Sunday 6 October 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

1) ‘चंद्रोदय’ या जोडशब्दात एकत्र येणारे स्वर व संधी बनलेला वर्ण ओळखा.

   1) आ + उ = ओ    2) द्र + ओ = द्रो   
   3) अ + उ = ओ      4) र + ओ = रो

उत्तर :- 3

2) नामाच्या उपप्रकारांपैकी फक्त ......................... अनेकवचन होते.

   1) विशेषनामाचेच    2) धर्मवाचक नामाचेच 
   3) भाववाचक नामाचेच    4) सामान्य नामाचेच

उत्तर :- 4

3) खालील वाक्यातील सर्वनामाचा प्रकार ओळखा. – हा माझा वर्गबंधू आहे.

   1) दर्शक सर्वनाम    2) संबंधी सर्वनाम   
   3) आत्मवाचक सर्वनाम    4) पुरुषवाचक सर्वनाम

उत्तर :- 1

4) ‘कडक ऊन पडले आहे’ अधोरेखित शब्दाचा विशेषण प्रकार ओळखा.

   1) धातुसाधित      2) संख्यावाचक   
   3) गुणवाचक      4) सार्वनामिक

उत्तर :- 3

5) ‘मला दोन मैल चालवते.’ या वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार कोणता ?

   1) प्रयोजक क्रियापद    2) संयुक्त क्रियापद   
   3) शक्य क्रियापद    4) अनियमित क्रियापद

उत्तर :- 3

6) पुढील वाक्यातील वर्तमानकाळाचे वाक्य ओळखा.

   1) सूर्य पूर्वेस उगवतो    2) तुम्ही पुढे व्हा, मी येतो
   3) मी बसलो तोच तुम्ही हजर  4) गुरुजी आत शाळेत असतील

उत्तर :- 1

7) ‘साखरभात’ या शब्दाचे लिंग कोणते ?

   1) पुल्लिंगी    2) स्त्रीलिंग    3) नपुंसकलिंग    4) यापैकी नाही

उत्तर :- 1

8) योग्य जोडया लावा.

  विभक्ती      कारक

         अ) प्रथमा      1) तुला
         ब) व्दितीया      2) तू
         क) तृतीया      3) तुजहून
         ड) पंचमी      4) तुजशी
  अ  ब  क  ड

         1)  2  1  4  3
         2)  2  1  3  4
         3)  2  3  1  4
         4)  1  2  3  4

उत्तर :- 1

9) ‘तू माझे ऐकलेस हे बरे झाले’ – वाक्याचा प्रकार ओळखा.

   1) प्रधान वाक्य    2) गौण वाक्य    3) मिश्र वाक्य    4) संयुक्त वाक्य

उत्तर :- 3

10) ‘मग त्यावर आकाशातल्या पणत्या तेवत असतात.’ – वरील वाक्यातील विधेय विस्तार सांगा.

   1) आकाशातल्या    2) पणत्या    3) मग त्यावर    4) तेवत असतात

उत्तर :- 3

No comments:

Post a Comment

Latest post

सुनील छेत्री तडकाफडकी निवृत्त

➡️सोशल मीडियावर घोषणा : ६ जूनला कुवेतविरुद्ध खेळणार अखेरचा सामना 🔖छेत्रीचा जलवा  :- 💡२००७, २००९ आणि २०१२ मध्ये नेहरू चषक विजेत्या भारतीय स...