राज्यसेवा पूर्व परीक्षा प्रश्नसंच

________________________

1) जिल्हा परिषदेच्या सर्व प्रकारच्या सर्वसाधारण सभांसाठी गणपूर्ती संख्या ही एकूण सदस्य संख्येच्या ______ एवढी असते.

A. 1/2 सदस्य संख्या

B. 1/3 सदस्य संख्या✅

C. 1/4 सदस्य संख्या

D. 1/10 सदस्य संख्या.

________________________

2) माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या तरतुदीनुसार त्रयस्थ व्यक्तीला दुसरे अपिल किती कालावधीमध्ये दाखल करता येते ?

A. 30 दिवस

B. 60 दिवस

C. 90 दिवस✅

D. वरीलपैकी काहीही नाही.

________________________

3) जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या 30 दिवसापेक्षा अधिक ते 90 दिवसापर्यंत रजेस कोण मंजूरी देतो ?

A. राज्य शासन

B. स्थायी समिती✅

C. जिल्हा परिषद

D. मुख्य कार्यकारी अधिकारी.

________________________

4) महाराष्ट्र प्रशासकीय सुधारणा समिती (1968) च्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारने सचिवालयामध्ये __________ पद्धतीचा स्विकार केला.

A. सहाय्यक अधिकारी

B. सल्लागार समिती

C. कक्ष अधिकारी✅

D. मुख्य अधिकारी.

________________________

5) नियमित ग्रामसभा बैठकांव्यतिरिक्त जादा अथवा विशेष बैठक/बैठका
भरविण्याचा अधिकार कोणास आहे?

A. सरपंच

B. गट विकास अधिकारी

C. मुख्य कार्यकारी अधिकारी

D. वरील सर्वांना.✅

________________________

6) खालीलपैकी कोण 'अखिल भारतीय सेवांचे जनक' म्हणून ओळखले जातात ?

A. डॉ. बी.आर, आंबेडकर

B. वल्लभभाई पटेल✅

C. जवाहरलाल नेहरू

D.  डॉ. राजेंद्र प्रसाद.

________________________

7) भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरिक्षकाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या :

(a) केन्द्र व राज्यांच्या महसूलातून होणारया खर्चाचे लेखा-परीक्षण करणे.

(b) संसदेने मंजूर केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम केन्द्र शासनाकडून काढण्यात आलेली नाही याची खात्री करणे.

(c) केन्द्र आणि राज्याच्या आर्थिक देवाण-घेवाणीतील बिनचूकपणा अथवा अन्य बाबतीत मतप्रदर्शन करणे.

(d) खर्चातील नियम व अधिनियमाच्या अनियमिततेची प्रकरणे निदर्शनास आणणे.

सदरहू विधानांपैकी कोणती बरोबर आहेत ?

A. (a) आणि (b)

B. (b), (c) आणि (d)

C. (a), (c) आणि (d)

D. (a), (b), (c) आणि (d). ✅

________________________

8) लोकलेखा समितीबाबत खालीलपैकी कोणते सत्य आहे ?

(a) ती सर्वात जुनी आर्थिक समिती आहे.

(b) तिचे वर्णन अंदाज समितीची 'जुळी बहिण' असे केले जाते.

(c) तिचे निष्कर्ष हे पूर्वलक्षी स्वरूपाचे (Ex-post facto) असतात.

(d) तिचे कार्य हे केवळ शव विच्छेदनाचे आहे.

पर्यायी उत्तरे :

A. (a), (b), (c)

B. (b), (c), (d)

C. (a), (c), (d)

D. (a), (b), (c), (d). ✅

________________________

9) नवीन अखिल भारतीय सेवांची निर्मिती ___________ करू शकतात.

A. संसद ठराव करून

B. संसद कायदा तयार करून✅

C. राष्ट्रपती आदेश पारित करून

D. केंद्रीय लोकसेवा आयोग ठराव करून.

________________________

10) भारताच्या संचित निधीतून देयके (Payments) देण्यासाठी __________ द्वारे अधिकृत केले जाते.

A. वित्त विधेयक

B. विनियोजन अधिनियम ✅

C. वित्तीय अधिनियम

D. संचित निधी अधिनियम.

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नसंच

1.कोणत्या आशियाई देशाने लिथियम आणि ग्रेफाइटसह 20 गंभीर खनिज ब्लॉक्सचा ई-लिलाव सुरू केला आहे? [अ] श्रीलंका [ब] इंडोनेशिया [क] भारत [डी] बांगल...