Wednesday 18 September 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

1) खालीलपैकी भाववाचक नाम ओळखा.

   1) पाटील    2) सोमवार    3) श्रीमंत      4) पौरुषत्व

उत्तर :- 4

2) ‘हा-ही-हे’, ‘तो-ती-ते’, ही कोणत्या सर्वनामाची उदाहरणे होत ?

   1) सामान्य किंवा अनिश्चित सर्वनामे      2) संबंधी सर्वनामे
   3) प्रश्नार्थक सर्वनामे        4) दर्शक सर्वनामे

उत्तर :- 4

3) अधोरेखित शब्दाचा विशेषणाचा प्रकार ओळखा.

     ‘राम एकवचनी राजा होता.’

   1) नामसाधित क्रियापद      2) प्रयोजक क्रियापद
   3) सर्वनामिक क्रियापद      4) समासघटित विशेषण

उत्तर :- 4

4) अधोरेखित शब्दाचा प्रकार ओळखा.
     मला आता काम करवते.

   1) शक्य क्रियापद    2) भावकर्तृक क्रियापद   
   3) अनियमित क्रियापद    4) साधे क्रियापद

उत्तर :- 1

5) क्रियाविशेषण अव्यये ही :

   अ) क्रियेबद्दल विशेष माहिती सांगतात.    ब) क्रियाविशेषण विकारी असतात.
   क) एका वाक्याची दुस-या वाक्याशी सांगड घालतात.
   1) फक्त अ बरोबर    2) फक्त क बरोबर   
   3) अ आणि ब बरोबर    4) अ आणि क बरोबर

उत्तर :- 3

6) अचूक विधाने निवडा.

   अ) च, ना, पण, मात्र हे शब्द शब्दयोगी अव्यये आहेत.
   ब) च, ना, पण, मात्र हे कैवल्य वाचक शब्दयोगी अव्यये आहेत.

   1) फक्त अ अचूक    2) फक्त ब अचूक   
   3) दोन्ही अचूक      4) दोन्ही चूक

उत्तर :- 3

7) उभयान्वयी अव्ययाचा प्रकार ओळखा. – ‘विजा चमकू लागल्या आणि पावसाला सुरुवात झाली.’

   1) विकल्पबोधक    2) समुच्चयबोधक   
   3) न्युनत्वबोधक      4) परिणामबोधक

उत्तर :- 2

8) चुप, चिंग, गप, गुपचित, बापरे
      वरीलपैकी किती मौनदर्शक अव्यये आहेत.

   1) चार      2) पाच      3) तीन      4) एक

उत्तर :- 1

9) ‘मी निबंध लिहितो’ अपूर्ण भविष्यकाळ करा.

   1) मी निबंध लिहिला    2) मी निबंध लिहित जाईन
   3) मी निबंध लिहित असेन  4) वरील एकही पर्याय योग्य नाही

उत्तर :- 3

10) ‘विव्दान’ या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप ओळखा.

   1) पंडिता    2) विदुषी      3) हुषार      4) यापैकी काहीही नाही

उत्तर :- 2

No comments:

Post a Comment

Latest post

PRE- INDEPENDENCE ACTS

⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1773 - 🟢 बंगालचा गव्हर्नर-जनरल - 🟢 सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना - 🟢 कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसाठी खाजगी व्यापार प्रतिबंधि...