उपसर्ग जोडून येणारे शब्द


मूळ शब्दाआधी जे अक्षर किंवा शब्द  जोडला जातो, त्याला उपसर्ग म्हणतात.

                (१) अ + चूक   = अचूक

                (२) अ + मर     = अमर

                (३) अ +पार    =अपार

                 (४) अ + नाथ  = अनाथ

                 (५) अ + पात्र    = अपात्र.

                 (६) अ  + चल   = अचल

                 (७) अ  + शांत  = अशांत

                 (८) अ  +ज्ञान   = अज्ञान

                 (९) अ  + माप   = अमाप

                (१०) अ  +शुभ   = अशुभ

                (११) अ + सत्य  = असत्य

                (१२) अ + बोल  = अबोल

                (१३)  अ + खंड  =अखंड

                (१४) अं  + धार   = अंधार

                (१५)  अ  + समान   = असमान

                (१६) अ  + स्थिर   = अस्थिर

                (१७) अ  + न्याय   = अन्याय
   
                (१८) अ + पचन    = अपचन

                (१९) अ  + जय    = अजय
    
                (२०) अ + प्रगत   = अप्रगत

                (२१) अ + मोल   = अमोल

                (२२)  अ + योग्य    = अयोग्य
    
                (२३)  कु  + रूप    = कुरूप

                (२४) सु  + काळ   = काळ 

                (२५) सु    + गंध    = सुगंध
   
                (२६) सु   + पुत्र     = सुपुत्र

                (२७)  सु   + मार्ग   = सुमार्ग
  
                (२८) सु   + यश    = सुयश

                (२९) सु  +  योग्य    = सुयोग्य

                (३०) वि  + नाश    = विनाश

                (३१) आ  + मरण   =

आमरण

                (३२) ना   + खूष    = खूष
         
                (३३) ना  + पसंत   = नापसंत

                (३४)  ना  + पास   = नापास

                (३५) ना  + बाद    = नाबाद

                (३६)  बिन  + चूक     =

बिनचूक

                (३७)  बिन  + पगारी  =

बिनपगारी

                (३८) गैर  + हजर    =

गैरहजर

                (३९) अप + मान   = अपमान

                (४०) अप + यश    अपयश

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नसंच

1.कोणत्या आशियाई देशाने लिथियम आणि ग्रेफाइटसह 20 गंभीर खनिज ब्लॉक्सचा ई-लिलाव सुरू केला आहे? [अ] श्रीलंका [ब] इंडोनेशिया [क] भारत [डी] बांगल...