Tuesday 15 October 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न


1) ‘सरदार व जमीनदार यांचे वर्चस्व असणारे राज्यशासन’ या शब्दसमूहाला खालील योग्य शब्द सांगा.

   1) सावकारशाही    2) राजेशाही   
   3) सामंतशाही      4) जमीनदारशाही

उत्तर :- 3

2) खालीलपैकी शुध्द शब्द कोणता ?

   1) आध्यात्मिक      2) अध्यात्मिक   
   3) आध्यात्मीक      4) अधात्मिक
उत्तर :- 1

3) मराठीत कोणता वर्ण स्वतंत्र मानला आहे ?

   1) क्     2) ण्     3) ळ      4) क्ष्
उत्तर :- 3

4) पुनर् + जन्म हा कोणत्या संधीयुक्त शब्दाचा विग्रह आहे ?

   1) पुर्नजन्म    2) पूर्ण जन्म    3) पुनर्जन्म    4) पुनर्जम्न

उत्तर :- 3

5) अचूक विधाने निवडा.

   अ) शब्द आणि पद हे एकसारखेच आहे.
   ब) शब्दापासून पदे बनतात.
   क) पदापासून शब्द बनतात.
   1) फक्त अ अचूक  2) फक्त अ आणि क अचूक
   3) फक्त ब अचूक    4) फक्त क अचूक

उत्तर :- 3

6) तितिक्षा या शब्दासाठी योग्य शब्दसमूह कोणता?

   1) केलेले उपकार जाणणारा    2) केलेले उपकार न जाणणारा
   3) हालअपेष्टा सहन करण्याचा गुण    4) जाणून घेण्याची इच्छा असणारा

उत्तर :- 3

7) योग्य शब्द निवडा.

   1) अल्पसंख्याक    2) अल्पसंख्यांक   
   3) अल्पसख्यांक    4) अल्पसंख्याकं

उत्तर :- 1

8) पुढील स्वर जोडयातून सजातीय स्वर जोडी ओळखा.

   1) उ – ऊ    2) अ – इ   
   3) इ – ए    4) अ – ई

उत्तर :- 1

9) ‘अंत:करण’ या शब्दाच्या संधीचा खालील योग्य पर्याय निवडा.

   1) अंत: + करण      2) अंतस् + करण   
   3) अत:स् + करण    4) अंतर् + करण

उत्तर :- 4

10) श्रीमंत माणसांना गर्व असतो. – या वाक्यातील विशेषणाचे नाम करा.

   1) श्रीमंतांना गर्व असतो    2) श्रीमंत माणसे गर्विष्ठ असतात
   3) माणसांना गर्व असतो    4) यापैकी नाही

उत्तर :- 1

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...