Thursday 5 December 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न


1) ‘इ, ई’ – या स्वरांची उच्चारस्थाने लिहा.
   1) तालव्य    2) मूर्धव्य      3) दन्त्य      4) ओष्ठय

उत्तर :- 1

2) ‘मनोरथ’ या शब्दाचा विग्रह –

   1) मन + रथ    2) मनो + रथ    3) मन + ओरथ    4) मन: + रथ

उत्तर :- 4

3) ज्या शब्दाचा लिंग वचन, विभक्ती यानुसार बदल घडून येतो किंवा बदल करता येते त्या शब्दांना ........... असे म्हणतात.

   1) विकारी    2) अविकारी    3) दोन्ही      4) दोन्ही नाही

उत्तर :- 1

4) पुढील शब्दातून भाववाचक नाम ओळखा.

   1) वकिली    2) गुलाम      3) गायक      4) लबाड

उत्तर :- 1

5) ‘मी स्वत: त्याला पाहिले,’ या वाक्यातील अधोरेखित शब्द सर्वनामाच्या कोणत्या प्रकारातील आहे ?

   1) अनिश्चित    2) संबंधी      3) दर्शक      4) आत्मवाचक

उत्तर :- 4

6) पुढील वाक्यातील मुळ विधेय कोणते आहे ?

     “पूर्वी घडून आलेला आणखी एक प्रसंग सांगण्यासारखा आहे.”

   1) आणखी एक      2) प्रसंग     
   3) आहे      4) सांगण्यासारखा

उत्तर :- 3

7) खालील वाक्य कोणत्या कर्मणी प्रयोगाच्या उपप्रकाराचे आहे ?
     ‘त्याची गोष्ट वाचून झाली.’

   1) शक्य कर्मणी प्रयोग    2) समापण कर्मणी प्रयोग
   3) नवीन कर्मणी प्रयोग    4) प्रधानकर्तृक कर्मणी प्रयोग

उत्तर :- 2

8) ‘रामकृष्ण’ हे कोणत्या समासाचे उदाहरण आहे ?

   1) अव्ययीभाव समास    2) कर्मधारय समास 
   3) बहुव्रीही समास    4) व्दंव्द समास

उत्तर :- 4

9) वाक्याच्या शेवटी तपशील द्यावयाचा असल्यास कोणते चिन्ह वापर करतात.

   1) स्वल्पविराम      2) अर्धविराम   
   3) अपूर्ण विराम      4) यापैकी  नाही

उत्तर :- 3

10) पुढीलपैकी उपसर्गघटित शब्द कोणता ?

   1) किमयागार      2) विसंगत   
   3) ‍विधिलिखित      4) विश्वासघात

उत्तर :- 2

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्रातील प्रमुख शिखर जिल्हा व उंची

🚦जिल्हा    🧗‍♂शिखर         उंची🌲 ------------------------------------------------- अहमदनगर     कळसुबाई        1646 नाशिक            स...