Thursday 23 December 2021

तीस सेकंदात वर्गमुळ शोधा....


Trick.....

  chart -1         chart -2
1²  =   1  |         10²    =  100
2²  =   4  |         20²    =  400 
3²  =   9  |         30²    =  900
4²  =  16 |         40²   =1600
5²  =  25 |         50²   = 2500
6²  =  36 |         60²   = 3600
7²  =  49 |         70²   = 4900
8²  =  64 |         80²   = 6400
9²  =  81 |         90²   = 8100
10² = 100.  |   100²  = 10000
============================
तीस सेकंदात वर्गमुळ कसे शोधायचे....

उदाहरणार्थ.....

2116  या संख्या चे वर्गमुळ काढायचे आहे....

Step -1 
एकक स्थानचा अंक आधी शोधा  
16 च्या  एकक स्थानी 6 हा अंक आहे म्हणून ....chart -1 पहा.
वर्गमुळात एकक स्थानी  4 किंवा  6 असेल

Step -2 
दशक स्थानचा अंक शोधने

Chart-2 पहा....
2116 ही संख्या   कोणत्या संख्या च्या दरम्यान येते....
1600   -  2500 च्या दरम्यान येते.
म्हणजे ... दशक स्थानी 4 असेल .

म्हणजे वर्गमुळ   -  44  किंवा  46 असेल .      
Step -3 
आता ....2116  ही संख्या ....
1600  व 2500 पैकी कोणाच्या जवळ आहे ठरवा....

तर 2116 ही संख्या  2500 च्या जवळ आहे

म्हणजे ....44  वा 46  पैकी   वर्ग 2500 च्या जवळ  46 चा असेल .

म्हणजे .....
√2116  =  46  ✔✔✔
=============================

No comments:

Post a Comment

Latest post

भारतात मुस्लिम सत्तेची स्थापना

👉 1. महंमद गझनवी :- अकराव्या शतकापासून भारतावर तुर्काची आक्रमणे होण्यास सुरुवात झाली. गझनीचा तुर्क सत्ताधीश सबक्तगीन याने भारतावर स्वार्‍या...