Wednesday 8 December 2021

चला पटापट गणित सोडवा

1) मुलांचे वय वडिलांच्या 1/4 पट असुन काकांच्या 1/3 पट आहे जर वडील व काका याच्या वयात 12 वर्षांचे फरक असेल तर मुलांचे 12 वर्षानंतर वय किती  ?

स्पष्टीकरण👇
मुलाचे वय = x  वर्षे

वडील = 4x वर्षे

काका = 3x = वर्षे

4x - 3x = 12

        = 12 

मुलाचे  वय =x =12 वर्षे

मुलाचे 12 वर्षानंतर वय 24 वर्ष✅

1) बहिणीचे वय आईच्या 1/3 असुन भावाचे वय 1/4 आहे जर त्यांच्या वयांची बेरीज 57 वर्षे असेल आईचे वय किती ?

स्पष्टीकरण👇
आई वय = X वर्षे

बहिणीचे वय = 1/8 × X/8

भावाचे वय = 1/4 × X = X/4  वर्षे

X + X/3 + X/4 = 57

12X + 4X + 3X = 57 ×12

19X = 57 × 12

X = 57 × 12/19

        &
X = 36 वर्षे

आईचे वय = X = 36 वर्ष✅

1) दोन भांवाच्या वयाची बेरीज 30 वर्षे असुन आणखी 7 वर्षे नंतर मोठया भावाचे वय 24 वर्षे होईल तर 5 वर्षापुर्वी लहान भावाचे वय किती  ?

स्पष्टीकरण👇
7 वर्षानंतर

मोठ्या भाऊ = 24 वर्षे

आज

मोठ्या भाऊ = 17 वर्षे

लहान भाऊ + मो.भाऊ = 30

लहान भाऊ + 17 = 30

लहान भाऊ = 13 वर्षे

5 वर्षा पुर्वी लहान भाऊ = 8 वर्षे✅

1) 5 वर्षापुर्वी आई वडील व मुलगा यांच्या वयांची बेरीज 65 वर्षे होती तर आणखी 4 वर्षानंतर त्यांच्या वयांची बेरीज ?

स्पष्टीकरण👇
5 पुर्वी

65

आजचे = 65 + 5 + 5 + 5 = 80

4 वर्षानंतर = 80 + 4 + 4 + 4 = 92 वर्षे✅

2 वर्षापुर्वी शाम व राम यांच्या वयाचे गुणोत्तर 1 : 4 होते आणखी 6 वर्षानंतर त्यांचेगुणोत्तर 1 : 2 होईल तर राम चे आजचे वय शोधा ?

स्पष्टीकरण👇
2 वर्षापुर्वी

राम : शाम = 1 : 4

राम = 1x = 4 वर्षे

शाम = 4x

6 वर्षानंतर

राम = ( x + 8 )

शाम = ( 4x + 8)

( x + 8)/(4x + 8) = 1/2

2x + 16 = 4x + 8

16 : 8 4x - 2x

8 = 2x

8/2 = 4

x = 4

2 वर्षा पुर्वी राम = 4 वर्षे आज राम चे वय 6 वर्षे✅

1) आजोबाचे वय नातवाच्या 9 पट असुन वडीलांच्या वयाच्या 2 पट आहे वडीलाचे 6 वर्षापुर्वी वय 30 वर्षे असेल तर नातवाचे आजचे वय किती  ?

स्पष्टीकरण👇
वडील 6 वर्ष पुर्वी = 30 वर्षे

आज वडीलांचे वय = 36 वर्षे

आजोबा = 2×36 = 72

नातवाचे वय = 1/9 × 72

         = 8 वर्षे✅

1) कृष्णाचे वय त्यांच्या वडीलांच्या वयाच्या 1/5 असुन त्यांच्या आईचे वय वडिलांच्या वयापेक्षा 5 वर्षानी कमी आहे जर 10 वर्षानंतर आईचे वय 40 वर्षे असेल तर कृष्णाचे आजचे वय किती ?

स्पष्टीकरण👇

10 वर्षानंतर आई = 40 वर्षे

आज आईचे = 30 वर्षे

वडीलांचे वय = 35

कृष्णाचे वय = 1/7×35

       7 वर्षे✅

1) एका मत्स्यटाकी काठोकाठ भरल्यावर तिच्या 45 लिटर पाणी मावते जर तिच्यातुन 2/5 इतके पाणी काढून टाकले तर ती 4/9 भरते ती पुन्हा काठोकाठ भरण्यासाठी तिच्यात किती पाणी घालावे लागेल ?

स्पष्टीकरण👇
45×4/9 = 20 लिटर

   20×2/5 = 8 लिटर
-------------------------
                    12 लिटर + 33 लिटर

     33 लिटर✅

1) A एक कामं 16 दिवसांत पुर्ण करतो तेच कामं B हा 24 दिवसांत पुर्ण करतो A व B ने सुरुवातील 8 दिवस एकत्र कामं केले व A कामं सोडून निघून गेला तर कामं संपण्यासांठी सुरुवातीपासून किती दिवस लागले असतील ?
A -- 16 दिवस

B -- 24 दिवस

लसावि = 48

एकून कामं = 48 कामं

प्रति दिवस A चे कामं = 3

प्रति दिवस B चे कामं = 2
-------------------------
एकत्रित = 05 प्रति दिवस

8 दिवस एकत्रित = 5×8 = 40 कामं

राहिलेले कामं = 48 - 40 = 08 कामं

प्रति दिवस = 02 कामं

8 कामं संपवण्यासाठी = 4 दिवस

एकून दिवस = 8 दिवस + 4 दिवस = 12 दिवस✅

1) A हा एक कामं 12 दिवसांत पुर्ण करतो B हा एक (तेच) कामं 24 दिवसांत पुर्ण करतात दोघांनी मिळून कामं केले तर किती दिवसात पुर्ण होईल  ?

*स्पष्टीकरण*👇
A === 12 दिवसांत काम करतो

B === दिवसांत काम करतो

12 व 24 चा लसावि = 24

समजा ते कामं = 24

A -- प्रति दिन = 2 कामं

B -- प्रति दिन = 1 कामं कामं

प्रति  दिन = ( A + B ) = ( 2 + 1) = 3  कामं

1 दिवसा = 03 कामं

8 दिवसांत = 24 कामं

8 दिवसांत पुर्ण होईल✅

No comments:

Post a Comment

Latest post

संयुक्त गट "ब" आणि "क" पूर्व परीक्षा सराव चाचणी क्र.

 क्रिकेट बाँल ही खालीलपैकी कोणत्या फळाची जात आहे. ? ⚪️ दराक्ष  ⚪️ मोसंबी  ⚪️ डाळिंब ⚫️ चिकू ☑️ महाराष्ट्रात सर्वात जास्त सहकारी साखर कारखाने...