Sunday 3 November 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न


1) पुढील वाक्यातील उद्देश्य विस्तार कोणता?
     ‘बाभळीच्या काटेदार फांद्यांनी ती गाडी शिगोशिग भरली होती.’

   1) ती गाडी    2) शिगोशिग    3) भरली होती    4) बाभळीच्या काटेदार फांद्यांनी

उत्तर :- 4

2) ‘आजी दृष्ट काढते’ वाक्यातील प्रयोग ओळखा.

   1) कर्मणी प्रयोग    2) कर्तरी प्रयोग    3) भावे प्रयोग    4) शक्यकर्मणी प्रयोग

उत्तर :- 2

3) ‘चक्रपाणी’ या सामासिक शब्दाचा विग्रह करून समास ओळखा.

   1) मध्यमपद लोपी समास      2) समाहार व्दंव्द
   3) इतरेतर व्दंव्द        4) कोणताही नाही

उत्तर :- 4

4) विरामचिन्हांचा वापर करताना ‘संयोगचिन्हाचा वापर करण्यात येतो.’

   अ) दोन शब्द जोडताना        ब) संबोधनाकरिता वापर केला जातो
   क) दुस-याचे मत अप्रत्यक्षपणे सांगण्यासाठी    ड) ओळीच्या शेवटी शब्द अपूरा राहिल्यास

   1) ब बरोबर    2) ब, ड बरोबर    3) क      4) अ, ड बरोबर

उत्तर :- 4

5) सावळाच रंग तुझा पावसाळी नभापरी ! (अलंकार ओळखा.)

   1) श्लेष अलंकार    2) यमक अलंकार    3) अतिशयोक्ती अलंकार  4) उपमा अलंकार

उत्तर :- 4 

6) सिध्द शब्द ओळखा.
   1) येऊन    2) ये      3) येवो      4) येणार

उत्तर :- 2

7) ‘चला पानावर बसा’ या वाक्यातील शब्दशक्ती ओळखा.

   1) व्यागार्थ    2) लक्षार्थ    3) वाच्यार्थ    4) संकेतार्थ

उत्तर :- 2

8) ‘पाणी’ या शब्दाच्या समानार्थी शब्द शोधा :

   1) जल      2) जलद      3) ढग      4) क्षार

उत्तर :- 2

9) ‘अवरोहण’ या शब्दाला विरुध्दार्थी शब्द निवडा.

   1) उन्नत    2) अवनत    3) आरोहण    4) प्रारंभ

उत्तर :- 3

10) ‘फायदा असेपर्यंत सारे गोळा होतात.’ – हा अर्थ स्पष्ट करणारी योग्य म्हण निवडा.

   1) हात ओला तर मित्र भला    2) मूल होईना सवत साहीना
   3) मनास मानेल तोच सौदा    4) फुले वेचली तेथे गोव-या वेचू नये

उत्तर :- 1

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...