Saturday 12 October 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

1) पुढील शब्दाचे अनेकवचनी रुप ओळखा. – आज्ञा

   1) आज्ञे    2) आज्ञा     
   3) आज्ञी    4) आज्ञाने

उत्तर :- 2

2) ‘देवाने’ या शब्दातील प्रत्यय कोणत्या विभक्तीचा आहे ?

   1) प्रथमा    2) व्दितीया   
   3) तृतीया    4) सप्तमी

उत्तर :- 3

3) ‘कोणीही गडबड करू नका’ हे वाक्य होकारार्थी करा.

   1) शांत बसणारे गडबड करीत नाहीत  
2) गडबड करणारे शांत बसतात

   3) काय ही गडबड !        4) सर्वांनी शांत बसा

उत्तर :- 4

4) ‘पांढरे स्वच्छ दात मुखास शोभा देतात’ या वाक्यातील अधोरेखित शब्द .................. चे काम करतात.

   1) उद्देश्यविस्तार  2) उद्देश्य     
   3) क्रियापद    4) विशेषण

उत्तर :- 1

5) खालील वाक्यातील ‘प्रयोग’ ओळखा.

– आईने मधुराला बोलावले.

   1) कर्तरीप्रयोग    2) भावे प्रयोग   
   3) कर्मणीप्रयोग    4) संकीर्ण प्रयोग

उत्तर :- 2

6) ‘विजयनगरच्या साम्राज्याचा जेथे अंत झाला.’ या वाक्यातील उद्देश्य कोणते?

   1) जेथे      2) अंत     
   3) झाला    4) विजयनगरच्या साम्राज्याचा

उत्तर :- 2

7) खालील वाक्याचा प्रयोग सांगा. ‘पारिजातकाची योजना करणारा कवी खरोखरच कल्पक असला पाहिजे.’

   1) कर्तरी प्रयोग    2) भावे प्रयोग    3) कर्मणी प्रयोग    4) संकीर्ण प्रयोग

उत्तर :- 1

8) रिकाम्या जागी अचूक पर्याय शोधा.
     दोन्ही पदे समान दर्जाची असतात त्याला ............................ समास म्हणतात.

   1) व्दंव्द समास    2) बहुव्रीही समास   
   3) कर्मधारय समास  4) मध्यमपदलोपी समास

उत्तर :- 1

9) योग्य जोडया निवडा.

   अ) पूर्ण विराम    - शब्दांचा संक्षेप दाखविण्याकरिता
   ब) स्वल्प विराम    - संबोधन दर्शविताना
   क) अपूर्ण विराम    - वाक्याच्या शेवटी तपशील द्यावयाचा असल्यास

   1) अ      2) अ, ब      3) अ, क      4) सर्व

उत्तर :- 4

10) खाली दिलेल्या शब्दांपैकी अभ्यस्त शब्द ओळखा.

   1) गारगार    2) गिरकी    3) गार      4) गरम

उत्तर :- 1

No comments:

Post a Comment

Latest post

सुनील छेत्री तडकाफडकी निवृत्त

➡️सोशल मीडियावर घोषणा : ६ जूनला कुवेतविरुद्ध खेळणार अखेरचा सामना 🔖छेत्रीचा जलवा  :- 💡२००७, २००९ आणि २०१२ मध्ये नेहरू चषक विजेत्या भारतीय स...