Thursday 20 February 2020

पोलीस भरती प्रश्नसंच

🔰…..हे पोलिसांचे ब्रीदवाक्य आहे.

अ) सत्यमेव जयते
ब) वंदे मातरम्
क) सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय✅✅
ड) जय हिंद

🔰🔰....... हा दिवस देशात पोलिस दिन म्हणून साजरा केला जातो.

अ) २ ऑक्टोबर  
ब) २१ ऑक्टोबर✅✅✅
क) १ नोव्हेंबर
ड) ३१ ऑक्टोबर

✅✅१८३५ मध्ये लॉर्ड मेकॉले यांच्या अध्यक्षतेखाली लॉ कमिशनने …...च्या निर्मितीस प्रारंभ केला.

अ) इंडियन पीनल कोड🔰🔰🔰
ब) मुंबई पोलिस अधिनियम
क) इंडियन एव्हीडंस अॅक्ट
ड) यांपैकी नाही.

♻️♻️१८६१ मध्ये ........ यांनी भारतीय दंडविधान (Indian Penal Code) लागू केला.

अ) लॉर्ड मॅकॉले

ब) लॉर्ड रॉयल

क) लॉर्ड कॅनिंग✅✅✅

ड) रॉबर्ट क्लाईव्ह

🔰🔰कायद्यानुसार IPC मध्ये ........कलमे आहेत.

अ) ३३३

ब) ४४५

क) ३११

ड) ५११✅✅✅✅

🔰🔰भारतीय पुराव्याचा कायदा (Indian Evidance Act) ....... सा लागू झाला.

अ) १८३५

क) १८७२✅♻️♻️✅

ब) १८६१

ड) १८८०

♻️♻️....... हे पहिले पोलिस महासंचालक होत.

अ) ग. वा. मावळंकर

ब) बाळासाहेब खेर

क) शिवाजी देशमुख

ड) कृष्णराव मेढेकर✅✅✅

🔰🔰महाराष्ट्रात साधारणतः ........ लोकसंख्येमागे एक पोलिस स्टेशन

आहे.

अ) ५०,०००

ब) १ लाख✅♻️✅✅

क) ७५ हजार

ड) १.५ लाख

♻️♻️...... हे महाराष्ट्र पोलिसांकडून प्रकाशित होणारे मासिक होय.

अ) केसरी

ब) दक्षता✅♻️✅✅

क) किरण

ड) सावधान

♻️♻️महाराष्ट्रात Dy SP व PSI या प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्र पोलिस अॅकॅडमी ........ येथे आहे.

अ) मुंबई

ब) लातूर  

क) पुणे

ड) नाशिक✅♻️✅✅✅

No comments:

Post a Comment

Latest post

संयुक्त गट "ब" आणि "क" पूर्व परीक्षा सराव चाचणी क्र.

 क्रिकेट बाँल ही खालीलपैकी कोणत्या फळाची जात आहे. ? ⚪️ दराक्ष  ⚪️ मोसंबी  ⚪️ डाळिंब ⚫️ चिकू ☑️ महाराष्ट्रात सर्वात जास्त सहकारी साखर कारखाने...