Thursday 19 December 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

1) ‘सहलीस गेल्यावेळी आम्ही भरपूर पाणी प्यायलो’ या वाक्यातील अधोरेखित ‘अव्ययाचा’ प्रकार ओळखा.

   1) स्थलवाचक क्रियाविशेषण अव्यय    2) कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय
   3) रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय      4) परिणामवाचक क्रियाविशेषण अव्यय

उत्तर :- 4

2) पुढील विधाने वाचून योग्य पर्याय निवडा.
   अ) ‘कडे, मध्ये, प्रमाणे’ ही शुध्द शब्दयोगी अव्यये आहेत.
   ब) ‘च, मात्र, ना’ ही शब्दयोगी अव्यये नाहीत.

   1) फक्त अ बरोबर    2) फक्त ब बरोबर    3) अ आणि ब बरोबर    4) अ आणि ब चूक

उत्तर :- 4

3) ‘विजा चमकू लागल्या आणि पावसाला सुरुवात झाली’, या संयुक्त वाक्यातील अव्यय कोणते ?

   1) विकल्पबोधक    2) परिणामबोधक    3) न्यूनत्वबोधक      4) समुच्चयबोधक

उत्तर :- 4

4) बिनचूक जोडी निवडा.

   अ) आश्चर्यकारक    -  ओहो
   ब) हर्षदर्शक    -  आहा
   क) तिरस्कारदर्शक  -  इश्श

   1) अ, ब, क      2) ब, क      3) अ, क        4) अ

उत्तर :- 1

5) पुढील वाक्यातील ‘काळ’ चार पर्यायातून निवडा. – सीता अभ्यास करीत आहे.

   1) अपूर्ण वर्तमानकाळ    2) रीती वर्तमानकाळ  3) पूर्ण वर्तमानकाळ    4) साधा वर्तमानकाळ

उत्तर :- 1 6) पुढील शब्दाचे ‘लिंग’ ओळखा. – तट्टू

   1) स्त्रीलिंग    2) नपुंसकलिंग    3) पुल्लिंग    4) इष्टलिंग

उत्तर :- 2

7) योग्य विधाने निवडा.
   अ) आकारान्त स्त्रीलिंगी तत्सम नामाचे अनेकवचन एकवचनासारखेच राहते.
   ब) आकारांताशिवाय इतर सर्व पुल्लिंगी नामाची रूपे दोन्ही वचनात सारखीच असतात.

   1) दोन्ही योग्य    2) दोन्ही अयोग्य    3) फक्त ब योग्य    4) फक्त अ योग्य

उत्तर :- 1

8) ‘तारू’ या शब्दाचे विभक्तिप्रत्यय लागण्यापूर्वीचे सामान्यरूप कोणते ?

   1) तारू    2) तारूस    3) तारवा      4) तारवास

उत्तर :- 3

9) अधोरेखित नामाची विभक्ती ओळखा. – “त्याहून श्रेष्ठ माणसे या जगात आहेत.”

   1) अष्टमी    2) सप्तमी      3) षष्ठी      4) पंचमी

उत्तर :- 2

10) ‘समोसे चांगले झाले आहेत’ – या वाक्याचे उद्गारार्थी रूप कसे होईल ?

   1) समोसा ? चांगला झालाय    2) वा ! मस्त झालेत समोसे
   3) समोसा, नाही बुवा चांगला झाला    4) चांगले लागतात समोसे

उत्तर :- 2 


No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...