Tuesday 22 October 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 सराव प्रश्न

1) ‘जेव्हा तू जन्माला आलास तेव्हा भरपूर पाऊस पडत होता’ या वाक्याचा प्रकार ओळखा.

   1) स्थलवाचक क्रियाविशेषण वाक्य      2) कालवाचक क्रियाविशेषण वाक्य
   3) रीतिवाचक क्रियाविशेषण वाक्य      4) कार्यकारणदर्शक क्रियाविशेषण वाक्य

उत्तर :- 2

2) दिलेल्या शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा.

     स्तव

   1) तुलनावाचक      2) हेतुवाचक    3) दिक्वाचक    4) विरोधवाचक

उत्तर :- 2

3) पुढील वाक्यातील उभयान्वयी अव्ययाचा प्रकार कोणता ?

    ‘अभ्यासात सातत्य म्हणजे हमखास यश’

   1) परिणामबोधक    2) स्वरूपबोधक    3) कारणबोधक    4) विकल्पबोधक

उत्तर :- 2

4) पुढील शब्द कोणत्या शब्दजातीतील ओळखा. – ‘फक्कड’

   1) उभयान्वयी      2) केवलप्रयोगी    3) सर्वनाम    4) ‍क्रियापद

उत्तर :- 2

5) ‘तो नेहमीच लवकर येतो’ या वाक्यातील काळ ओळखा.

   1) वर्तमानकाळ      2) अपूर्ण वर्तमानकाळ
   3) पूर्ण वर्तमान काळ    4) रीतिवर्तमान काळ

उत्तर :- 4

6) ‘सुताराने पाळणा केला’ – या वाक्यातील अधोरेखित शब्दास वाक्यपृथक्करणात काय म्हणतात ?

   1) मूळ उद्देश्य      2) विधेय पूरक   
   3) उद्देश्य विस्तारक    4) मुळ विधेय

उत्तर  :- 2

7) खालील पर्यायी उत्तरांतील भावे प्रयोग असणारे वाक्य कोणते ?

   1) ती गाणे गाते      2) ती घरी  जाते   
   3) तिने गाणे म्हटले    4) तिला घरी जाववते

उत्तर :- 4

8) या समासात व्दितीय पद प्रधान असतो त्याला ....................... समास म्हणतात.

   1) व्दंव्द समास      2) कर्मधारय समास 
   3) तत्पुरुष समास    4) यापेक्षा वेगळे उत्तर

उत्तर :- 3

9) शब्दांचा संक्षेप दाखविण्यासाठी कोणते चिन्ह वापराल.

   1) स्वल्पविराम    2) पूर्णविराम   
   3) अर्धविराम    4) यापैकी नाही

उत्तर :- 2

10) खालीलपैकी देशी शब्द ओळखा.

   1) इडली    2) लुगडे     
   3) समोसा    4) अथाणु

उत्तर :- 2

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...