्रदेश ण केंद्रीय विद्यापीठ स्थापनेबाबत

कलम ३७१(F)=सिक्कीम विशेष तरतुदी

कलम ३७१(G)=मिझोरम विशेष तरतुदी

कलम ३७१(H)=अरुणाचलप्रदेश विशेष तरतुदी

कलम ३७१(I)=गोवा विशेष तरतुदी

कलम ३७१(J)=कर्नाटक व हैद्राबाद विशेष तरतुदी

इतरही महत्वपूर्ण कलमे
कलम =१०० सभागृहात मतदान ,जागा रिक्त असताही कार्य करण्याचा अधिकार व गणपूर्ती

कलम =१०८ संयुक्त बैठक

कलम =११० धनविध्येयकाची व्याख्या

कलम =१११ विधायकाला राष्ट्रपतीची समिती

कलम =१२३ संसदेच्या विराम विराम काळात अध्यादेश काढण्याचा अधिकार राष्ट्रपती आहे

कलम =१२९ सर्वोच्चन्यायालय अभिलेख

कलम =१३७ न्यायनिर्णय किवा आदेश यांचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुर्विलोकन

कलम १४३=सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार घेण्याचा राष्ट्रपतीस अधिकार

कलम २३३ =जिल्हा न्यायधीसाची नेमणूक

कलम =२३९AA दिल्ली संदर्भातील विशेष तरतुदी

कलम २४३ (A)=ग्रामसभा

भाग XI संघराज्य आणि राज्य संबंध

कलम २६२ =आंतरराज्यीय नदिजल विवाद

कलम २६३ =आंतरराज्यीय परिषद

भाग XII वित्त ,मालमत्ता,

कलम २६५ =कर आकारणी (कायद्याने प्राधिकर दिल्या शिवाय कर न लावणे)

कलम २६६ (१)=संचित निधी

कलम २६६ (२)=सार्वजनिक लेखे

कलम २६७ =आकस्मित निधी

कलम २६९(A)=GST परिषद

कलम २८० =वित्त आयोग

कलम २९२ =भारत सरकारने कर्ज काढणे

कलम २९३ =राज्याने कर्ज काढणे

भाग XIV संघराज्य आणि राज्ये सेवा

कलम ३१२ =अखिल भारतीय लोकसेवा आयोग

कलम ३१५ =संघराज्य आणि राज्यकर्ता लोकसेवा आयोग

भाग XV निवडणुका संबंधी

कलम ३२४=निवडणूक आयोग स्थापन करणे

कलम ३२५ =मतदार यादीत समाविष्ट करणे(कोणत्याही व्यक्तीस धर्म ,वंश ,जात यावरून मतदान यादीत अपात्र असणार नाही 

कलम ३२६ =लोकसभा किवा विधानसभा प्रौढ मतधान

कलम ३२९ =निवडणूक बाबतीत न्यायालयाचे हस्तक्षेप करण्यास मनाई

भाग XVI विशिष्ट वर्गासाठी विशिष्ट तरतुदी

कलम ३३० =लोकसभेत SC आणि ST आरक्षण

कलम ३३२ =विधानसभेत SC आणि STआरक्षण संबधित

कलम ३३८ =SC राष्ट्रीय आयोग

कलम ३३८ (A)=ST राष्ट्रीय आयोग

कलम ३४० =मागासवर्गीय आयोग

कलम ३४१ =SC म्हणजे अनुसूचित जाती

कलम ३४२ =ST म्हणजे अनुसूचित जमाती

भाग XVII राजभाषा

कलम ३४३ =संघराज्याची राज्यभाषा

कलम ३४५ =राज्याची राज्यभाषा

कलम ३४८ =सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाची आणि कायदे विधेयक इत्यादीसाठी वापरायची भाषा

कलम ३५० (A)= प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण

कलम ३५० (B)=भाषिक अल्पसंख्यांक विशेष अधिकार

कलम 351=हिन्दी भाषेच्या विकासासाठी

भाग XVIII आणीबाणी संबधी

कलम ३५२ =राष्ट्रीय आणीबाणी

कलम ३५६ =राष्ट्रपती राजवट आणि राज्यामध्ये कलम ३६५ नुसार राजवट

कलम ३६० =आर्थिक आणीबाणी

भग XIX संकीर्ण

कलम ३६१ =राष्ट्पती ,राज्यपाल व राज्यप्रमुख यांना संरक्षण

कलम ३६१ (A)=प्रेसचे स्वातंत्र्य(संसदेच्या व राज्य विधानमंडळाच्या कामकाजा संबंधी )

भाग III =मुलभूत हक्क कलम १४ ते ३२

भाग IV =मार्गदर्शक तत्वे कलम ३६ ते ५१

भाग IV A =मुलभूत कर्तव्ये कलम ५१ A

FAQ
भारतीय राज्यघटनेत किती कलमे आहेत

उत्तर = मुलघटनेत ३९५ होती आणि सध्या ४६१ कलमे आहे

No comments:

Post a Comment

Latest post

ZP पद भरती Strategy

📌📌 Strategy📌📌                मागचे तीन दिवस आयबीपीएस(IBPS) ने पशुसंवर्धन विभागासाठी परीक्षा घेतल्या. या परीक्षांमधील मराठी आणि इंग्लिश...