Monday, 15 May 2023

प्रमुख संस्था आणि त्यांचे मुख्यालय

1).  GATT चे मुख्यालय कोठे आहे?
उत्तर - जेनेवा (1947)

2).  G-8 देशांची स्थापना कधी झाली?
उत्तर - 1975

3).  UNCTAD चे मुख्यालय कोठे आहे?
उत्तर -  जेनेवा(1964)

4).  आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे मुख्यालय कोठे आहे?
उत्तर - वॉशिंग्टन (1945)

५).  अन्न आणि कृषी संघटना (FAO) कोठे आहे?
उत्तर - रोम (1945)

६).  जागतिक आरोग्य संघटनेचे (WHO) मुख्यालय कोठे आहे?
उत्तर -  जेनेवा1948

7).  रेडक्रॉसचे मुख्यालय कोठे आहे?
उत्तर -  जेनेवा (1863)

8).  जागतिक बँकेचे मुख्यालय कोठे आहे?
उत्तर - वॉशिंग्टन (1945)

9).  G-15 देशांचे मुख्यालय कोठे आहे?
उत्तर - जेनेवा (1989)

10).  जागतिक व्यापार संघटनेचे (WTO) मुख्यालय कोठे आहे?
उत्तर -  (1995)

11).  नाटो देशांची मुख्यालये कोठे आहेत?
उत्तर - ब्रुसेल्स (1949)

१२).  सार्क देशांचे मुख्यालय कोठे आहे?
उत्तर - काठमांडू (1985)

13).  आशियाई विकास बँकेचे (ADB) मुख्यालय कोठे आहे?
उत्तर - मनिला (1966)

14).  आंतरराष्ट्रीय न्यायालय कोठे आहे?
उत्तर -  हेग (1946)

१५).  इंटरपोल कुठे आहे?

उत्तर - पॅरिस (1923)
━━━━━━━━༺༻━━━━━━━━   

No comments:

Post a Comment

Latest post

तलाठी विशेष

१) सर्वनामाचा प्रकार ओळखा : पुस्तके कोणी नेली ? अ) पुरुषवाचक सर्वनाम ब) दर्शक सर्वनाम क) सामान्य सर्वनाम  ड) प्रश्नार्थक सर्वनाम ===========...