Tuesday 1 October 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न


1) खालीलपैकी किती संमतिदर्शक अव्यये आहे.

     हां, जी, जीहां, ठीक, बराय, हाँ, अच्छा
   1) सर्व      2) सहा      3) पाच      4) चार

उत्तर :- 1

2) ‘मी निबंध लिहीत असे’ या वाक्यातील काळ ओळखा.

   1) अपूर्ण भूतकाळ    2) रीती वर्तमानकाळ 
   3) रीती भूतकाळ    4) रीती भविष्यकाळ

उत्तर :- 3

3) “हंस” या शब्दाचा विरुध्दलिंगी शब्द शोधा.

   1) हंसी    2) हंसा      3) हंसीण      4) हंसीका

उत्तर :- 1

4) रामाहून गोविंदा मोठा आहे.

     अधोरेखित शब्दातील विभक्ती प्रत्ययाचा कारकार्थ खालीलपैकी कोणता आहे ?

   1) कर्ता    2) संप्रदान    3) अपादान    4) करण

उत्तर :- 3

5) वाक्यप्रकार ओळखा.

     आई वडिलांचा मान राखावा.

   1) आज्ञार्थी    2) विध्यर्थी   
   3) संकेतार्थी    4) वरीलपैकी कोणतेही नाही

उत्तर :- 2

6) ‘ळ’ हा .................................. वर्ण  मानला जातो.
   1) स्वतंत्र    2) महाप्राण
   3) संयुक्त स्वर    4) स्वर

उत्तर :- 1

7) ‘मनस् + पटल’ हा कोणत्या संधीयुक्त शब्दाचा विग्रह आहे.

   1) मन:पटल    2) मनसपटल
   3) मनीपटल    4) म : नटपल

उत्तर :- 1

8) भाववाचक नामाबाबत खालीलपैकी चुकीची जोडी शोधा.

   1) सुंदर – सौंदर्य    2) नवल – नवली
   3) शूर – शौर्य      4) गंभीर – गांभीर्य

उत्तर :- 2

9) ‘लोकांनी आपण होऊन श्रमदान केले’ या वाक्यातील आपण या सर्वनामाचा प्रकार ओळखा.

   1) अनुसंबंधी सर्वनाम    2) आत्मवाचक सर्वनाम
   3) दर्शक सर्वनाम    4) सर्वनामोत्पन्न सर्वनाम

उत्तर :- 2

10) ‘पृथकत्ववाचक’ संख्या विशेषणाचे उदाहरण कोणते ?

   1) छपन्न मोती      2) पाचवी खेप
   3) थोडी विश्रांती    4) एकेक मुलगा

उत्तर :- 4 

No comments:

Post a Comment

Latest post

24 मे 2024 चालू घडामोडी

प्रश्न – नुकताच आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिवस कधी साजरा करण्यात आला? उत्तर - 22 मे प्रश्न – उत्तर भारतातील वायू प्रदूषण आणि आरोग्यावर होण...