Thursday 24 December 2020

विभक्ती व त्याचे प्रकार


🔶 नामे व सर्वनामे यांचा वाक्यातील क्रियापदाशी किंवा इतर शब्दांशी येणारे संबंध ज्या विकारांनी दाखविले जातात त्या विकारांना ‘विभक्ती’ असे म्हणतात.


🔶 नामाचे किंवा सर्वनामचे रूप तयार करण्यास त्याला जी अक्षरे जोडली जातात त्यांना ‘प्रत्यय’ असे म्हणतात.


🔰 नामांच्या किंवा सर्वनामांच्या क्रियापदांशी किंवा इतर शब्दांशी असणारा संबंध 8 प्रकारचा असतो, म्हणून विभक्तीचे एकूण 8 प्रकार पडतात.


▪️ प्रथमा – प्रत्यय नाहीत – प्रत्यय नाहीत – 

      कर्ता


▪️ व्दितीया – स, ला, ते – स, ला, ना, ते – 

      कर्म


▪️ तृतीया – ने, ए, शी – ने, शी, ही, ई – करण


▪️ चतुर्थी – स, ला ते – स, ला, ना, ते – 

      संप्रदान


▪️ पंचमी – ऊन, हून – ऊन, हून – अपादान


▪️ षष्टी – चा, ची, चे – चा, ची, चे – संबंध


▪️ सप्तमी – त, ई, आ – त, ई, आ – 

     अधिकरण

No comments:

Post a Comment

Latest post

संयुक्त गट "ब" आणि "क" पूर्व परीक्षा सराव चाचणी क्र.

 क्रिकेट बाँल ही खालीलपैकी कोणत्या फळाची जात आहे. ? ⚪️ दराक्ष  ⚪️ मोसंबी  ⚪️ डाळिंब ⚫️ चिकू ☑️ महाराष्ट्रात सर्वात जास्त सहकारी साखर कारखाने...