Sunday 3 November 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न

1) थरथर, चुरचुर, खळखळ, सळसळ, ओरड, पीक – हे शब्द कोणते धातू आहेत ?
   1) कृतिवाचक धातू    2) अकर्मक धातू    3) उभयविध क्रियापदे    4) सकर्मक क्रियापदे

उत्तर :- 2

2) खालील वाक्य हे कोणत्या ‘स्थानिक क्रियाविशेषणाचे’ उदाहरण आहे.

     ‘ती काय माती गाते !’

   1) विशेषण      2) नाम      3) कृदंत        4) उभयान्वयी अव्यय

उत्तर :- 2

3) दिलेल्या शब्दातील शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा.

    ‘आज्ञेबरहुकूम’

   1) हेतुवाचक      2) योग्यतावाचक    3) संबंधवाचक      4) भागवाचक

उत्तर :- 2

4) मधूला गोरी नि शिकलेली वधू पाहिजे या वाक्यातील ‘नि’ हे अव्यय कोणते ?

   1) विकल्प बोधक    2) समुच्चय बोधक    3) परिणाम बोधक      4) न्युनत्व बोधक

उत्तर :- 2

5) काल म्हणे मुलांनी गडबड केली. या वाक्यातील अव्ययाचा प्रकार सांगा.

   1) संबोधनदर्शक      2) व्यर्थ उद्गारवाची    3) संमती दर्शक      4) यापैकी नाही

उत्तर :- 2

6) जेव्हा वर्तमान काळाबरोबर क्रिया करण्याचा हेतू समजतो तेव्हा  तो .............. वर्तमानकाळ होतो.

   1) पूर्ण वर्तमानकाळ    2) रीती वर्तमानकाळ
   3) अपूर्ण वर्तमानकाळ    4) उद्देश वर्तमानकाळ

उत्तर :- 4

7) पुढील विधाने वाचून योग्य पर्याय निवडा.

   अ) अकारांत पुल्लिंगी नामाचे सामान्यरूप आ – कारांत होते.
   ब) अकारांत स्त्रीलिंगी नामाचे सामान्यरूप एकवचनात ए – कारांत होते.

   1) केवळ अ बरोबर    2) केवळ ब बरोबर    3) अ आणि ब बरोबर    4) अ आणि ब चूक

उत्तर :- 3

8) खालीलपैकी अनेक वचनी नामे ओळखा.

   अ) रोमांच      ब) हाल      क) शहारे        ड) डोहाळे
   1) फक्त क आणि ड    2) फक्त अ, क आणि ड  3) वरील सर्व      4) फक्त अ आणि ब

उत्तर :- 3

9) कर्मणी प्रयोगात कर्म हे ..................... विभक्तीत असते.

   1) प्रथमा      2) व्दितीया    3) तृतीया      4) चतुर्थी

उत्तर :- 1

10) ‘माणूस जातो. त्याची कीर्ति मागे उरते.’ या वाक्याचे संयुक्त वाक्य कसे होईल ?

   1) माणूस गेला तरी त्याची कीर्ति मागे उरते      2) माणूस जातो. कीर्ति उरते
   3) कीर्ति उरली, माणूस उरला        4) यापैकी काहीही नाही

उत्तर :- 1

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...