Thursday 19 December 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

1) ‘देवघर’ या शब्दाचे लिंग कोणते?

   1) स्त्रीलिंग    2) पुल्लींग   
   3) नपुंसकलिंग    4) यापैकी नाही

उत्तर :- 3

2) सर्वनामाची खालीलपैकी कोणती विभक्ती होत नाही.

   1) पंचमी    2) संबोधन   
   3) सप्तमी    4) षष्ठी

उत्तर :- 2

3) अबब ! केवढा हा उंचच उंच कडा. – वाक्याचा प्रकार सांगा.

   1) विधानार्थी    2) प्रश्नार्थी   
   3) उद्गारवाची    4) होकारार्थी

उत्तर :- 3

4) “हवा कोंदट असल्यास मनुष्याची प्रकृती बिघडते.”
     वरील वाक्यातील विधेय विस्तारक कोणते  ?

   1) हवा कोंदट असल्यास      2) मनुष्याची
   3) प्रकृती        4) बिघडते
उत्तर :- 1

5) पुढील पर्यायातू ‘भावे प्रयोग’ ओळखा.

   1) रामाने रावणास मारला      2) रामाकडून रावण मारला गेला
   3) राम रावणास मारील      4) रामाने रावणास मारले

उत्तर :- 4

6) पुढीलपैकी कोणता सामासिक शब्द समाहार व्दंव्द समासात आढळत नाही?

   1) केरकचरा    2) नीलकंठ   
   3) घरदार    4) मीठभाकर

उत्तर :- 2

7) दोन शब्द जोडताना कोणते चिन्ह वापराल ?

   1) संयोग चिन्ह    2) अपूर्ण विराम   
   3) स्वल्पविराम    4) यापैकी नाही

उत्तर :- 1

8) पुढीलपैकी कोणता शब्द ‘साधित’ शब्द नाही ?

   1) भांडखोर    2) बेजबाबदार   
   3) थोरवी    4) इमारत

उत्तर :- 4

9) ‘बांगडी फुटणे’ या शब्दाचा ध्वन्यार्थ ओळखा.

   अ) पराभूत होणे    ब) काळोख होणे   
   क) वैधव्य येणे    ड) भांडण होणे
   1) अ फक्त बरोबर बाकी सर्व चूक    2) ब फक्त बरोबर बाकी सर्व चूक
   3) क फक्त बरोबर बाकी सर्व चूक    4) ड फक्त बरोबर बाकी सर्व चूक

उत्तर :- 3

10) ‘तटिनी’ कुणाला म्हणतात  ?

   1) ताटातुटीला      2) नदीला   
   3) अटीतटी करणा-याला    4) तरटांनी बांधलेल्या झोपडीला

उत्तर :- 2

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्रातील प्रमुख शिखर जिल्हा व उंची

🚦जिल्हा    🧗‍♂शिखर         उंची🌲 ------------------------------------------------- अहमदनगर     कळसुबाई        1646 नाशिक            स...