Saturday, 14 May 2022

छत्रपती शाहू महाराज खालील वृत्तपत्र ला त्यांनी आर्थिक मदत केली.

🟢 छत्रपती शाहू महाराज 🟢

✍खालील वृत्तपत्र ला त्यांनी आर्थिक मदत केली.

◾️जागरूक:-वालचंद कोठारी

◾️कैवारी:-दिनकरराव जवळकर

◾️मूकनायक:-बाबासाहेब आंबेडकर

◾️हंटर:-खंडेराव बागल

◾️राष्ट्रविर:-शामराव देसाई

◾️तेज:-दिनकरराव जवळकर

◾️प्रबोधन:-केशवराव ठाकरे

◾️ब्राम्हणेतर:-व्यंकटराव गोडे

◾️डेक्कन रयत:-वालचंद कोठारी

◾️जागृती:-भगवंत पाळेकर

◾️विजयी मराठा:-श्रीपतराव शिंदे.

No comments:

Post a Comment

Latest post

तलाठी विशेष

१) सर्वनामाचा प्रकार ओळखा : पुस्तके कोणी नेली ? अ) पुरुषवाचक सर्वनाम ब) दर्शक सर्वनाम क) सामान्य सर्वनाम  ड) प्रश्नार्थक सर्वनाम ===========...