Friday 18 October 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 सराव प्रश्न

1) पुढीलपैकी कोणते शब्दयोगी अव्यये व्यतिरेकवाचक शब्दयोगी अव्यय नाही?

   1) विनी    2) खेरीज    3) देखील    4) निराळा

उत्तर :- 3

2) अधोरेखित शब्दाची जात ओळखा. – ‘कांगारू म्हणून एक सस्तन प्राणी आहे.’

   1) स्वरूपबोधक उभयान्वयी अव्यय      2) समुच्चयबोधक उभयान्वयी अव्यय
   3) विकल्पबोधक उभयान्वयी अव्यय    4) उद्देश्यबोधक उभयान्वयी अव्यय

उत्तर :- 1

3) ठीक ! या अव्ययातून कोणता भाव व्यक्त होतो.

   1) प्रशंसा    2) विरोध      3) आश्चर्य    4) यापैकी नाही

उत्तर :- 1

4) ‘मी निबंध लिहीत असतो.’ या ‍विधानातील काळाचा प्रकार कोणता ?

   1) साधा वर्तमानकाळ      2) अपूर्ण वर्तमानकाळ
   3) पूर्ण वर्तमानकाळ      4) रीती वर्तमानकाळ

उत्तर :- 4

5) ‘वाघ’ या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप ओळखा.

   1) वाघिण    2) वाघिन    3) वाघ्रीन    4) वाघीण

उत्तर :- 4

6) ‘तो शाळेत पायी गेला’ या वाक्यातील अधोरेखित शब्दाच्या विभक्तीचा कारकार्थ ओळखा.

   1) कर्ता    2) अपादान    3) करण      4) अधिकरण

उत्तर :- 3

7) ‘सर्वांनी सकाळी लवकर उठावे’ ही वाक्यरचना कोणत्या प्रकारची आहे ?

   1) संकेतार्थी    2) स्वार्थी    3) आज्ञार्थी    4) विध्यर्थी

उत्तर :- 4

8) खालील विधानातील उद्देश्यविस्तार स्पष्ट करणारा शब्द ओळखा.

     ‘शिवाजीचा भाऊ व्यंकोजी तंजावरास गेला.’

   1) व्यंकोजी    2) शिवाजी    3) शिवाजीचा भाऊ  4) तंजावरास

उत्तर :- 3

9) ‘शिपायाकडून चोर धरला गेला.’ हे या प्रयोगातील वाक्य होय.

   1) भावे    2) कर्मकर्तरी    3) कर्तृकर्तरी    4) कर्मणी

उत्तर :- 2

10) ‘पुरणपोळी’ या शब्दाचा अर्थ

   1) पुरण भरलेली पोळी      2) पुरणाची पोळी
   3) पुरण आणि पोळी      4) गूळ घालून केलेली पोळी

उत्तर :- 1

No comments:

Post a Comment

Latest post

24 मे 2024 चालू घडामोडी

प्रश्न – नुकताच आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिवस कधी साजरा करण्यात आला? उत्तर - 22 मे प्रश्न – उत्तर भारतातील वायू प्रदूषण आणि आरोग्यावर होण...