प्राण्यांच्या वर्गीकरणाबद्दल संपूर्ण माहिती·         सृष्टी -प्राणी


·         उपसृष्टी - मेटाझुआ


विभाग -1 : असमपृष्ठरज्जू प्राणी


संघ


1.    प्रोटोझुआ- अमिबा , प्लाझामोडीयम, पॅरामेशियम इ.


2.    पोरीफेरा - सायकॉन , बाथस्पंज , हयलोनिमा


3.    सिलेंटराटा - हायड्रा, फायसेलिया, सी-अनिमोन


4.    प्लॅटीहेल्मिन्थीस - प्लॅनेरीया , लिव्हरफ्ल्युक , टेपवर्म


5.    नेमॅटहेल्मिन्थीस - अॅस्कॅरिस , फायलेरीया , हुकवर्म


6.    अॅनिलीडा- गांडूळ , लीच , नेरीस


7.    आथ्रोपोडा - खेकडा , झुरळ , कोळी


8.    मोलुस्का - शंख , शिंपला , गोगलगाय


9.    इकायानोडर्माटा - तारामासा , सी - अर्चीन , सि - ककुंबर


10. हेमिकॉर्डाटा - बेलॅनोग्लॉसस , सॅकोग्लॉसस

No comments:

Post a Comment

Latest post

सामान्य ज्ञान

1. काही स्थायुंना उष्णता दिल्यस त्यांचे द्रवरूपात रूपांतर न होता एकदम वायुरूपात रूपांतर होते. यांस ………. असे म्हणतात. Ans:- संप्लवन 2. निसर्ग...