Sunday 13 October 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

1) ‘पिवळी गाय दूध देते’ या वाक्यातील उद्देश्य ओळखा.

   1) गाय      2) पिवळी    3) दूध      4) देते

उत्तर :- 1

2) प्रयोग ओळखा – “तो बैल बांधतो” हे या प्रयोगातील वाक्य होय.

   1) कर्तरी प्रयोग    2) भावे प्रयोग    3) कर्मणी प्रयोग    4) संकीर्ण प्रयोग
उत्तर :- 1

3) वैकल्पिक व्दंव्द समासाचे उदाहरण ओळखा.

   1) मीठभाकर    2) गजानन    3) पापपुण्य    4) यापैकी कोणताच पर्याय नाही

उत्तर :- 3

4) यातील कोणते विरामचिन्ह अपसारण चिन्ह आहे ?

   1) .      2)  ?      3) “     “      4) –

उत्तर :- 4

5) ‘उपमेय हे उपमानापेक्षा श्रेष्ठ आहे असे वर्णन आले असता ............... अलंकार होतो.’

   1) व्यतिरेक    2) अपन्हुती    3) अनन्वय    4) श्लेष

उत्तर :- 1

6) खालीलपैकी कोणता शब्द कानडी भाषेतून मराठीत रूढ झाला आहे ?

   1) तंबाखू    2) किल्ली    3) दादर      4) हापूस

उत्तर :- 2

7) शब्द उच्चारल्याबरोबर विशिष्ट वस्तू-पदार्थ डोळयासमोर येतो. ही ती शब्दशक्ती म्हणजे –

   1) लक्षणा    2) व्यंजना    3) निरूढा    4) अभिधा

उत्तर :- 4

8) ‘पती’ या शब्दाच्या समानार्थी शब्द पुढील पर्यायातून निवडा :

   1) प्रियकर    2) भ्रतार      3) जिवलग    4) सखा

उत्तर :- 2

9) ‘फिकट’ या शब्दाचा विरुध्दार्थी शब्द ओळखा.

   1) फुकट    2) बिकट      3) गडद      4) चिक

उत्तर :- 3

10) ‘ज्याच्या अंगी सामर्थ्य आहे तो इतरांवर अंमल गाजवतो’ – या आशयासाठी पुढील कोणती म्हण योग्य आहे ?

   1) पाचामुखी परमेश्वर      2) गाव करील ते राव काय करील
   3) दिव्या खाली अंधार      4) बळी तो कान पिळी

उत्तर :- 4

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्रातील प्रमुख शिखर जिल्हा व उंची

🚦जिल्हा    🧗‍♂शिखर         उंची🌲 ------------------------------------------------- अहमदनगर     कळसुबाई        1646 नाशिक            स...