Saturday, 6 August 2022

महाराष्ट्र भूगोल : धरणे व त्यांच्या जलाशयांची नावे


जायकवाडी         नाथसागर

 

पानशेत              तानाजी सागर


भंडारदरा          ऑर्थर लेक/विल्सन डॅम  


गोसिखुर्द           इंदिरा सागर 


वरसगाव               वीर बाजी पासलकर


तोतलाडोह            मेघदूत जलाशय


भाटघर                  येसाजी कंक


मुळा                      ज्ञानेश्वर सागर 


माजरा                   निजाम सागर


कोयना                   शिवाजी सागर


राधानगरी                लक्ष्मी सागर


तानसा                     जगन्नाथ शंकरशेठ


तापी प्रकल्प            मुक्ताई सागर


माणिक डोह            शहाजी सागर


चांदोली                   वसंत सागर


उजनी                     यशवंत सागर


दूधगंगा                  राजर्षी शाहू सागर


विष्णुपुरी             शंकर सागर


वैतरणा                 मोडक सागरNo comments:

Post a Comment

Latest post

तलाठी विशेष

१) सर्वनामाचा प्रकार ओळखा : पुस्तके कोणी नेली ? अ) पुरुषवाचक सर्वनाम ब) दर्शक सर्वनाम क) सामान्य सर्वनाम  ड) प्रश्नार्थक सर्वनाम ===========...