Tuesday 12 November 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न


1) व्याकरणातील पुरुष ही संज्ञा लौकिक जीवनातील पुरुष या व्यक्तीशी संबंधित असून तृतीय पुरुषाच्या बाबतीत तिन्ही लिंगे
     येतात.

   1) या विधानाचा उत्तरार्ध चूक आहे      2) हे संपूर्ण विधान चूक आहे
   3) या विधानाचा उत्तरार्ध बरोबर आहे    4) हे संपूर्ण विधान बरोबर आहे

उत्तर :- 3

2) लाटणे – या शब्दाचे वचन बदलून येणारे रूप शोधा.

   1) लाटण    2) लाटण्या    3) लाटणी    4) लाटणा

उत्तर :- 3

3) योग्य जोडया जुळवा.

   a) व्दितीया    अ) चा, ची, चे
   b) तृतीया    ब) ने, ए, शी
   c) पंचमी    क) स, ला, ते
   d) षष्ठी      ड) ऊन, हुन

   1) a – अ, b - ब, c - क, d – ड    2) a – ड, b - क, c - ब, d – अ
   3) a – क, b - ब, c - ड, d – अ    4) a – क, b - अ, c - ब, d – ड   

उत्तर :- 3

4) ‘सर्कशीत काम करणा-या प्राण्यांचे हाल मला बघवत नाहीत’ – वाक्यप्रकार ओळखा.

   1) केवल    2) मिश्र      3) गौण      4) संयुक्त

उत्तर :- 1

5) ‘मोठा पक्षी आपले सुंदर घरटे उंच झाडावर बांधतो’ – या केवल वाक्याचे पृथ्थकरण करा.

   1) उद्देश्य – पक्षी, उद्देश्य विस्तार – मोठा, क्रियापद – बांधतो, कर्म – आपलले सुंदर घरटे, विधेय विस्तार – उंच झाडावर.

   2) उद्देश्य – मोठा, उद्देश्य विस्तार – पक्षी, क्रियापद – बांधतो, कर्म – आपलले सुंदर घरटे, विधेय विस्तार – उंच झाडावर.

   3) उद्देश्य – घरटे, उद्देश्य विस्तार – मोठा पक्षी, क्रियापद – बांधतो, कर्म –सुंदर, विधेय विस्तार – उंच झाडावर.

   4) उद्देश्य – उंच , उद्देश्य विस्तार – मोठा पक्षी , क्रियापद – बांधतो, कर्म – सुंदर घरटे, विधेय विस्तार – उंच झाडावर.

उत्तर :- 1

6) कर्मकर्तरी प्रयोगाचे वाक्य ओळखा.

   1) गाय गुराख्याकडून बांधली जाते      2) त्त्वा काय कर्म करिजे लघुलेकराने
   3) शिक्षक मुलांना शिकवितात      4) शिक्षकांनी मुलांना शिकवावे

उत्तर :- 1

7) खालीलपैकी ‘गुळांबा’ या शब्दाचा समास ओळखा.

   1) कर्मधारय      2) तत्पुरुष   
   3) मध्यमपदलोपी    4) बहुव्रीही

उत्तर :- 3

8) खालील वाक्यात शेवटी विरामचिन्हे द्या. – अबब ! केवढी मोठी ही भिंत.

   1) -      2) ?     
   3) !      4) ”

उत्तर :- 3

9) उपमेय असूनही ते उपमेय नाही, तर उपमानच आहे असे सांगितले जाते तेव्हा .................. हा अलंकार होतो.

   1) श्लेष      2) आपन्हुती   
   3) यमक      4) दृष्टांत

उत्तर :- 2

10) ‘तद्भव’ शब्द निवडा.

   1) ओठ    2) आठव   
   3) आयुष्य    4) आठशे

उत्तर :- 1

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...