Sunday 6 October 2019

सराव महत्त्वाचे 20 प्रश्न उत्तरे 6/10/2019

1. —– रक्तगटाला सर्वग्राही म्हणतात.

 A

 B

 AB

 O

उत्तर:AB

 2. 87 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संम्मेलन कोठे पार पडले?

 सासवड

 आळंदी

 देहु

 पंढरपूर

उत्तर:सासवड

 3. मिंहान प्रकल्प खालीलपैकी कोठे आहे?

 नाशिक

 पुणे

 मुंबई

 नागपूर

उत्तर:नागपूर

 4. खालीलपैकी कोणती पारंपारिक साधनसंपत्ती नाही?

 हवा

 पेट्रोल

 पाणी

 सूर्यप्रकाश

उत्तर:पेट्रोल

 5. मेळघाट अभयारण्य यासाठी राखीव आहे?

 मगर

 वाघ

 सिंह

 पक्षी

उत्तर: वाघ

 6. दुधाची शुद्धता मोजू शकणारे उपकरण कोणते?

 लॅक्टोमीटर

 हायड्रोमीटर

 ओडिमीटर

 टॅकोमीटर

उत्तर: लॅक्टोमीटर

 7. भूकंपाची तीव्रता कोणत्या एककात मोजली जाते?

 लॅक्टोमीटर

 नॅनोमीटर

 रिश्टर स्केल

 डिग्री

उत्तर:रिश्टर स्केल

 8. खालीलपैकी कोणते लीपवर्ष आहे?

 2002

 2000

 2005

 2003

उत्तर:2000

 9. पावने नऊ हजार+साडे पाच हजार =?

 पावशे पंधरा

 सव्वा पंधरा हजार

 सव्वा चौदा हजार

 साडे चौदा हजार

उत्तर:सव्वा चौदा हजार

 10. 7043×998=?

 7043199

 7184524

 7028914

 7028911

उत्तर:7028914

 11. एका खोक्यात तीन डझन आंबे आहेत तर अशा 15 खोक्यांमध्ये किती आंबे मावतील?

 45

 450

 540

 445

उत्तर: 540

 12. दीड तास = किती सेकंद?

 3600

 1800

 5400

 4600

उत्तर: 5400

 13. तीस हजार सहाशे अठयान्नव ही संख्या कशी लिहाल?

 30698

 3698

 30658

 36058

उत्तर:30698

 14. 50 नंतर येणारी वर्गसंख्या कोणती?

 54

 64

 55

 81

उत्तर:64

 15. 3,850 मि.ली. = किती लीटर?

 3,850

 3,580

 38.5

 0.3850

उत्तर:3,850

 16. 15 च्या पुढील 17 वी सम संख्या कोणती?

 48

 46

 44

 50

उत्तर:48

 17. 2{5-(3-4)+7}÷13=?

 3

 2

 2/3

 13/7

उत्तर:2

 18. 0.20+0.02×0.002-0.02=?

 0.01956

 0.1804

 0.18004

 0.001954

उत्तर:0.18004

 19. 2,4,7,0,1 यापैकी प्रत्येक अंक एकदाच वापरुन तयार होणारी लहानात लहान पाच अंकी संख्या कोणती?

 01247

 12470

 20147

 10247

उत्तर:10247

 20. एका पिशवीत 125 ग्रॅम याप्रमाणे 5 कि.ग्रॅ. चहापुड भरण्यासाठी किती पिशव्या लागतील?

 80

 20

 40

 25

उत्तर: 40

No comments:

Post a Comment

Latest post

भारतीय कर संरचना (Indian Tax Structure)

व्याख्या :- "जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाला करावा लागणारा खर्च भागविण्याच्या हेतूने शासनाने लोकांकडून सक्तीने घेतलेली रक्कम म्हणजे कर होय...