Monday 14 October 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

1) ‘तिने भिका-याला पैसा दिला’, हे वाक्य क्रियापदांच्या कोणत्या प्रकारातील आहे ?

   1) विधानपूरक      2) फक्त सकर्मक      3) व्दिकर्मक    4) उभयविध

उत्तर :- 3

2) अ) त्याचे वागणे त्याच्या बोलण्याच्या बरोबर विरुध्द होते.
    ब) सभेतील मतदानाच्या वेळी तिने ठरावाविरुध्द मत नोंदवले.
          या दोन वाक्यातील अव्यये कोणती आहेत ?

   1) शब्दयोगी व क्रियाविशेषण    2) क्रियाविशेषण अव्यय व शब्दयोगी
   3) दोन्ही शब्दयोगी      4) दोन्ही क्रियाविशेषण अव्यये

उत्तर :- 2

3) वाघ माझ्यासमोरून गेला – या वाक्यातील अव्ययाचा प्रकार निवडा.

   1) उभयान्वयी अव्यय    2) शब्दयोगी अव्यय   
   3) क्रियाविशेषण अव्यय    4) केवलप्रयोगी अव्यय

उत्तर :- 2

4) ‘देह जावो अथवा राहो | पांडूरंगी दृढ भावो’
      या संतवचनात .................... या उभयान्वयी अव्ययाचा वापर केला आहे.

   1) विकल्पबोधक    2) न्यूनत्वबोधक      3) कारणबोधक    4) उद्देशबोधक

उत्तर :- 1

5) खालील किती शोकदर्शक केवलप्रयोगी अव्यये आहे.

     ऊं, ॲ:, अरेरे, अयाई, अगाई, हाय

   1) पाच        2) चार        3) सर्व      4) तीन

उत्तर :- 3

6) योग्य पर्याय निवडा.
     काव्यात ......................... विशेष महत्त्व असते.

   1) व्यंगार्थाला    2) लक्ष्यार्थाला   
   3) वाच्यार्थाला    4) अभिधा

उत्तर :- 1

7) पुढीलपैकी वेगळा गट ओळखा.

   1) मंगल – अमंगल    2) जबाबदार – बेजबाबदार   
   3) तक्रार – विनातक्रार    4) होकारार्थी – सकारार्थी

उत्तर :- 4

8) दिलेल्या पर्यायातून पुढील शब्दासाठी विरुध्दार्थी शब्द कोणता ? – ‘भंजक’

   1) भयाण    2) भंगूर     
   3) विध्वंसक    4) निर्माता

उत्तर :- 4

9) ‘ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे’ या म्हणीचा अर्थ –

   1) सर्वांचे ऐकूणच काम करावे    2) सर्वांशी चर्चा करावी
   3) काही करण्यापूर्वी लोकांना विचारावे  4) सर्वांचा विचार घ्यावा पण स्वत:ला योग्य वाटेल तेच करावे

उत्तर :- 4

10) अचूक वाक्प्रचाराचा पर्याय सुचवा : अंग टाकणे

   1) पत्करणे    2) झाकणे   
   3) लपविणे    4) रोडावणे

उत्तर :- 4

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्रातील प्रमुख शिखर जिल्हा व उंची

🚦जिल्हा    🧗‍♂शिखर         उंची🌲 ------------------------------------------------- अहमदनगर     कळसुबाई        1646 नाशिक            स...