Thursday 19 December 2019

विज्ञान प्रश्नसंच

1) पृथ्वीच्या वयमापनासाठी खालीलपैकी कोणते किरणोत्सारी मूलद्रव्य वापरतात ?
   1) युरेनिअम    2) केशिअम    3) थोरिअम    4) रेडिअम
उत्तर :- 1

2) अ) डी.एन.ए. व आर.एन.ए. यामध्ये नुक्लीक आम्ले व कार्बनी संयुगे असतात.
    ब) टेरिलीन वस्त्राचे धागे कार्बन संयुगापासून निर्माण होते.
   वरील विधानांपैकी योगय विधान / ने ओळखा.
   1) फक्त अ    2) फक्त ब    3) अ व ब दोन्ही    4) अ व ब दोन्हीही नाहीत
उत्तर :- 3

3) खालील विधानांचा विचार करा.
   अ) प्रथिने तसेच विकरांचे स्त्रावांच्या स्वरूपात उत्सर्जन करून वहनाचे काम करतात.
   ब) पीटिका व रिक्तीकांच्या निर्मिती सहभागी असतात.
   क) पेशी भित्तीका, लयकारिका आणि प्रद्रव्यपटल यांच्या निर्मितीत सहभाग घेतात.
   1) केंद्रक    2) तंतुकणिक    3) गॉल्गी संकुल    4) यापैकी नाही
उत्तर :- 3

4) खालीलपैकी चुकीची जोडी ओळखा.
   1) सिझिअम – 137    -  कर्करोगावर उपचारासाठी
   2) सेलेनिअम – 75    -  रक्तप्रवाहाचा अभ्यास करण्यासाठी
   3) स्ट्रॉन्शिअम – 85    -  हाडांची निर्मिती व चयापचाय अभ्यास
   4) कोबाल्ट – 57    -  ॲनिमियाचे निदान
उत्तर :- 2

5) अ) मालिका बंधन हा कार्बनचा एकमेव व्दितीय गुणधर्म आहे.
    ब) हा गुणधर्म कार्बन फक्त कार्बन मूलद्रव्याशी पाळतो.
   वरील विधानांपैकी अयोग्य विधान / ने ओळखा.
   1) फक्त अ    2) फक्त ब    3) अ व ब दोन्ही    4) अ व ब दोन्हीही नाहीत
उत्तर :- 2 

No comments:

Post a Comment

Latest post

भारतीय कर संरचना (Indian Tax Structure)

व्याख्या :- "जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाला करावा लागणारा खर्च भागविण्याच्या हेतूने शासनाने लोकांकडून सक्तीने घेतलेली रक्कम म्हणजे कर होय...