Saturday, 14 May 2022

संयुक्त महाराष्ट्र पार्श्वभूमी

🟢संयुक्त महाराष्ट्र पार्श्वभूमी🟢

♦️1938:-

◾️रामराव देशमुख यांनी वऱ्हाड वेगळा प्रांत करावा असा ठराव मांडला.

♦️1939:-

◾️नगर साहित्य संमेलन मध्ये मराठी भाषिक एक प्रांत करावा असे ठरले.

♦️1940:-

◾️वाकणकर यांनी गाडगीळ व पटवर्धन यांच्या मदतीने संयुक्त महाराष्ट्र चा नकाशा तयार केला.

♦️1941:-

◾️रामराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे संयुक्त महाराष्ट्र सभा स्थापन झाली.

♦️1942:-

◾️टी जे केदार यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र एकीकरण परिषद भरवण्यात आली.

No comments:

Post a Comment

Latest post

22 मे 2023 रोजी आंतरराष्ट्रीय जैविक विविधतेचा दिवस साजरा केला जातो.

◆ प्रत्येक वर्षी 22 मे रोजी, पृथ्वीच्या विविध परिसंस्थेची समज वाढवण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जागतिक जैविक विविधतेचा दिवस म्ह...