Sunday 24 November 2019

विज्ञान प्रश्नसंच 24/11/2019

que.1 : पांढऱ्या प्रकाशाचे त्याच्या घटक रंगात पृथ्थकरण होण्याच्या प्रक्रियेस ……. म्हणतात.

1⃣. प्रकाशाचे अपस्करण✅✅✅

2⃣. प्रकाशाचे विकिरण

3⃣. प्रकाशाचे अपवर्तन

4⃣. पूर्ण अंतर्गत परावर्तन

que.2 : खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?

अ) तांबड्या प्रकाशाचे अपस्करण सर्वात जास्त तर जांभळ्या प्रकाशाचे अपस्करण सर्वात कमी होते.
ब) पावसाळ्यात आकाशात दिसणारे इंद्रधनुष्य प्रकाशाच्या अपस्करनामुळेच दिसते.

1⃣. केवळ अ

2⃣. केवळ ब✅✅✅

3⃣. अ आणि ब दोन्ही

4⃣. अ आणि ब दोन्ही नाही

que.3 : खालीलपैकी कोणत्या घटना प्रकाशाचे विकिरण या प्रक्रियेमुळे घडतात?

अ) दिवसा सर्वत्र उजेड असतो.
ब) आकाश निळे दिसते.
क) खोल समुद्रात पाणी निळे दिसते.
ड) वाळवंटातील मृगजळ

1⃣. अ आणि ब

2⃣. फक्त ड

3⃣. अ,ब आणि क✅✅✅

4⃣. वरील सर्व

que.4 : चंद्र क्षितिजावर मोठा दिसण्याचे कारण काय?

1⃣. दृष्टिभ्रम✅✅✅

2⃣. प्रकाशाचे विकिरण

3⃣. प्रकाशाचे अपस्करण

4⃣. प्रकाशाचे अपवर्तन

que.5 :  जोड्या जुळवा.

कॅमेऱ्याचे भाग डोळ्याचे भाग

अ) शटर.      १) पापणी(eye-Lid)

ब) डायफ्रॅम.    २) परीतारिका(Iris)

क) अॅपेरचर     ३) बाहुली(Pupil)

ड) फिल्म.       ४) दृष्टीपटल(retina)

   
       अ ब क ड

1⃣. १ २ ३ ४✅✅✅

2⃣. २ ३ ४ १

3⃣. १ २ ४ ३

4⃣. २ १ ३

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी सराव प्रश्न    24 मे 2024

प्रश्न.1)  NS-25 मिशनच्या क्रू सदस्यांपैकी कोण पहिला भारतीय अंतराळ पर्यटक बनणार ? उत्तर – गोपी थोटाकुरा प्रश्न.2) आयपीएल मध्ये ८ हजार धाव...