Tuesday 14 January 2020

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

1) असला नवरा नको गं बाई! या वाक्यातील ‘असला’ हा शब्द कोणत्या विशेषण प्रकारातील आहे.

   1) गुण विशेषण      2) दर्शक विशेषण   
   3) सार्वनामिक विशेषण    4) अनिश्चित विशेषण

उत्तर :- 3

2) पुढे दिलेल्या वाक्यातून साधित क्रियापद असलेल्या वाक्याचा अचूक पर्याय निवडा.

   1) विद्यार्थ्यांनी अभ्यास केला पाहिजे    2) शिक्षक मुलांना शिकवतात
   3) सचिनने चौकार मारला        4) जुन्या आठवणीने माझे डोळे पाणावले

उत्तर :- 4

3) “चमचम” – हे कोणत्या प्रकारचे क्रियाविशेषण आहे ?

   1) गतिदर्शक      2) स्थितिदर्शक   
   3) अनुकरणदर्शक    4) प्रकारदर्शक

उत्तर :- 3

4) खालील शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा.

     ‘ऐवजी’

   1) विनिमयवाचक  2) हेतूवाचक   
   3) कैवल्यवाचक    4) यापैकी नाही

उत्तर :- 1

5) भिका-याला मी एक सदरा दिला शिवाय त्याला जेवू घातले. वरील उभयान्वयी अव्यय कोणत्या प्रकारातील आहे.

   1) उद्देश बोधक उभयान्वयी अव्यये      2) परिणाम बोधक उभयान्वयी अव्यये
   3) समूच्च बोधक उभयान्वयी अव्यये    4) स्वरूप बोधक उभयान्वयी अव्यये

उत्तर :- 2

6) ‘ओहो’ या शब्दाची जात ओळखा.

   1) क्रियाविशेषण    2) शब्दयोगी    3) केवलप्रयोगी    4) उभयान्वयी

उत्तर :- 3

7) पुढील वाक्यातील ‘काळ’ ओळखा. – विद्यार्थ्यांनी अभ्यास पूर्ण केला आहे.

   1) भूतकाळ    2) पूर्ण वर्तमानकाळ 
   3) रीती भविष्यकाळ  4) साधा वर्तमानकाळ

उत्तर :- 2

8) खालीलपैकी कोणत्या शब्दाचा वापर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग अशा तिन्ही प्रकारे होतो ?

   1) बाग      2) पोर      3) तंबाखू    4) सर्व

उत्तर :- 2

9) “तू” या सर्वनामाची तृतीया विभक्तीचे रूप कोणते. (एकवचनमधील)

   अ) तू      ब) तूते      क) तुशी      ड) तूत

   1) वरील सर्व      2) केवळ अ आणि ड 
   3) केवळ ब आणि क    4) केवळ अ आणि क

उत्तर :- 4

10) खाली दिलेल्या वाक्यातील मिश्रवाक्य कोणते ते ओळखा.

   1) तानाजी शत्रूशी लढता लढता रणांगणातच मेला
   2) आकाशात जेव्हा ढग जमतात, तेव्हा मोर नाचू लागतो
   3) मुलांनी वडिलांची आज्ञा पाळावी
   4) अबब ! केवढी प्रचंड गर्दी ही !

उत्तर :- 2

No comments:

Post a Comment

Latest post

𝐌𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫

❇️ युनायटेड नेशन्स ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट (UNCTAD ) च्या अहवालानुसार  2023 मध्ये भारतात थेट परकीय गुंतवणुकीत 15 व्या स्थानावर आहे ◾️2023 मध...