Tuesday 19 November 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

1) समानार्थी वाक्प्रचार द्या. -  ‘ब्रभा करणे’

   1) काखा वर करणे    2) खो घालणे   
   3)  टाके ढिले करणे    4) डांगोरे पिटणे

उत्तर :- 4

2) शब्दसमूहासाठी योग्य शब्द निवडा. – ‘फौजेबरोबर असलेली अवांतर माणसे’

   1) शिपाईगडी    2) बाजारबुणगे   
   3) सेवेकरी    4) भोई

उत्तर :- 2

3) प्रचलित शुध्दलेखनानुसार चुकीचा शब्द कोणता ?

   1) लघुकथा    2) गतिमान   
   3) वधुपरीक्षा    4) महीपाल

उत्तर :- 3

4) एकच व्यंजन दोन वेळा जोडले गेले की, त्या संयुक्त व्यंजनाला ...................... म्हणतात.

   1) अनुनासिक    2) व्दित्त     
   3) घर्षक    4) अल्पप्रमाण

उत्तर :- 2

5) ‘कवीश्वर’ या शब्दातील संधीचा प्रकार कोणता ?

   1) विसर्गसंधी    2) स्वरसंधी   
  3) व्यंजनसंधी    4) पररूप संधी

उत्तर :- 2

6) पुढील वाक्यातील कोणत्या भाववाचक नामाचा विशेषनामासारखा उपयोग केला आहे?

      ‘विश्वास परीक्षेत उत्तीर्ण झाला’
   1) उत्तीर्ण    2) परीक्षेत    3) झाला      4) विश्वाय

उत्तर :- 4

7) पुढील वाक्यातील सर्वनाम कोणते ते सांगा.

      ती मुलगी चांगली गाते.
   1) मुलगी    2) ती      3) गाते      4) चांगली

उत्तर :- 2

8) हल्ली सज्जन मित्र मिळणे कठीण झाले आहे. – अधोरेखित शब्दांचे विशेषण प्रकार ओळखा.

   1) साधित विशेषण    2) परिणाम दर्शक विशेषण
   3) नामसाधित विशेषण    4) अविकारी विशेषण

उत्तर :- 3

9) ‘मला आता काम करवते’ या वाक्यातील करवते हे कोणत्या प्रकारचे क्रियापद आहे ?

   1) शक्य क्रियापद  2) प्रयोजक क्रियापद  3) अनियमित क्रियापद  4) साधित क्रियापद

उत्तर :- 1

10) जोडया जुळवा.

   अ) नामसाधित क्रियाविशेषणे    i) निजल्यावर, खेळताना
   ब) विशेषणसाधित क्रियाविशेषणे     ii) दररोज, शास्त्रदृष्टया
   क) धातुसाधित क्रियाविशेषणे    iii) सकाळी, प्रथमत:
   ड) समासघटित क्रियाविशेषणे    iv) मोटयाने, सर्वत्

  अ  ब  क  ड

         1)  iii  iv  i  ii
         2)  iii  i  iv  ii
         3)  iv  ii  iii  i
         4)  i  iii  iv  ii

उत्तर :- 1

No comments:

Post a Comment

Latest post

भारतीय कर संरचना (Indian Tax Structure)

व्याख्या :- "जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाला करावा लागणारा खर्च भागविण्याच्या हेतूने शासनाने लोकांकडून सक्तीने घेतलेली रक्कम म्हणजे कर होय...