Tuesday 14 December 2021

सराव प्रश्नमालिक ( स्पेशल पोलीस भरती )

1) एका वस्तूची खरेदी किंमत ५० रुपये व विक्री किंमत ३० रुपये आहे, तर या व्यवहारातील शेकडा तोट्याचे प्रमाण किती ?

1) 0.5
2) 0.4
3) 0.45
4) 0.35

* उत्तर = 0.4

2) ६० किमी अंतर १ तास १५ मिनिटात कापणाऱ्या गाडीचे ताशी वेग किती ?

1) ४० किमी
2) ४५ किमी
3) ४८ किमी
4) ५४ किमी

* उत्तर = ४८ किमी

 3) १५६ ही संख्या २२ वेळा घेऊन गुणाकार केल्यास ; गुणाकारात एकक स्थानचा अंक कोणता असेल ?

1) 0
2) 6
3) 8
4) 4

* उत्तर = 6

4) एक पेला व एका तांब्यात अनुक्रमे १५० मिली व १६५ मिली पाणी भरले. १३ लिटर पाणी असलेल्या बादलीतून एक पेला व एक तांब्या पाणी बाहेर काढल्यास बादलीत किती लिटर पाणी राहील ?

1) 12.121
2) 12.625
3) 12.425
4) 12.85

* उत्तर = 12.625

 5) २ तास, १५ मिनिटे दशांश अपुर्णाकांत कसे लिहाल ?

1) २.२४ तास
2) २.१५ तास
3) २.२५ तास
4) २.६२ तास

* उत्तर = २.२५ तास

 6) एका कुटुंबात ३ पुरुष व २ स्त्रिया आहेत. पुरुषांच्या दिवसाची सरासरी मिळकत ११० रु., तर स्त्रियांची ७० रु. आहे, तर कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीची सरासरी मिळकत किती रुपये ?

1) 93
2) 94
3) 92
4) 91

* उत्तर = 94

7) अ व ब यांच्या पगाराचे गुणोत्तर 4 : 3 आणि ब व क यांच्या पगाराचे गुणोत्तर 3 : 4 आहे.जर क चा पगार 8,400 रु. असेल तर अ चा पगार किती?

1) 3,200 रु.
2) 4,850 रु.
3) 8,400 रु.
4) 6,300 रु.

* उत्तर = 8,400 रु

 8) ७ : x : ६३ या संख्या प्रमाणात आहेत, तर x = ?

1) 14
2) 21
3) 28
4) 42

* उत्तर = 21

 9) २,८००रु. मुद्दलाचे २ वर्षाचे सरळव्याज ८४० रु.झाले तर व्याजाचा द .सा .द .शे .दर काय असावा ?

1) 15
2) 12
3) 16
4) 10

* उत्तर = 15

10) २५३? X २? = ६५९३?; या उदाहरणात ? च्या जागी समान अंक आहे ; तर तो अंक कोणता ?

1) 1
2) 6
3) 8
4) 4

* उत्तर = 6

_________________________________

No comments:

Post a Comment

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...