Monday 16 December 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

1) पुढील शब्दसमुहातील ध्वन्यार्थ ओळखा. – ‘हात कापून देणे’

   1) मदत करणे    2) लेखी करार करून घेणे   
   3) धीर सोडणे    4) हात आखडणे

उत्तर :- 2

2) वेगळा अर्थ असलेला शब्द निवडा.

   1) सदन    2) कानन      3) भुवन      4) भवन

उत्तर :- 2

3) खालील पर्यायी उत्तरांतील ‘विरुध्दार्थी शब्द’ असलेले पर्याय उत्तर कोणते ?

   अ) मित्र    I) रवी
   ब) अनुज    II) अग्रज
   क) आदित्य    III) सविता
   ड) भानू    IV) भास्कर

उत्तर :- 2

4) पुढील विधानाला जी म्हण योग्य असेल असा पर्याय ओळखा.

     काव्यगायनासाठी मित्राला नेल्यावर तो सारखा डुलक्या घेत होता, म्हणतात ना ....................

   1) पालथ्या घडयावर पाणी    2) गाढवाला गुळाची चव काय ?

   3) पिकते तेथे विकत नाही    4) दुष्काळात तेरावा महिना
उत्तर :- 2

5) ‘निवडणुकीसाठी उभे राहणे’ या वाक्प्रचार कोणत्या भाषेतून मराठीत आला ?

   1) इंग्रजी    2) संस्कृत    3) फ्रेंच      4) तुर्की

उत्तर :- 1

6) ‘सरदार व जमीनदार यांचे वर्चस्व असणारे राज्यशासन’ या शब्दसमूहाला खालील योग्य शब्द सांगा.

   1) सावकारशाही    2) राजेशाही   
   3) सामंतशाही      4) जमीनदारशाही

उत्तर :- 3

7) खालीलपैकी शुध्द शब्द कोणता ?

   1) आध्यात्मिक      2) अध्यात्मिक   
   3) आध्यात्मीक      4) अधात्मिक

उत्तर :- 1

8) मराठीत कोणता वर्ण स्वतंत्र मानला आहे ?

   1) क्      2) ण्     3) ळ      4) न्

उत्तर :- 3

9) पुनर् + जन्म हा कोणत्या संधीयुक्त शब्दाचा विग्रह आहे ?

   1) पुर्नजन्म    2) पूर्ण जन्म    3) पुनर्जन्म    4) पुनर्जम्न

उत्तर :- 3

10) अचूक विधाने निवडा.

   अ) शब्द आणि पद हे एकसारखेच आहे.
   ब) शब्दापासून पदे बनतात.
   क) पदापासून शब्द बनतात.

   1) फक्त अ अचूक  2) फक्त अ आणि क अचूक
   3) फक्त ब अचूक    4) फक्त क अचूक

उत्तर :- 3

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...