Tuesday 5 November 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

1) पुढील वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा. – पाचावर धारण बसणे.

   1) मनात संख्या मोजणे    2) पंचप्राण धारण करणे   
   3) खूप भयभीत होणे    4) ऐसपैस बसणे

उत्तर :- 3

2) तिथी, वार, नक्षत्र, योग, करणा-या पाच घटकांनी युक्त अशा दिनी – वैशिष्टयांची माहिती असणारी पुस्तिका कोणती ?

   1) पंचीकरण    2) पंचांग      3) पंचशील    4) पंचीकृती

उत्तर :- 2

3) पुढील शब्दांपैकी व्याकरणदृष्टया योग्य शब्द कोणता ?

   1) मनस्थीती    2) मनस्थिति:    3) मन्हस्थिती    4) मन:स्थिती

उत्तर :- 4

4) ट, ठ, ड, ढ, ण हे वर्ण ..................
आहेत.

   1) तालव्य    2) अनुनासिक    3) दन्त्य      4) मूर्धन्य

उत्तर :- 4

5) ‘मनस्ताप’ हा शब्द खालीलपैकी कोणत्या संधीचे उदाहरण आहे ?

   1) पूर्वरूप संधी    2) पररुप संधी    3) व्यंजन संधी    4) विसर्ग संधी

उत्तर :- 4

6) कुत्र्याने चावा घेतला ? अधोरेखित शब्दाचे नाम कोणते ?

   1) कुत्र्या    2) कुत्रा      3) कुत्र्याने    4) कुत्र्याचा

उत्तर :- 2

7) वचनभेदाप्रमाणे बदलणारी सर्वनामे किती आहेत ? पर्यायी उत्तरांतील योग्य पर्यायी उत्तर कोणते ?

   1) चार      2) पाच      3) सहा      4) सात

उत्तर :- 2

8) पुढीलपैकी अव्ययसाधीत विशेषणाचे योग्य उदाहरण कोणते ?

   1) बोलकी बाहुली    2) पुढची गल्ली   
   3) कापड – दुकान    4) माझे – पुस्तक

उत्तर :- 2

9) वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणारा क्रियावाचक शब्द ...................

   1) क्रियापद    2) धातू      3) कर्म      4) कर्ता

उत्तर :- 1

10) खालील विधानातील क्रिया विशेषणाचा प्रकार ओळखा.

    तो इतका मोठयाने बोलला, की त्याचा आवाज बसला.

   1) उद्देशदर्शक    2) कारणदर्शक   
   3) रीतिदर्शक    4) कालदर्शक

उत्तर :- 2

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी सराव प्रश्न    24 मे 2024

प्रश्न.1)  NS-25 मिशनच्या क्रू सदस्यांपैकी कोण पहिला भारतीय अंतराळ पर्यटक बनणार ? उत्तर – गोपी थोटाकुरा प्रश्न.2) आयपीएल मध्ये ८ हजार धाव...