English उच्चारसाधर्म्य शब्द


1) fair - यात्रा, गोरा, 

fare - भाडे


2) week - आठवडा, 

wick - बत्ती , काकडा , 

weak - अशक्त


3) cell - विजेरीचा सेल , पेशी , कोठडी 

sell - विकणे 

sail - तरंगत जाणे


4) celler - तळघर 

seller -विक्रेता


5) once - एकदा 

one's - एखाद्याचा


6) sit - बसणे 

seat - आसन


7) wet - ओला 

weight - वजन 

wait - वाट पाहणे


8) test - चाचणी 

taste - चव


9) roe - मृगी , हरिणी ( मादी) 

row - रांग , ओळ।, वल्हवणे 

raw - कच्चा


10) feet - पाऊले 

fit - योग्य 

feat - पराक्रम , योग्यता


11) thrown - फेकलेला ( throw चे भूतकाळी रूप) 

throne - सिंहासन


12)held - धरला (hold चे भूतकाळी रूप) 

hailed - जयजयकार केला


13) career - व्यवसाय 

carrier - वाहून नेणे


14) our - आमचा, आमची , आमचे 

hour ( अवर) तास


15) bare - उघडा 

bier - तिरडी, शव वाहून नेण्याची चौकट 

bear - अस्वल , सहन करणे


16) road - रस्ता 

rod - गज, दांडा 

rode- आरुढ झाला ( ride चा भूतकाळ)


17)meat - मटण 

meet - भेटणे


18)leave - सोडणे 

live - राहणे


19)piece - तुकडा 

peace - शांतता


20)hail - गारा, अभिवादन 

hale - तगडा, स्वस्थ 

hell - नरक


21) principle - तत्त्व 

principal - प्राचार्य


22) manager - व्यवस्थापक 

manger - गव्हाण , गोठा


23) letter - पत्र, अक्षर 

later - नंतर


24) dip -बुडविणे, बुडणे 

deep - खोल


25) quite - अगदी, जोरदार 

quiet - शांत 

quiot - लोखंडी कडी


26) deed - कृत्य 

did - केले


27) expect - अपेक्षा करणे 

aspect - पैलू, स्वरूप


28) feel - वाटणे, स्पर्श करणे 

fill - भरणे


29) floor - जमीन 

flour- पीठ 

flower - फूल


30)waste - रद्दी, वाया गेलेले 

waist - कमर , कंबर 

west - पश्चिम 

vest - बनियन


31) fell - पडणे 

fail - नापास


32) story - गोष्ट 

storey- मजला


33) slip - घसरणे 

sleep - झोपणे


34)in - आत, मध्ये 

inn - खानावळ 

yean - शेळी ,मेंढीने पिल्लूला जन्म देणे


35) whole - संपूर्ण 

hole - छिद्र 

vole - उंदराच्या जातीचा प्राणी


36)hit - टोला मारणे 

heat - उष्णता


37) of - चा, ची चे 

off - बंद करणे


38) self - स्वत:चा 

shelf - मांडणी , फडताळ


39) sheep - मेंढी 

ship - जहाज 

sheaf - गवताची पेंढी


40) beat - मारणे , पराभूत होणे 

bit - चावला ( bite चे भूतकाळी रूप) 

beet - चुकंदर 

a bit - थोडेसे


41) wander - भटकणे 

wonder - आश्चर्य


42) rich - श्रीमंत 

reach - पोहचणे


43) deed - कृत्य 

did - केले


44) so - म्हणून, इतका, तर, 

sow - पेरणे 

saw - पाहिला, करवत


45) rain - पाऊस 

reign - शासन , राज्य 

rein - लगाम 

wren - रेन पक्षी ( युरोप)


46) lives - राहतो 

leaves - पाने, सोडून जातो


47) liver - यकृत 

lever - तरफ


48) tent - तंबू 

taint - कलंक , दोष


49) wedge - पाचर, 

wage -पगार, वेतन, खंड


50 ) neat - व्यवस्थित 

nit - लीख 

knit - विणणे 


51) list - यादी 

least - कमीत कमी, किमान 


52) horde - भटकी जमात 

hoard - साठा करणे , 


53) jealous - मत्सरी 

zealous - उत्साही 


54) metal - धातू , रूळ 

mettle - धैर्य, शक्ती , स्फूर्ती 


55) to - च्याकडे , च्यापर्यंत, च्या तुलनेने 

too - सुद्धा 

two- दोन


56) lip - ओठ 

leap - उडी मारणे 


57) sun - सूर्य 

son - पुत्र, मुलगा 


58) pray - प्रार्थना 

prey - भक्ष्य 


59) dear - आदरणीय, प्रिय 

deer - हरिण 


60) root - मूळ 

route - मार्ग


61)full - पूर्ण भरलेला 

fool - मूर्ख 


62) sum - रक्कम , बेरीज 

some - काही , थोडे 


63) lesson - धडा , पाठ 

lessen - कमी करणे 


64) night - रात्र 

knight - सरदार 


65) sin - पाप 

seen - पाहीले 

scene - दृश्य, देखावा


66) gate - फाटक 

get - मिळणे, मिळवणे 

gait - चाल ( चालण्याची पद्धत) 


67) male - पुरूष 

mail - टपाल, कवच


68) higher - अधिक उंच 

hire - हप्ता , भाड्याने घेणे 


69) let - परवानगी देणे 

late - उशीर 


70) tell - सांगणे 

tale - गोष्ट 

tail - शेपूट


71) new - नवा 

knew - माहीत होते (know चे भूतकाळी रूप) 


72) bore - छिद्र करणे 

boar - रानडुक्कर


73) vice - दुर्गुण, पकड, उप, दोष 

voice - आवाज , प्रयोग 


74) thirst - तहान 

thrust - खुपसणे 


75) steel - पोलाद 

steal - चोरणे

still - अद्यापपर्यंत,स्थिर , शांत , स्तब्ध


76) addition - वाढ, बेरीज 

edition - आवृत्ती, प्रकाशित पुस्तकाचे स्वरूप


77) chick - पक्ष्याचे पिल्लू 

cheek - गाल


78) it - तो, ती ते 

eat - खाणे


79) stationery - लेखन साहित्य 

stationary - स्थिर , न हलणारा


80) tick - चूक की बरोबर त्याची खूण ( Mark) करणे, कुत्रा व मेंढी यांच्या रक्तावर पोसणारा गोचिडीसारखा कीटक, 

No comments:

Post a Comment

Latest post

सामान्य ज्ञान

1. काही स्थायुंना उष्णता दिल्यस त्यांचे द्रवरूपात रूपांतर न होता एकदम वायुरूपात रूपांतर होते. यांस ………. असे म्हणतात. Ans:- संप्लवन 2. निसर्ग...