Saturday 2 November 2019

प्रश्नसंच 3/11/2019

● तांब्याच्या पत्र्यावर कोरलेले लेख म्हणजे काय असते?

अ. तांबेपट
ब. ताम्रपट
क. ताम्रलेख
ड. शिलालेख

उत्तर - ब.ताम्रपट

● मानवाच्या प्रगतीला याच्यामुळे वेग आला.

अ. चाक
ब. अग्नी
क. शेती
ड. हत्यार

उत्तर - अ. चाक

● सर्वात प्राचीन वेद कोणता?

अ. यजुर्वेद
ब. सामवेद
क. ॠग्वेद
ड. अथर्ववेद

उत्तर - क.ॠग्वेद

● सम्राट अशोकाने स्तुप कोठे बांधला?

अ. जयपूर
ब. वाराणसी
क. मथुरा
ड. सांची

उत्तर - ड. सांची

● मुघल सत्तेचा संस्थापक कोण आहे?

अ. बाबर
ब. हुमायून
क. औरंगजेब
ड. अकबर

उत्तर - अ.बाबर

● खालसा दल कोणी स्थापित केले?

अ. गुरूनानक
ब. गुरूगोविंदसिग
क. बदा बैरागी
ड. बलवीरसिंग

उत्तर - ब. गुरूगोविंदसिग

● मुघल काळात तांब्याच्या नाण्याला काय म्हणत?

अ. टंका
ब. दाम
क. मोहर
ड. पैसा

उत्तर - ब. दाम

● लाल किल्ला कोणी बांधला?

अ. शाहजहान
ब. बाबर
क. अकबर
ड. जहागीर

उत्तर - अ. शाहजहान

● खेळणा किल्लास शिवाजी महाराजांनी काय नाव ठेवले?

अ. प्रतापगड
ब. रायगड
क. विशाळगड
ड. पन्हाळा

उत्तर - क. विशाळगड

● शिवाजी महाराजांनी या अधिकाऱ्यावर जमीन महसुलाची व्यवस्था सोपवली?

अ. पंडीत गागापट्ट
ब. रामचंद्र डबीर
क. मुरारबाजी देशपांडे
ड. अण्णाजी दत्तो

उत्तर - ड. अण्णाजी दत्तो

No comments:

Post a Comment

Latest post

भारतीय कर संरचना (Indian Tax Structure)

व्याख्या :- "जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाला करावा लागणारा खर्च भागविण्याच्या हेतूने शासनाने लोकांकडून सक्तीने घेतलेली रक्कम म्हणजे कर होय...