Friday 18 October 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 सराव प्रश्न

1) विरुध्दार्थी अर्थ लिहा. – ‘अग्रज’

   1) वंशज    2) पूर्वज      3) मनोज      4) अनुज

उत्तर :- 4

2) रिकाम्या जागी योग्य म्हण लिहा.
     काय नाही आजच्या वर्तमानपत्रात ? लेख, अग्रलेख, वृत्तांत आणि सारे काही. तरी कशाचा प्रभाव मात्र नाही. यालाच म्हणतात,
     ‘......................’

   1) बडा घर अन् पोकळ वासा        2) एक ना धड भाराभार चिंध्या
   3) गाढवापुढे वाचली गीता कालचा गोंधळ बरा होता    4) मियाँ मूठभर दाढी हातभर

उत्तर :- 2

3) ‘अल्लाची गाय’ या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ सांगा.

   1) अतिशय धूर्त      2) अतिशय श्रीमंत   
   3) अतिशय गरीब    4) अतिशय भाग्यवान

उत्तर :- 3

4) ‘हालअपेष्टा सहन करण्याचा गुण’ या शब्दसमूहाबद्दल समूहदर्शक शब्द कोणता ?

   1) स्थितप्रज्ञता    2) हिंमत     
   3) तितिक्षा    4) शौर्य

उत्तर :- 3

5) खालीलपैकी शुध्द  शब्द कोणते ?

   1) चिंचा, खिंड, टिंब    2) चींच, खींड, टिंब   
   3) चिंच, खिंड, टिंब    4) चींच, खींड, टींब

उत्तर :- 3

5) ‘काल मी मावळणारा सूर्य पाहिला’ या वाक्यातील ‘मावळणारा’ या विशेषणाचा प्रकार कोणता?

   1) सिध्द विशेषण    2) क्रमवाचक विशेषण    3) गुण विशेषण    4) साधित विशेषण

उत्तर :- 4

6) ‘आई त्या मुलाला हसविते’ हे उदाहरण क्रियापदाच्या कोणत्या प्रकारात मोडते ?

   1) प्रयोजक      2) शक्य      3) अनियमित    4) सहायक

उत्तर :- 1

8) क्रियाविशेषण अव्यय व त्यांचे प्रकार यांच्या जोडया लावा.

   अ) स्थलवाचक क्रियाविशेषण अव्यय    1) पलीकडे
   ब) स्थलवाचक क्रियाविशेषण अव्यय    2) मोजके
   क) रीतीवाचक क्रियाविशेषण अव्यय    3) क्षणोक्षणी
   ड) परिणामवाचक क्रियाविशेषण अव्यय    4) सावकाश

  अ  ब  क  ड

         1)  2  4  1  3
         2)  3  1  4  2
         3)  4  2  3  1
         4)  1  3  2  4

उत्तर :- 2

9) योग्य पर्याय निवडा.

   अ) च, देखील, ना, मात्र, पण, ही, ही शुध्द शब्दयोगी अव्यये आहेत.
   ब) शुध्द शब्दयोगी अव्यये शब्दाला जोडून येताना मागील शब्दांची सामान्यरूपे होत नाही.

   1) अ      2) ब      3) दोन्ही      4) दोन्ही नाही

उत्तर :- 3

10) दोन नामे, वाक्ये किंवा एकवर्गीय शब्द जोडणा-या शब्दाला कोणते अव्यय म्हणतात ?

   1) उभयान्वयी अव्यय    2) शब्दयोगी अव्यय   
   3) केवलप्रयोगी अव्यय    4) क्रियाविशेषण अव्यय

उत्तर :- 1

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...