मराठीचे काही प्रश्न व त्याची उत्तरे..1) " नवल " हा शब्द भाववाचक नामात कसा वापराल ? 


1) नवलाकडे 

2) नवलाचे 

3) नवलाई ✅

4) नवलाईने 


2) " सुलभा " हे कोणते नाम आहे ? 


1) सामान्यनाम 

2) भाववाचक नाम 

3) विशेषनाम ✅

4) सर्वनाम 


3) " गोडवा " या शब्दाचा प्रकार सांगा. 


1) नाम 

2) भाववाचक नाम ✅

3) विशेषण 

4) सर्वनाम 


4) " भारत " या शब्दाची जात ओळखा ? 


1) सामान्यनाम 

2) समूहवाचक नाम 

3) विशेषनाम ✅

4) गरिबी 


5) शांतता, शहर, श्रीमंती, सौंदर्य या चार शब्दापैकी सामान्यनाम शब्द ओळखा. 


1) शहर ✅

2) शांतता 

3) सौदर्य 

4) श्रीमंती 


6) " त्याच्या बोलण्यात परंतुचा वापर फार होतो. "या वाक्यात परंतु हा शब्द कोणत्या जातीचा आहे . 


1) सर्वनाम 

2) उभयान्वयी अव्यय 

3) विशेषण 

4) नाम✅


7) शब्दाचा प्रकार ओळखा -"पर्वत "


1) सामान्यनाम ✅

2) विशेषनाम 

3) भाववाचक नाम 

4) विशेषण नाम 


8) "आपल्या " या शब्दाचे भाववाचक रूप कोणते ? 


1) आपण 

2) आपुलकी ✅

3) आम्ही 

4) आपली 


9) विशेषनामे व भाववाचक नामे नेहमी कोणत्या वचनात वापरली जातात? 


1) अनेकवचनी 

2) एकवचनी ✅

3) बहुवचनी 

4) यापैकी नाही 


10) पुढीलपैकी पदार्थवाचक नाम ओळखा :


1) सैन्य 

2) साखर ✅

3) वर्ग 

4) कळप

No comments:

Post a Comment

Latest post

सामान्य ज्ञान

1. काही स्थायुंना उष्णता दिल्यस त्यांचे द्रवरूपात रूपांतर न होता एकदम वायुरूपात रूपांतर होते. यांस ………. असे म्हणतात. Ans:- संप्लवन 2. निसर्ग...