Wednesday 13 November 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

1) ‘साप’ हा शब्द उच्चारल्याबरोबर आपल्या डोळयासमोर एक सरपटणारा प्राणी येतो. हा अर्थ व्यक्त करण्याच्या शब्दातील
    शक्तीला काय म्हणतात ?

   1) अभिधा    2) लक्षणा    3) व्यंजना    4) यापैकी काहीही नाही

उत्तर :- 1

2) ‘चाल’ या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा.

   1) चाळ    2) पैंजण      3) वाईट चाल    4) हल्ला

उत्तर :- 4

3) ‘सुगम’ या शब्दाचा विरुध्दार्थी शब्द कोणता ?

   1) सोपा    2) दुर्गम      3) सुलभ      4) सहज

उत्तर :- 2

4) वाक्यसमूहासाठी म्हण शोधा. –

हेमाने आपल्या अंगचा दोष नाहीसा होण्यासारखा नाही हे बघून त्याचा होईल तितका उपयोग
     करून घ्यायचे ठरवले.

   1) इकडे आड तिकडे विहीर      2) आग सोमेश्वरी बंब रामेश्वरी
   3) फुटका डोळा काजळाने साजरा करावा    4) अंथरुण पाहून पाय पसरावे

उत्तर :- 3

5) ‘थक्क होणे’ या शब्दाचा वाक्यात योग्य पध्दतीने उपयोग करा.

   1) भारतीय स्त्रियांची विलक्षण बुध्दी पाहून मी अगदी थक्क होऊन गेलो आहे.
   2) भारतीय पुरषांच्या बुध्दीला थकवा आला आहे.
   3) विद्यार्थी शिकून शिकून थक्क होतात.
   4) विद्यार्थीनी खेळून खेळून थक्क होतात.

उत्तर :- 1

6) “ज्यांना प्रामुख्याने बुध्दीचा वापर करावा लागतो असे लोक ...................”
     या शब्दसमूहासाठी पुढील योग्य शब्द निवडा.

   1) माथाडी    2) बुध्दिमांद्य    3) बुध्दिजीवी    4) कष्टकरी

उत्तर :- 3

7) पुढील चार पर्यायातून शुध्द शब्द ओळखा.

   1) आवतीभोवती  2) अवतीभवती    3) अवतीभोवती    4) औतीभोवती
उत्तर :- 1

8) मराठी भाषेत एकूण स्वर किती आहेत  ?
   1) 48      2) 34      3) 36      4) 12

उत्तर :- 4

9) ‘जगज्जननी’ या शब्दाचा योग्य विग्रह कोणता ?

   1) जगज्ज + जनी  2) जग + अननी    3) जगत् + जननी    4) जग + जननी

उत्तर :- 3

10) ‘उदार’ या विशेषणापासून भाववाचक नाम घडविण्यासाठी कोणते प्रत्यय उपयोगात येतात ?

   1) य, ता    2) ई, त्व      3) ई, पणा    4) य, ई

उत्तर :- 1

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...